Nowa odsłona kampanii Converse Rated One Star

Młodość, pasja i indywidualizm to cechy, łączące uczestników kolejnej edycji kampanii „RatedOneStar”.Wyrażają oni siebie poprzez kreatywne, odważne i bezkompromisowe działania. Ich postawie wiosną 2019 hołduje najnowszy One Star Dark Star – zamszowy sneaker
z charakterystyczną czarną gwiazdą.

One Star Dark Star converse

One Sta­ry z serii Dark Star, inspi­ro­wa­ne są desko­rol­ko­wy­mi eki­pa­mi z lat 90, któ­re za pomo­cą mar­ke­ra prze­ma­lo­wy­wa­ły bia­łą gwiaz­dę na ciem­ny kolor. W sne­aker­sach One Star, od swo­je­go debiu­tu w 1994 roku, iko­nicz­na gwiaz­da jest naj­bar­dziej cha­rak­te­ry­stycz­nym punk­tem buta.
W kolek­cji Dark Star wyko­na­na zosta­ła z wyso­kiej jako­ści zamszu, tak jak cała cho­lew­ka buta. Do sne­aker­sów dołą­czo­ne zosta­ły czar­ne sznu­rów­ki z napi­sem “Sworn To Fun, Loy­al To One”. Środ­ko­wa część pode­szwy zawie­ra cien­ki czar­ny pasek, któ­ry sub­tel­nie pod­kre­śla syl­wet­kę buta. Dark Sta­ry są dostęp­ne w czte­rech wyra­zi­stych kolo­rach, będą­cych sezo­no­wą wer­sją pier­wo­wzo­ru One Star.  

W tego­rocz­nej, wio­sen­nej kam­pa­nii Rate­dO­ne­Star, Conver­se posta­wił na mło­dych ludzi, wcho­dzą­cych w skład mię­dzy­na­ro­do­wej spo­łecz­no­ści Conver­se X. To gru­pa osób cha­rak­te­ry­zu­ją­cych się wła­snym, ory­gi­nal­nym sty­lem, odwa­gą do kre­atyw­ne­go wyra­ża­nia sie­bie, a tak­że pasją do mody, sztu­ki i muzy­ki. Żyją oni wła­snym ryt­mem, nie ule­ga­ją mainstream’owym tren­dom i inspi­ru­ją rówie­śni­ków tym co robią i jak się ubie­ra­ją. Oprócz nich, w kam­pa­nii udział wzię­li 

One Star Dark Star converse

Anti­he­ro­es”- kre­atyw­ni arty­ści, wyzna­cza­ją­cy wła­sne ścież­ki i tren­dy. W obu eki­pach zna­la­zły się tak­że pol­skie twa­rze kam­pa­nii. Hele­na­mar­ria to kra­kow­ska miło­śnicz­ka sty­lu vin­ta­ge. Na Insta­gra­mie dzie­li się swo­imi stre­eto­wy­mi sty­li­za­cja­mi. Poza modą pasjo­nu­je się rośli­na­mi. Nasz dru­gi boha­ter, Hie­niek wybrał swo­ją wła­sną ścież­kę, by robić to co kocha. Jest kre­atyw­nym foto­gra­fem, a jego pra­ce moż­na podzi­wiać m.in. na jego mediach spo­łecz­no­ścio­wych. 

Moty­wem prze­wod­nim kam­pa­nii i sesji zdję­cio­wej jest styl lat 90, któ­ry trium­fal­nie powró­cił nie tyl­ko na wybie­gi, ale i na uli­cę. Okre­śle­nie „vin­ta­ge” nabie­ra tu jed­nak inne­go, bar­dziej współ­cze­sne­go cha­rak­te­ru. Mło­dzi ludzie, któ­rzy wyjąt­ko­wo cenią sobie nie­sza­blo­no­wość, luz i moż­li­wość wyra­ża­nia sie­bie, czer­pią z tej sty­li­sty­ki peł­ny­mi gar­ścia­mi. One Star wpi­su­je się w taki kli­mat ide­al­nie. To but stwo­rzo­ny, aby pod­kre­ślać nie­prze­wi­dy­wal­ność i spon­ta­nicz­ność. Od dzie­się­cio­le­ci zazna­cza, że liczy się przede wszyst­kim to, aby być sobą, robić swo­je i nie bać się tych, któ­rzy mają inne zda­nie. Nie cho­dzi tu tyl­ko o modę – ale o posta­wę i styl życia.

One Star Dark Star converse One Star Dark Star converse One Star Dark Star converse, buty Converse One Star Dark Star converse One Star Dark Star converse, buty converse, impreza

Kolek­cja Dark Star jest dostęp­na we wszyst­kich salo­nach Conver­se w całej Pol­sce, a tak­że  w wybra­nych skle­pach part­ner­skich.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­weKomentarze

komen­ta­rzy