ModaNewsroom

Nowa kampania CONVERSE

W tym sezonie Converse udowadnia, że w ekipie siła. W globalnej kampanii All the Stories Are True marka przedstawia ekipy
z różnych zakątków świata, które łączy jedno — autentyczność. Każdą z nich wyróżnia nietypowa pasja oraz zajawka na coś innego.

Converse All the Stories Are True

W kam­pa­nii wystą­pi­ła peru­wiań­ska eki­pa Clan Ygg­dra­sill odtwa­rza­ją­ca insce­ni­za­cje walk w stro­jach skan­dy­naw­skich wojow­ni­ków, bra­zy­lij­ska Fur­no­li­che, któ­rej człon­ko­wie gra­ją w krę­gle prze­bra­ni za futrza­ne zwie­rza­ki, oraz powsta­ła w Sin­ga­pu­rze gru­pa Youths in Balac­la­ve, któ­ra pomi­mo mło­de­go wie­ku już odno­si pierw­sze suk­ce­sy w custo­mi­za­cji, a prze­ro­bio­ne przez nich pro­duk­ty zna­leźć moż­na mię­dzy inny­mi na Dover Stre­et Market.

Mar­ka zrze­sza glo­bal­ną spo­łecz­ność mło­dych osób współ­pra­cu­ją­cych z Conver­se czy­li Converse_X. Jej czę­ścią są rów­nież oso­by z Pol­ski, któ­re napę­dza­ją zmia­ny w kul­tu­rze oraz aktyw­nie dzia­ła­ją w design’ie, modzie, foto­gra­fii, muzy­ce czy wideo. Każ­da z nich jest odważ­na i wyra­zi­sta. Ich poczy­na­nia śle­dzić moż­na na Insta­gra­mie pod hasłem #Converse_X_.

W All the Sto­ries Are True nie zabra­kło lokal­nych akcen­tów. Do glo­bal­nej kam­pa­nii wybra­na zosta­ła war­szaw­ska Worst War­saw Der­by Team – jed­na z pierw­szych takich dru­żyn powsta­łych w Pol­sce. Dziew­czy­ny prze­ła­mu­ją gra­ni­cę swo­ich moż­li­wo­ści, sze­rzą ideę Rol­ler Der­by i zgod­nie zapew­nia­ją, że na torze wycho­dzą z nich naj­dzik­sze instynk­ty. Boha­ter­ki wystą­pi­ły w sesji zdję­cio­wej autor­stwa foto­gra­fa doku­men­tal­ne­go Karo­la Gry­go­ru­ka w towa­rzy­stwie dwóch mode­li butów: dopie­ro co przy­wró­co­nym VLTG oraz kla­sycz­nych Chuck 70 z kolek­cji Mission‑V, któ­rych sty­li­sty­ka nawią­zu­je do legen­dar­nych Conver­se Vol­ta­ge. Tym spo­so­bem mar­ka wra­ca do swo­ich koszy­kar­skich korze­ni. To wła­śnie dzię­ki odważ­ne­mu wzo­ro­wi „bolt che­vron” na prze­ło­mie lat 1995 – 96 Vol­ta­ge natych­miast zazna­czy­ły swo­je ist­nie­nie na boiskach do koszy­ków­ki, zarów­no wśród ama­to­rów tego spor­tu jak i pro­fe­sjo­nal­nych gra­czy NBA.

Converse All the Stories Are True Converse All the Stories Are True nowa kolekcja converse nowa kolekcja converse

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Moda

CONVERSE CELEBRUJE SIŁĘ KOBIET Z LIMITOWANĄ KOLEKCJĄ „STRONGER TOGETHER”

Women’s Histo­ry Month to ten czas w roku, w któ­rym sku­pia­my się na budo­wa­niu głęb­szych wię­zi spo­łecz­nych i akty­wi­zu­je­my kolej­ne poko­le­nia inspi­ru­ją­cych kobiet. Z tej oka­zji Conver­se wypusz­cza limi­to­wa­ną kolek­cję „Stron­ger Toge­ther”, któ­ra pod­kre­śla siłę…
Więcej
Moda

Wspólnie dla sztuki - Converse Peace

Tak indy­wi­du­al­na, a jed­nak ma moc łącze­nia pomi­mo róż­nic – sztu­ka. Kul­to­wa mar­ka Conver­se zna­na głów­nie ze swo­ich butów i odzie­ży, od lat pozwa­la ludziom na całym świe­cie bez gra­nic wyra­żać sie­bie. Obec­ny czas to…
Więcej
ModaNewsroomStreet style

Kolekcja Converse Twisted Classic

Conver­se po raz kolej­ny eks­pe­ry­men­tu­je z kla­sy­ka­mi, poka­zu­jąc ewo­lu­cję mar­ki na uli­cy. Na wio­snę w ofer­cie mar­ki będzie moż­na zna­leźć wie­le waria­cji inspi­ro­wa­nych kul­to­wym Chuc­kiem i inny­mi legen­da­mi od Conver­se. Nowa kolek­cja Twi­sted Clas­sic to…
Więcej