Moda

Wspólnie dla sztuki – Converse Peace

Tak indywidualna, a jednak ma moc łączenia pomimo różnic – sztuka. Kultowa marka Converse znana głównie ze swoich butów i odzieży, od lat pozwala ludziom na całym świecie bez granic wyrażać siebie. Obecny czas to ten moment, w którym wszyscy się jednoczymy i wszyscy znajdujemy się w tej samej sytuacji – bez względu na  kraju, kulturę, kolor skóry, płeć, wiek czy wyznanie. Dzięki temu możemy się przekonać, że na przekór więcej nas łączy, niż dzieli. Converse tak jak i my wierzy, że sztuka ma niezwykłą moc wpływania na wydarzenia, prowokowania do rozmów i jednoczenia ludzi.

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Cre­ate Toge­ther for Peace to odważ­na, łączą­ca arty­stów ini­cja­ty­wa mar­ki Conver­se, w któ­rą zaan­ga­żo­wa­ne są śro­do­wi­ska arty­stycz­ne z całe­go świa­ta. Dzię­ki współ­pra­cy uda­ło im się stwo­rzyć sztu­kę, któ­ra nie­sie jed­no uni­wer­sal­ne prze­sła­nie prze­peł­nio­ne opty­mi­zmem. Każ­dy z arty­stów ma jed­nak swój punkt widze­nia, któ­ry odzwier­cie­dli­li za pomo­cą wspól­nie stwo­rzo­nych cyfro­wo portretów.Portrety arty­stów, któ­re powsta­ły w ramach kam­pa­nii Conver­se mar­ka zapre­zen­tu­je w 43 mia­stach na całym świe­cie. Stwo­rzo­ny przez kre­atyw­ną spo­łecz­ność sku­pio­ną wokół Conver­se  wyjąt­ko­wy pro­jekt poka­zu­je, że w obli­czu tra­gicz­nych, glo­bal­nych wyda­rzeń, któ­re dotknę­ło nas wszyst­kich, nawet kie­dy pozo­sta­je­my w domach, mimo róż­nic potra­fi­my się jed­no­czyć – a wszyst­ko w ramach pasji. W takich chwi­lach uświa­da­mia­my sobie, że nie­moż­li­we nie ist­nie­je, nie­mal wszyst­ko zale­ży od nas, a razem jeste­śmy silniejsi.

Zaan­ga­żo­wa­nie we wspól­ne two­rze­nie sztu­ki to tyl­ko jed­na z rze­czy, któ­ra dzię­ki zjed­no­cze­niu i współ­pra­cy może ulep­szać świat i przy­szłość, do któ­rej wkrót­ce powró­ci­my. 

Spo­łecz­ność Cre­ati­ve All Star Conver­se na całym świe­cie zjed­no­czy­ła się i zain­spi­ro­wa­ła swo­ich człon­ków do wir­tu­al­nej współ­pra­cy w duchu #Cre­ate­AtHo­me. 

Zain­spi­ro­wa­na kolo­ro­wy­mi i bez­tro­ski­mi lata­mi 70 kolek­cja Peace wręcz ema­nu­je prze­sła­niem opty­mi­zmu i jed­no­ści i nie­mal sta­no­wi kon­ty­nu­ację zeszło­rocz­nej, let­niej kam­pa­nii mar­ki – Seek Peace.

W naj­now­szej kolek­cji Peace znaj­dzie­my obo­wiąz­ko­wo kul­to­we, ponad­cza­so­we już mode­le butów Conver­se, a tak­że mnó­stwo ubrań i dodat­ków, któ­re będą dostęp­ne w sprze­da­ży już od wtor­ku, 19 maja na converse.pl i w wybra­nych skle­pach Converse.

Create Together for Peace to odważna, łącząca artystów inicjatywa marki ConverseCreate Together for Peace to odważna, łącząca artystów inicjatywa marki Converse Create Together for Peace to odważna, łącząca artystów inicjatywa marki Converse Create Together for Peace to odważna, łącząca artystów inicjatywa marki Converse Create Together for Peace to odważna, łącząca artystów inicjatywa marki Converse

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we, Mar­le­na Wysocka
Zdjęcia/grafika: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER”

Women’s Histo­ry Month to ten czas w roku, w któ­rym sku­pia­my się na budo­wa­niu głęb­szych wię­zi spo­łecz­nych i akty­wi­zu­je­my kolej­ne poko­le­nia inspi­ru­ją­cych kobiet. Z tej oka­zji Conver­se wypusz­cza limi­to­wa­ną kolek­cję „Stron­ger Toge­ther”, któ­ra pod­kre­śla siłę…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej