Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy two­rze­niu limi­to­wa­nych kolek­cji dołą­cza nowo­jor­ski butik Ope­ning Cere­mo­ny.

Pra­gnąc przy­cią­gnąć uwa­gę dam­skiej czę­ści miło­śni­ków mody stre­eto­wej Conver­se i Ope­ning Cere­mo­ny odświe­ża­ją kul­to­wą syl­wet­kę sta­wia­jąc na fak­tu­rę i doda­jąc w dużej ilo­ści, moc­no rzu­ca­ją­ce się w oczy deta­le. „Prze­sad­nie” zdo­bio­na wer­sja iko­nicz­ne­go One Star’a zapra­sza nas na wybie­gi Nowo­jor­skie­go Tygo­dnia Mody. Sty­lo­wa syl­wet­ka sne­aker­sa zosta­ła wyko­na­na z nie­zwy­kłą pre­cy­zją i dba­ło­ścią o deta­le, a mięk­ki zamsz pokry­wa­ją­cy cho­lew­kę zdo­bią nie­jed­no­li­tych roz­mia­rów krysz­tał­ki.

Sne­aker­sy cha­rak­te­ry­zu­ją się rów­nież bia­łą gumo­wą pode­szwą, dwo­ma zesta­wa­mi baweł­nia­nych sznu­ro­wa­deł w kolo­rze kre­mo­wym i bia­łym oraz bran­din­giem obu marek na wkład­ce wewnętrz­nej.

Kolek­cja będzie dostęp­na od 10 wrze­śnia w skle­pie Conver­se w Zło­tych Tara­sach, a tak­że w war­szaw­skim War­saw Sne­aker Sto­re.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy