Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…

Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…

Więcej
ModaStreet style

GOLF le FLEUR* x Converse

Od muzy­ki, przez tele­wi­zję, po modę. Tyler, The Cre­ator nigdy nie stro­nił od moż­li­wo­ści wypo­wia­da­nia się poprzez roz­ma­ite kana­ły. Wraz z pre­mie­rą naj­now­szej kolek­cji GOLF le FLEUR*, przy­go­to­wa­ną po raz kolej­ny wspól­nie z Conver­se, Tyler…

Więcej
ModaNewsroom

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Mło­de, sil­ne, nie­za­leż­ne dziew­czy­ny z całe­go świa­ta pre­zen­tu­ją kolek­cję Love The Pro­gress i two­rzą nową defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na. Zobacz­cie z jakim prze­ka­zem chcą się z Wami podzie­lić m.in. aktor­ka Mil­lie Bob­by Brown i pol­ska eks­pert­ka…

Więcej
ModaNewsroom

Nowa odsłona kampanii Converse Rated One Star

Mło­dość, pasja i indy­wi­du­alizm to cechy, łączą­ce uczest­ni­ków kolej­nej edy­cji kam­pa­nii „RatedOneStar”.Wyrażają oni sie­bie poprzez kre­atyw­ne, odważ­ne i bez­kom­pro­mi­so­we dzia­ła­nia. Ich posta­wie wio­sną 2019 hoł­du­je naj­now­szy One Star Dark Star – zamszo­wy sne­aker z cha­rak­te­ry­stycz­ną…

Więcej
ModaNewsroom

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy two­rze­niu limi­to­wa­nych kolek­cji dołą­cza nowo­jor­ski butik Ope­ning Cere­mo­ny. Pra­gnąc przy­cią­gnąć…

Więcej
ModaNewsroom

Kolejna odsłona współpracy Tyler’a The Creator’a i Converse!

Paste­lo­we bar­wy, nie­ba­nal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne, bar­dzo let­ni kli­mat, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Golf le Fleur* motyw kwiat­ka – tak w skró­cie moż­na opi­sać naj­śwież­szy, wspól­ny pro­jekt Conver­se i dobrze zna­ne­go wszyst­kim „Flo­wer Boy’a”. Naj­now­sza koope­ra­cja…

Więcej