ModaNewsroom

Converse przedstawiają kolekcję „Love The Progress”

Młode, silne, niezależne dziewczyny z całego świata prezentują kolekcję Love The Progress i tworzą nową definicję słowa dziewczyna. Zobaczcie z jakim przekazem chcą się z Wami podzielić m.in. aktorka Millie Bobby Brown i polska ekspertka IT Kasia Gola.

19 lute­go 2019 – Mar­ka Conver­se już od dzie­się­cio­le­ci umoż­li­wia miło­śni­kom kul­to­wych tram­pek two­rze­nie i opo­wia­da­nie wła­snych histo­rii oraz wyra­ża­nie sie­bie. Tej wio­sny, pro­jek­tan­ci dam­skiej linii Conver­se przed­sta­wia­ją wyjąt­ko­wą, kobie­cą kolek­cję „Love The Pro­gress”, inspi­ro­wa­ną siłą miło­ści, jed­no­ści i wspól­no­ty.  

Kolek­cja, sta­ła się inspi­ra­cją dla naj­now­szej odsło­ny “All The Sto­ries Are True”, któ­ra umoż­li­wia kobie­tom na całym świe­cie stwo­rze­nie nowej defi­ni­cji sło­wa dziew­czy­na. W trak­cie poszu­ki­wań, Conver­se odkrył nie­sa­mo­wi­te histo­rie kobiet w róż­nym wie­ku, któ­re podą­ża­ją swo­ją ścież­ką. Defi­niu­ją, co ozna­cza bycie dziew­czy­ną na wła­snych zasa­dach i robiąc to, inspi­ru­ją inne kobie­ty.  

KasiaGola

Kasia Gola

Millie Bobby Brown

Mil­lie Bob­by Brown

W kam­pa­nii, któ­ra star­to­wa­ła 19 lute­go zna­la­zły się rede­fi­ni­cje sło­wa dziew­czy­na m.in. aktor­ki i akty­wist­ki Mil­lie Bob­by Brown, pierw­szej balet­ni­cy tań­czą­cej w hidża­bie Ste­pha­nie Kur­low, instruk­tor­ki kur­sów samo­obro­ny dla kobiet Qin Yun­gqu­an, ory­gi­nal­nej pio­sen­kar­ki Naomi Pre­izler czy eks­pert­ki ds. nowych tech­no­lo­gii w modzie Kasi Gola. Każ­da z nich napi­sa­ła odręcz­nie na płót­nie mode­lu Chuck 70 wła­sną defi­ni­cję sło­wa dziew­czy­na: 

  • Mil­lie Bob­by Brown z Wiel­kiej Bry­ta­nii, aktor­ka i akty­wist­ka. Jej hasło to: “GIRL is power­ful”  
  • Kasia Gola  - Polka, pro­wa­dzą­ca nowa­tor­skie­go blo­ga Geek­Go­esChic. Bez pro­ble­mu odnaj­du­je się w męskim (jak przy­ję­ło się uwa­żać) świe­cie nowych tech­no­lo­gii i poka­zu­je, że kobie­ty rów­nież świet­nie radzą sobie w bran­ży IT. Jest ini­cja­tor­ką spo­tkań zwią­za­nych z modą i tech­no­lo­gią w pol­skich mia­stach i inspi­ru­je mło­de kobie­ty do pró­bo­wa­nia swo­ich sił w dzie­dzi­nie nowych tech­no­lo­gii. Jej hasło to: “GIRL is disci­pli­ned, works hard and achie­ves”.
  • Ste­pha­nie Kur­low z Austra­lii, pierw­sza w świe­cie balet­ni­ca tań­czą­ca w hidża­bie. Jej defi­ni­cja  to „GIRL is influ­en­tial and a risk taker”.
  • Qin Yun Quan z Sin­ga­pu­ru, instruk­tor­ka samo­obro­ny, zaan­ga­żo­wa­na w pomoc kobie­tom w budo­wa­niu ich poczu­cia siły, aby czu­ły się bez­piecz­ne. Jej hasło to: „GIRL is a war­rior”. 
  • Naomi Pre­izler  – z Argen­ty­ny, woka­list­ka, któ­ra nie chce żyć według zasad innych. Aktyw­na femi­nist­ka. Na począt­ku karie­ry wró­żo­no, że jako kobie­ta nie osią­gnie nicze­go w muzy­ce. Do tej pory spo­ty­ka się z sytu­acja­mi dys­kry­mi­na­cji ze wzglę­du na to jaką muzy­kę two­rzy. Jej hasło brzmi: “GIRL is to be human. Music gave me the strength to make my voice heard”.  
Kasia Gola

Kasia Gola

Stephanie Kurlow

Ste­pha­nie Kur­low

Qin Yunquan

Qin Yunqu­an

Naomi Preizler

Naomi Pre­izler

Inspi­ra­cją do powsta­nia kolek­cji „Love The Pro­gress” były kobie­ty, zarów­no te z prze­szło­ści, jak i współ­cze­sne, któ­re poprzez swo­je histo­rie mają wpływ na kolej­ne poko­le­nia.

Kolek­cja jest odważ­na i kobie­ca. Dzię­ki połą­cze­niu wyra­zi­stych kolo­rów, gra­fik i napi­sów ma zachę­cać kobie­ty do defi­nio­wa­nia sie­bie na swo­ich wła­snych warun­kach. 

Towa­rzy­szą­ce kolek­cji hasło „Keep Loving, Keep Figh­ting” prze­ko­nu­je, że poprzez wza­jem­ny sza­cu­nek i wal­kę o rów­ność, miłość zwy­cię­ży strach. 

Buty są wyko­na­ne z wyso­kiej jako­ści deli­kat­nej skó­ry z cha­rak­te­ry­stycz­ny­mi hasła­mi na gumo­wej na pode­szwie. Kolek­cja „Love The Pro­gress” dostęp­na jest w skle­pach Conver­se w War­sza­wie w Gale­rii Moko­tów, Zło­tych Tara­sach i Arka­dii, w Kra­ko­wie w Sere­na­dzie i Gale­rii Kra­kow­skiej, w Trój­mie­ście w Rivie­rze i Gale­rii Bał­tyc­kiej, we Wro­cła­wiu we Wroc­la­vii, w Łodzi w Manu­fak­tu­rze, w Pozna­niu w Posna­nii. Ceny od 439 do 479 zło­tych.

Śledź infor­ma­cje o kam­pa­nii na pro­fi­lach Conver­se na Face­bo­oku i Insta­gra­mie oraz #InMy­Co­nver­se.

O kam­pa­nii All The Sto­ries Are True

All The Sto­ries Are True to kam­pa­nia mar­ki Conver­se sku­pia­ją­ca się na praw­dzi­wych histo­riach i praw­dzi­wych ludziach. Mar­ka zachę­ca do dzie­le­nia się swo­imi histo­ria­mi, w któ­rych buty Chuck Tay­lor są obser­wa­to­rem i /lub uczest­ni­kiem zda­rzeń.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej