KsiążkiKultura

Książki, które Cię zainspirują

Styczeń jest miesiącem postanowień. Dla wielu z nas nowa dekada oznacza bowiem szansę na wyznaczenie i osiągnięcie spektakularnych celów. I chociaż bardziej skupiamy się na fizjologii niż na naszej psychice, w 2020 roku ważne, by pamiętać, że o zdrowie psychiczne, wrażliwość na drugiego człowieka i intencje powinniśmy dbać tak samo (o ile nie bardziej) niż o nasze ciało. Na szczęście u progu nowego roku pojawiło się mnóstwo nowych książek, które pomogą Ci się skupić, osiągnąć harmonię, a także osiągnąć wymarzone cele, o czym będziesz pamiętać nawet w nawale codziennych obowiązków. Niektóre z wybranych przez nas pozycji pomagają w osiągnięciu harmonii w życiu, uczą, inspirują i motywują. Te bardziej wymagające uświadamiają, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze. A wszystko po to, by każdego inspirować nas do zmian na lepsze. Bo o to w końcu chodzi w nowym roku, prawda? 

Książki, które Cię zainspirują 2020, Książki, które Cię zainspirują: Roman by Polański - Polański Roman, Cząstki elementarne - Houellebecq Michel,Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych technologii - Hansen Andres, Nie ma - Szczygieł Mariusz, Prowadź swój pług przez kości umarłych  - Tokarczuk Olga, Jak wieść wspaniałe życie i cieszyć się każdym dniem - Carnegie Dale, Zwolnij wreszcie. Jak odnaleźć spokój w świecie, który nigdy się nie zatrzymuje - Sunim Haemin.

Książ­ki, któ­re Cię zain­spi­ru­ją: Roman by Polań­ski – Polań­ski Roman, Cząst­ki ele­men­tar­ne – Houel­le­be­cq Michel,Wyloguj swój mózg. Jak zadbać o swój mózg w dobie nowych tech­no­lo­gii – Han­sen Andres, Nie ma – Szczy­gieł Mariusz, Pro­wadź swój pług przez kości umar­łych – Tokar­czuk Olga, Jak wieść wspa­nia­łe życie i cie­szyć się każ­dym dniem – Car­ne­gie Dale, Zwol­nij wresz­cie. Jak odna­leźć spo­kój w świe­cie, któ­ry nigdy się nie zatrzy­mu­je – Sunim Haemin.

Nie­za­leż­nie od tego, czym marzysz o spek­ta­ku­lar­nej karie­rze, osią­gnię­ciu spo­ko­ju, sta­bi­li­za­cji czy dążysz do innych wyzna­czo­nych przez sie­bie celów, każ­da z przy­go­to­wa­nych przez redak­cję Vers-24 pozy­cji, w ramach przy­go­to­wań pomo­że Ci poznać tech­ni­ki, zain­spi­ru­je i zmo­ty­wu­je do zmian. Co wię­cej, pod­czas ich czy­ta­nia pro­duk­tyw­nie i przy­jem­nie spo­żyt­ku­jesz wol­ny czas.  Koniecz­nie zwróć uwa­gę na nasze typy ksią­żek, któ­re zain­spi­ru­ją Cię na całe życie – nie tyl­ko w 2020 roku.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
KsiążkiKultura

Książki, które warto przeczytać

Chłod­ne zimo­we wie­czo­ry spra­wia­ją, że w poszu­ki­wa­niu histo­rii któ­re poru­sza­ją, a jed­no­cze­śnie intry­gu­ją i cie­ka­wią, czę­ściej się­ga­my po książ­ki. To chwi­le, kie­dy może­my być sam na sam ze sobą oraz wła­sny­mi myśla­mi – na chwi­lę zapo­mi­na­my…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki, które musisz przeczytać w 2019

Uczą, bawią, wzru­sza­ją i roz­wi­ja­ją – książ­ki. A gdy­by tak w Nowym Roku posta­no­wić, że będzie­my czy­tać ich wię­cej? We współ­cze­snym świe­cie, w dobie social mediów i Inter­ne­tu zapo­mi­na­my o pięk­nie i rado­ści, jakie daje…
Więcej
KsiążkiKultura

Książki - wybór redakcji VERS-24

Redak­cja VERS-24 uwiel­bia czy­tać. Dla­te­go regu­lar­nie pre­zen­tu­je­my Wam naj­lep­sze pozy­cje książ­ko­we, po któ­re war­to się­gnąć. Sprawdź, co wybra­li­śmy tym razem!  I cóż, że o Szwecji/ Nata­lia Koła­czek Co to jest „syn­drom Bul­ler­byn”? Jak doga­dać się z…
Więcej