Zamsz – jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za
Kola­że: Ivan Tor­chi­lov

3

Trend bez­po­śred­nio zwią­za­ny z lata­mi 70. wró­cił do łask i zawład­nął wybie­ga­mi.  Dziś Vers-24 robi zoom na zamsz, któ­ry domi­nu­je w kolek­cjach ready-to-wear u wie­lu pro­jek­tan­tów.

W sezo­nie wiosna/lato 2015 zamsz nosi­my głów­nie w chłod­nych odcie­niach paste­li lub w mixie z kolej­nym tren­dem, czy­li sty­lem mili­tar­nym- w kolo­rze brud­ne­go beżu czy kha­ki. W takich odsło­nach poja­wił się on na wybie­gach u Cha­nel czy Micha­ela Kor­sa. U Chloe i Ral­pha Lau­re­na zamsz przy­brał ele­ganc­ką for­mę- nosi­my uszy­te z nie­go sukien­ki oraz ołów­ko­we spód­ni­ce. Z kolei Derek Lam posta­wił na pat­chwor­ko­we połą­cze­nie róż­nych kolo­rów zamszu, z któ­re­go uszy­to płaszcz, a Guc­ci- na prze­wią­za­nia w talii. War­to też wspo­mnieć o kurt­kach zamszo­wych, któ­re ide­al­nie pod­kre­ślą Wasz wio­sen­ny look- np. ta bor­do­wa, któ­rą na wybie­gu lan­su­je Trus­sar­di.

1

Trus­sar­di, Trus­sar­di, Derek Lam

4

Cha­nel, Micha­el Kors, Micha­el Kors, Cha­nel

2

Ralph Lau­ren, Altu­zar­ra, Ralph Lau­ren, Altu­zar­ra

Damska część redakcji Vers-24 już zaopatrzyła się w najpotrzebniejsze zamszowe rzeczy na ten sezon, a Wy?

5

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:Komentarze

komen­ta­rzy