ModaNewsroom

Kolejna odsłona współpracy Tyler’a The Creator’a i Converse!

Paste­lo­we bar­wy, nie­ba­nal­ne połą­cze­nia kolo­ry­stycz­ne, bar­dzo let­ni kli­mat, a tak­że cha­rak­te­ry­stycz­ny dla Golf le Fleur* motyw kwiat­ka – tak w skró­cie moż­na opi­sać naj­śwież­szy, wspól­ny pro­jekt Conver­se i dobrze zna­ne­go wszyst­kim „Flo­wer Boy’a”.

Naj­now­sza koope­ra­cja Conver­se i Tyler’a, The Creator’a jest wszyst­kim tym cze­go moż­na by spo­dzie­wać się po ame­ry­kań­skim arty­ście. Krzy­kli­we i rzu­ca­ją­ce się w oczy kolo­ry cho­lew­ki prze­ła­ma­ne bia­łą pode­szwą w czar­ne kwiat­ki, to pro­jekt, na któ­ry mógł wpaść tyl­ko „Flo­wer Boy”. W let­niej kola­bo­ra­cji Conver­se x Golf le Fleur* miło­śni­cy streetwear’u mogą wybie­rać wśród One Sta­rów w czte­rech wer­sjach kolo­ry­stycz­nych: Can­dy Pink, Mol­ten Lava, Plum oraz Pur­ple Heart. Kla­sycz­nie zamszo­wą cho­lew­kę zdo­bi kwia­to­wy motyw. Na języ­ku i wewnętrz­nej wkład­ce widocz­ny jest logo­typ Golf le Fleur*. Tę let­nią kolek­cję ide­al­nie uzu­peł­nia­ją kolo­ro­we long­sle­evy, teesy oraz blu­za – wszyst­kie, jak to przy­sta­ło na „Flo­wer Boya” – ze zna­nym moty­wem kwiat­ka.

Kolek­cja będzie dostęp­na od 1.06 w skle­pach Conver­se w Arka­dii, Gale­rii Bał­tyc­kiej, Gale­rii Kra­kow­skiej, a tak­że w skle­pach part­ner­skich: WSS, Chmiel­na 20, Run Colors, Sne­akr­stu­dio i Roots On The Roof.

Tekst/grafika/wideo: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej