Styl życia

Ciekawe książki na weekend

Choć wieczory stają się już coraz krótsze, zimowa aura nadal nas nie opuszcza. To ostatni tak dobry moment by bez pamięci dać się pochłonąć wyjątkowej książce. Poniżej 4 propozycje warte Twojej uwagi, od VERS-24.

Ciekawe książki na weekend

Mat­ka Pol­ska Femi­nist­ka” Joan­na Mie­lew­czyk

A gdy­by­ście pew­ne­go dnia dowie­dzie­li się, że nie macie szans na natu­ral­ne poczę­cie? A gdy­by­ście musie­li zawal­czyć o życie wła­sne­go dziec­ka? A gdy­by­ście musie­li nagle sami wycho­wać trój­kę dzie­ci…

To napraw­dę się zda­rzy­ło. Boha­te­rom Trój­ko­wej audy­cji Joan­ny Mie­lew­czyk – „Mat­ka Polka Femi­nist­ka”. Kie­dyś opo­wia­da­li o tym na ante­nie, dziś mówią, co zmie­ni­ło się w ich życiu od radio­we­go spo­tka­nia.

18 boha­te­rów, 18 roz­mów o rodzi­ciel­stwie. O samot­no­ści, o trud­nych decy­zjach, rado­ści, nadziei. O wie­rze i o tym, co dzie­je się, gdy wia­ry zaczy­na bra­ko­wać. O szczę­śli­wych zakoń­cze­niach. I dłu­gim ocze­ki­wa­niu na nie.

Dla­cze­go męż­czyź­ni kocha­ją zoł­zy” Sher­ry Argov

 „Dla­cze­go męż­czyź­ni kocha­ją zoł­zy” Sher­ry Argov to pełen humo­ru porad­nik dla kobiet odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce rela­cji dam­sko-męskich.

Zoł­za nie jest jędzą czy wred­nym babsz­ty­lem. Jest to kobie­ta zna­ją­ca swo­ją war­tość, nie­za­leż­na , któ­ra w związ­ku zawsze pozo­sta­je sobą. Ma poczu­cie humo­ru i cie­pły cha­rak­ter. Zawsze mówi, co myśli i robi, co uwa­ża za słusz­ne. Nie mani­pu­lu­je i nie gra. Wła­śnie taka kobie­ta pocią­ga męż­czyzn!

Karu­ze­la” Agniesz­ka Lis

Rena­ta żyje w nie­ustan­nym bie­gu. Trud­no jej zna­leźć choć­by krót­ką chwi­lę tyl­ko dla sie­bie. Cały dom jest na jej gło­wie, co przy trój­ce małych dzie­ci i cią­gle nie­obec­nym mężu nie jest łatwe. Poza tym, od pew­ne­go cza­su kobie­ta bory­ka się z róż­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi. Naj­lżej­szy dotyk spra­wia, że na jej cie­le poja­wia­ją się siń­ce. Dia­gno­za lekar­ska jest jed­no­znacz­na – Rena­ta cho­ru­je na bia­łacz­kę. Ta wia­do­mość zupeł­nie prze­wra­ca do góry noga­mi życie jej i oraz całej rodzi­ny.

Karu­ze­la” to nie­zwy­kła opo­wieść o wal­ce z okrut­ną cho­ro­bą. Peł­na cie­pła i sub­tel­ne­go humo­ru. To nie tyl­ko histo­ria Rena­ty, ale tak­że całej jej rodzi­ny, któ­ra w obli­czu tra­ge­dii jed­no­czy się na nowo. Są bowiem sytu­acje, w któ­rych czło­wiek nie może być sam. Zwłasz­cza, gdy każ­da chwi­la jest wal­ką o powrót do nor­mal­no­ści, o jesz­cze jeden mały krok.

4 godzin­ny tydzień pra­cy” Timo­thy Fer­riss

Zapo­mnij o sta­rej kon­cep­cji eme­ry­tu­ry i całej resz­cie pla­nów odkła­da­nia życia na póź­niej – nie musisz cze­kać. Co wię­cej, jest wie­le powo­dów, by nie cze­kać, szcze­gól­nie w tych nie­prze­wi­dy­wal­nych cza­sach zawi­ro­wań gospo­dar­czych. O czym­kol­wiek byś nie marzy­ła – uciecz­ce od wyści­gu szczu­rów, wspa­nia­łych podró­żach po świe­cie, mie­sięcz­nym pię­cio­cy­fro­wym docho­dzie bez żad­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia lub tyl­ko o peł­niej­szym życiu, w więk­szym stop­niu wol­nym od pra­cy – ta książ­ka będzie dla Cie­bie prze­wod­ni­kiem.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Oso­bi­ste pro­ble­my nawar­stwia­ją się, tra­ci­my sens życia i zatra­ca­my się w nega­tyw­nych myślach… Brzmi zna­jo­mo? To doty­czy wie­lu z nas, szcze­gól­nie gdy świat dosłow­nie zmie­nia się na naszych oczach. Odczu­wa­my lęk przed tym co będzie…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapo­mi­na­my…
Więcej