Moda

CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER”

Women’s History Month to ten czas w roku, w którym skupiamy się na budowaniu głębszych więzi społecznych i aktywizujemy kolejne pokolenia inspirujących kobiet. Z tej okazji Converse wypuszcza limitowaną kolekcję „Stronger Together”, która podkreśla siłę kobiet, ich wzajemne wsparcie i przypomina, że marzec to miesiąc radości, dbania o siebie, celebracji życia i walki o równość. 

CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER”

Inspi­ra­cją dla kolek­cji „Stron­ger Toge­ther” są polne kwia­ty, któ­re sta­no­wią jej głów­ny ele­ment gra­ficz­ny. Są one syno­ni­mem trwa­ło­ści, sym­bo­li­zu­ją wol­ność i szczę­ście. Po wewnętrz­nej stro­nie każ­de­go buta znaj­du­je się gra­fi­ka z hasłem „We Are Stron­ger Toge­ther” – to sub­tel­ny prze­kaz dla odbior­ców, aby zawsze pamię­ta­li o soli­dar­no­ści kobiet w wal­ce o rów­ność. W linii znaj­dzie­my odważ­ne deta­le w posta­ci pół­prze­zro­czy­stych i kolo­ro­wych akcen­tów, dzie­lo­ne cho­lew­ki oraz róż­ne warian­ty mate­ria­ło­we. Każ­dy ele­ment został wybra­ny przez zespół pro­jek­to­wy kie­ro­wa­ny przez kobie­ty, żeby jak naj­le­piej odpo­wia­dał na potrze­by adre­sa­tek.  

W kolek­cji znaj­dzie­my sześć mode­li butów: CHUCK TAYLOR ALL STAR HI, CHUCK TAYLOR ALL STAR OX, RUN STAR MOTION OX, CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT, CHUCK TAYLOR 70 OX i CHUCK TAYLOR 70 HI, CHUCK TAYLOR ALL STAR LIFT 2X, któ­re zosta­ły zapro­jek­to­wa­ne z myślą o dziew­czy­nach, któ­re cenią sobie swo­bo­dę i dobrą zaba­wę. Każ­dy z nich posia­da swój uni­ka­to­wy design nawią­zu­ją­cy do głów­ne­go moty­wu kolek­cji. Wspól­ny­mi ele­men­ta­mi łączą­cy­mi wszyst­kie mode­le są: kwia­to­wa wkład­ka i napis „We Are Stron­ger Toge­ther” na wewnętrz­nej stro­nie języka.

CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER” CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER” CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER”

Dopeł­nie­niem kolek­cji są dwa mode­le kla­sycz­nych t‑shirtów Conver­se. Koszul­ki przed­sta­wia­ją te same kwia­to­we moty­wy, któ­re może­my zoba­czyć na butach. Mar­ka połą­czy­ła kla­sy­kę z kobie­cy­mi ele­men­ta­mi, aby poka­zać, że indy­wi­du­al­ne pięk­no każ­dej z nich będzie jesz­cze bar­dziej wyra­zi­ste, jak zosta­nie poka­za­ne w grupie.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej