ModaNewsroom

PRZYJDŹ DO CONVERSE W ZŁOTYCH TARASACH I SPERSONALIZUJ SWOJE NOWE CHUCK’I GRAFIKAMI OD LOCAL HEROES

W nowej prze­strze­ni Conver­se w Zło­tych Tara­sach miło­śni­cy sne­aker­sów oraz mody stre­etwe­aro­wej mogą nie tyl­ko zaopa­trzyć się w ulu­bio­ne mode­le, ale też stwo­rzyć nie­po­wta­rzal­ne gra­fi­ki i umieść je na kul­to­wych syl­wet­kach. Wszyst­ko to dzię­ki spe­cjal­nej dru­kar­ce do per­so­na­li­za­cji butów. Już od teraz możesz nadru­ko­wać na swo­je nowe Chuck’i zupeł­nie nowe moty­wy od mar­ki Local Hero­es. Po kwia­to­wych inspi­ra­cjach przy­szedł czas na kolo­ro­we nadru­ki Guys & Gals!

Od sierp­nia wyjąt­ko­we prze­ży­cia w skle­pie Conver­se zapew­nia stre­fa „Conver­se by You”, w któ­rej moż­na dać upust swo­jej kre­atyw­no­ści per­so­na­li­zu­jąc nowo zaku­pio­ne Chuck’i. Dzię­ki inte­li­gent­nej tech­no­lo­gii łączą­cej ze sobą roz­sze­rzo­ną rze­czy­wi­stość i map­ping 3D możesz nie tyl­ko dowol­nie two­rzyć kom­pi­la­cje wzo­rów, ale też wyświe­tlać swój pro­jekt bez­po­śred­nio na bucie! Jest to jedy­ne takie miej­sce na świe­cie! Przyjdź do skle­pu ze swo­im zdję­ciem, zapro­jek­to­wa­ną wła­sną gra­fi­ką lub wybierz motyw od Conver­se lub Local Hero­es i stwórz jedy­ne w swo­im rodza­ju sne­aker­sy. 

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroom

#ExpressYourTaste z Coca-Cola x Local Heroes

Jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek w Pol­sce – Local Hero­es  wspól­nie z mar­ką Coca-Cola stwo­rzy­ła limi­to­wa­ną linię ubrań, w myśl hasła #Expres­sY­our­Ta­ste, jako ana­lo­gii do wyra­ża­nia sie­bie poprzez swój styl.   Dla­cze­go Local Hero­es? Ich pro­jek­ty…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej