ModaStreet style

GOLF le FLEUR* x Converse

Od muzyki, przez telewizję, po modę. Tyler, The Creator nigdy nie stronił od możliwości wypowiadania się poprzez rozmaite kanały. Wraz z premierą najnowszej kolekcji GOLF le FLEUR*, przygotowaną po raz kolejny wspólnie z Converse, Tyler kontynuuje wyrażanie swojego kreatywnego przekazu dla świata. 

GOLF le FLEUR* x Converse, welurowe converse

GOLF le FLEUR* x Conver­se

Tyler eks­pe­ry­men­to­wał już z zamszem, skó­rą, a nawet z jutą. Mate­riał wybra­ny do naj­now­szej kolek­cji GOLF le FLEUR* x Conver­se jest rów­nie zaska­ku­ją­cy. To piko­wa­ny welur. Tyler daje tym samym do zro­zu­mie­nia, że jest arty­stą, któ­ry two­rzy wła­sne zasa­dy sty­lu.

Nowa sty­li­sty­ka zmie­nia defi­ni­cję “sne­ake­ra na lato”. Widać tu jed­no­cze­śnie cha­rak­te­ry­stycz­ne dla Tyle­ra sku­pie­nie na deta­lach i nawią­za­nia do luk­su­su, któ­ry w jego pro­jek­tach sta­je się dostęp­ny dla każ­de­go.

W kolek­cji znaj­dzie­my mode­le One Star oraz Chuck 70. Każ­dy z nich wyko­na­ny jest z piko­wa­ne­go welu­ru w trzech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych i ozdo­bio­ny cha­rak­te­ry­stycz­nym logo GOLF le FLEUR*  moty­wem kwia­tu.

GOLF le FLEUR* x Converse welurowe converse, buty converse GOLF le FLEUR* x Converse welurowe converse, buty converse GOLF le FLEUR* x Converse welurowe converse, buty converse GOLF le FLEUR* x Converse welurowe converse, buty converse

Kolek­cja Conver­se x GOLF le FLEUR* będzie dostęp­na w sprze­da­ży od maja w skle­pach Conver­se w War­sza­wie w Gale­rii Moko­tów, Zło­tych Tara­sach i Arka­dii, w Kra­ko­wie w Gale­rii Kra­kow­skiej,
w Pozna­niu w Posna­nii, w Trój­mie­ście w Gale­rii Bał­tyc­kiej, we Wro­cła­wiu we Wroc­la­vii, a tak­że w skle­pach Chmiel­na 20 Lab, Sne­aker stu­dio oraz Roots On The Roof.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej