Ciekawe książki na weekend

Choć wie­czo­ry sta­ją się już coraz krót­sze, zimo­wa aura nadal nas nie opusz­cza. To ostat­ni tak dobry moment by bez pamię­ci dać się pochło­nąć wyjąt­ko­wej książ­ce. Poni­żej 4 pro­po­zy­cje war­te Two­jej uwa­gi, od VERS-24.

Mat­ka Pol­ska Femi­nist­ka” Joan­na Mie­lew­czyk

A gdy­by­ście pew­ne­go dnia dowie­dzie­li się, że nie macie szans na natu­ral­ne poczę­cie? A gdy­by­ście musie­li zawal­czyć o życie wła­sne­go dziec­ka? A gdy­by­ście musie­li nagle sami wycho­wać trój­kę dzie­ci…

To napraw­dę się zda­rzy­ło. Boha­te­rom Trój­ko­wej audy­cji Joan­ny Mie­lew­czyk – „Mat­ka Polka Femi­nist­ka”. Kie­dyś opo­wia­da­li o tym na ante­nie, dziś mówią, co zmie­ni­ło się w ich życiu od radio­we­go spo­tka­nia.

18 boha­te­rów, 18 roz­mów o rodzi­ciel­stwie. O samot­no­ści, o trud­nych decy­zjach, rado­ści, nadziei. O wie­rze i o tym, co dzie­je się, gdy wia­ry zaczy­na bra­ko­wać. O szczę­śli­wych zakoń­cze­niach. I dłu­gim ocze­ki­wa­niu na nie.

Dla­cze­go męż­czyź­ni kocha­ją zoł­zy” Sher­ry Argov

 „Dla­cze­go męż­czyź­ni kocha­ją zoł­zy” Sher­ry Argov to pełen humo­ru porad­nik dla kobiet odkry­wa­ją­cy tajem­ni­ce rela­cji dam­sko-męskich.

Zoł­za nie jest jędzą czy wred­nym babsz­ty­lem. Jest to kobie­ta zna­ją­ca swo­ją war­tość, nie­za­leż­na , któ­ra w związ­ku zawsze pozo­sta­je sobą. Ma poczu­cie humo­ru i cie­pły cha­rak­ter. Zawsze mówi, co myśli i robi, co uwa­ża za słusz­ne. Nie mani­pu­lu­je i nie gra. Wła­śnie taka kobie­ta pocią­ga męż­czyzn!

Karu­ze­la” Agniesz­ka Lis

Rena­ta żyje w nie­ustan­nym bie­gu. Trud­no jej zna­leźć choć­by krót­ką chwi­lę tyl­ko dla sie­bie. Cały dom jest na jej gło­wie, co przy trój­ce małych dzie­ci i cią­gle nie­obec­nym mężu nie jest łatwe. Poza tym, od pew­ne­go cza­su kobie­ta bory­ka się z róż­ny­mi dole­gli­wo­ścia­mi. Naj­lżej­szy dotyk spra­wia, że na jej cie­le poja­wia­ją się siń­ce. Dia­gno­za lekar­ska jest jed­no­znacz­na – Rena­ta cho­ru­je na bia­łacz­kę. Ta wia­do­mość zupeł­nie prze­wra­ca do góry noga­mi życie jej i oraz całej rodzi­ny.

Karu­ze­la” to nie­zwy­kła opo­wieść o wal­ce z okrut­ną cho­ro­bą. Peł­na cie­pła i sub­tel­ne­go humo­ru. To nie tyl­ko histo­ria Rena­ty, ale tak­że całej jej rodzi­ny, któ­ra w obli­czu tra­ge­dii jed­no­czy się na nowo. Są bowiem sytu­acje, w któ­rych czło­wiek nie może być sam. Zwłasz­cza, gdy każ­da chwi­la jest wal­ką o powrót do nor­mal­no­ści, o jesz­cze jeden mały krok.

4 godzin­ny tydzień pra­cy” Timo­thy Fer­riss

Zapo­mnij o sta­rej kon­cep­cji eme­ry­tu­ry i całej resz­cie pla­nów odkła­da­nia życia na póź­niej – nie musisz cze­kać. Co wię­cej, jest wie­le powo­dów, by nie cze­kać, szcze­gól­nie w tych nie­prze­wi­dy­wal­nych cza­sach zawi­ro­wań gospo­dar­czych. O czym­kol­wiek byś nie marzy­ła – uciecz­ce od wyści­gu szczu­rów, wspa­nia­łych podró­żach po świe­cie, mie­sięcz­nym pię­cio­cy­fro­wym docho­dzie bez żad­ne­go zaan­ga­żo­wa­nia lub tyl­ko o peł­niej­szym życiu, w więk­szym stop­niu wol­nym od pra­cy – ta książ­ka będzie dla Cie­bie prze­wod­ni­kiem.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Zdję­cia: Vers-24
Komentarze

komen­ta­rzy