ModaNewsroom

Opening Ceremony interpretuje Converse One Star

Conver­se i jego kul­to­wa syl­wet­ka One Star, sta­le obec­ni w świa­to­wej kul­tu­rze stre­eto­wej, nie prze­sta­ją zaska­ki­wać. Tym razem do gro­na twór­ców współ­pra­cu­ją­cych z mar­ką przy two­rze­niu limi­to­wa­nych kolek­cji dołą­cza nowo­jor­ski butik Ope­ning Cere­mo­ny.

Pra­gnąc przy­cią­gnąć uwa­gę dam­skiej czę­ści miło­śni­ków mody stre­eto­wej Conver­se i Ope­ning Cere­mo­ny odświe­ża­ją kul­to­wą syl­wet­kę sta­wia­jąc na fak­tu­rę i doda­jąc w dużej ilo­ści, moc­no rzu­ca­ją­ce się w oczy deta­le. „Prze­sad­nie” zdo­bio­na wer­sja iko­nicz­ne­go One Star’a zapra­sza nas na wybie­gi Nowo­jor­skie­go Tygo­dnia Mody. Sty­lo­wa syl­wet­ka sne­aker­sa zosta­ła wyko­na­na z nie­zwy­kłą pre­cy­zją i dba­ło­ścią o deta­le, a mięk­ki zamsz pokry­wa­ją­cy cho­lew­kę zdo­bią nie­jed­no­li­tych roz­mia­rów krysz­tał­ki.

Sne­aker­sy cha­rak­te­ry­zu­ją się rów­nież bia­łą gumo­wą pode­szwą, dwo­ma zesta­wa­mi baweł­nia­nych sznu­ro­wa­deł w kolo­rze kre­mo­wym i bia­łym oraz bran­din­giem obu marek na wkład­ce wewnętrz­nej.

Kolek­cja będzie dostęp­na od 10 wrze­śnia w skle­pie Conver­se w Zło­tych Tara­sach, a tak­że w war­szaw­skim War­saw Sne­aker Sto­re.

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej
ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezo­nie Conver­se udo­wad­nia, że w eki­pie siła. W glo­bal­nej kam­pa­nii All the Sto­ries Are True mar­ka przed­sta­wia eki­py z róż­nych zakąt­ków świa­ta, któ­re łączy jed­no — auten­tycz­ność. Każ­dą z nich wyróż­nia nie­ty­po­wa pasja…
Więcej