KsiążkiKultura

Te książki pomogą Ci odnaleźć wewnętrzne szczęście 

Osobiste problemy nawarstwiają się, tracimy sens życia i zatracamy się w negatywnych myślach… Brzmi znajomo? To dotyczy wielu z nas, szczególnie gdy świat dosłownie zmienia się na naszych oczach. Odczuwamy lęk przed tym co będzie i stajemy się coraz mniej pewni siebie. Jak w takim momencie być szczęśliwym? Poszukać szczęścia w sobie, a nie na zewnątrz. Mamy nadzieję, że poniższe pozycje w tym pomogą. 

Auto­rzy tych ksią­żek nama­wia­ją do tego, aby spró­bo­wać zaj­rzeć w głąb sie­bie i wpro­wa­dzić do swo­je­go życia nowe nawy­ki, któ­re popra­wią jakość życia. Klu­czo­we może być też roz­pra­wie­nie się z nega­tyw­ny­mi sche­ma­ta­mi myślo­wy­mi, któ­re dotąd były naszą kulą u nogi. Wszyst­ko po to, aby poczuć się w peł­ni szczę­śli­wym samym ze sobą. 

Mindfulness znaczy sati, Tomasz Kryszczyński 

Mindfulness znaczy sati, Tomasz Kryszczyński 

Mind­ful­ness zna­czy sati, Tomasz Kryszczyński

Mind­ful­ness uczy nas bycia tu i teraz. Kie­dy nie radzi­my sobie z natło­kiem nega­tyw­nych myśli, to naj­lep­sze co może­my dla sie­bie zro­bić. Ta książ­ka wyja­śnia czym jest mind­ful­ness i roz­pra­wia się ze wszel­ki­mi mita­mi doty­czą­cy­mi tej prak­ty­ki. Zawie­ra 25 pro­stych ćwi­czeń, któ­re łatwo wpro­wa­dzić do swo­je­go codzien­ne­go życia.

Jak myśleć o sobie dobrze? O sztuce akceptacji i życiu bez lęku, Stahl Stefanie

Jak myśleć o sobie dobrze? O sztuce akceptacji i życiu bez lęku, Stahl Stefanie

Jak myśleć o sobie dobrze? O sztu­ce akcep­ta­cji i życiu bez lęku, Stahl Stefanie

Wie­le z nas bory­ka się z bra­kiem pew­no­ści sie­bie, nara­sta­ją­cym lękiem i napię­ciem ner­wo­wym. Autor­ka tej książ­ki prze­ko­nu­je, że nie są to wro­dzo­ne cechy, a brak poczu­cia wła­snej war­to­ści moż­na poko­nać dzię­ki pozby­ciu się sche­ma­tów myślo­wych, w któ­rych wyro­śli­śmy. Dzię­ki temu łatwiej będzie nam poko­chać sie­bie i być ze sobą szczę­śli­wym. 

Fenomen poranka, Elrod Hal

Fenomen poranka, Elrod Hal

Feno­men poran­ka, Elrod Hal

Zda­niem auto­ra “Feno­me­nu poran­ka” to, jak pro­duk­tyw­ne będą nasze pierw­sze godzi­ny tuż po prze­bu­dze­niu, defi­niu­je nasz suk­ces i poczu­cie szczę­ścia. Uczy krok po kro­ku, jak wpro­wa­dzić nową poran­ną ruty­nę i wyko­rzy­stać swo­je moż­li­wo­ści. To nie jest wca­le pozy­cja tyl­ko dla ran­nych ptasz­ków. 

Chłopiec, kret, lis i koń”, Mackesy Charlie

“Chłopiec, kret, lis i koń”, Mackesy Charlie

Chło­piec, kret, lis i koń”, Mac­ke­sy Charlie

Chło­piec, kret, lis i koń” to książ­ka peł­na uro­czych ilu­stra­cji, a nie moty­wa­cyj­nych tek­stów. Każ­da z posta­ci sym­bo­li­zu­je co inne­go, co takie­go? Tego dowie­my się z publi­ka­cji. Z całą pew­no­ścią war­to się­gnąć po w momen­cie, gdy nic nas nie cie­szy i gdy potrze­bu­je­my iskier­ki, aby ponieść się na duchu. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Sty­czeń jest mie­sią­cem posta­no­wień. Dla wie­lu z nas nowa deka­da ozna­cza bowiem szan­sę na wyzna­cze­nie i osią­gnię­cie spek­ta­ku­lar­nych celów. I cho­ciaż bar­dziej sku­pia­my się na fizjo­lo­gii niż na naszej psy­chi­ce, w 2020 roku waż­ne, by…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapominamy…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Uczą, bawią, wzru­sza­ją i roz­wi­ja­ją – książ­ki. A gdy­by tak w Nowym Roku posta­no­wić, że będzie­my czy­tać ich wię­cej? We współ­cze­snym świe­cie, w dobie social mediów i Inter­ne­tu zapo­mi­na­my o pięk­nie i rado­ści, jakie daje…
Więcej