ModaTrendy

Zamsz – jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za
Kola­że: Ivan Torchilov

3

Trend bez­po­śred­nio zwią­za­ny z lata­mi 70. wró­cił do łask i zawład­nął wybie­ga­mi.  Dziś Vers-24 robi zoom na zamsz, któ­ry domi­nu­je w kolek­cjach ready-to-wear u wie­lu projektantów.

W sezo­nie wiosna/lato 2015 zamsz nosi­my głów­nie w chłod­nych odcie­niach paste­li lub w mixie z kolej­nym tren­dem, czy­li sty­lem mili­tar­nym- w kolo­rze brud­ne­go beżu czy kha­ki. W takich odsło­nach poja­wił się on na wybie­gach u Cha­nel czy Micha­ela Kor­sa. U Chloe i Ral­pha Lau­re­na zamsz przy­brał ele­ganc­ką for­mę- nosi­my uszy­te z nie­go sukien­ki oraz ołów­ko­we spód­ni­ce. Z kolei Derek Lam posta­wił na pat­chwor­ko­we połą­cze­nie róż­nych kolo­rów zamszu, z któ­re­go uszy­to płaszcz, a Guc­ci- na prze­wią­za­nia w talii. War­to też wspo­mnieć o kurt­kach zamszo­wych, któ­re ide­al­nie pod­kre­ślą Wasz wio­sen­ny look- np. ta bor­do­wa, któ­rą na wybie­gu lan­su­je Trussardi.

1

Trus­sar­di, Trus­sar­di, Derek Lam

4

Cha­nel, Micha­el Kors, Micha­el Kors, Chanel

2

Ralph Lau­ren, Altu­zar­ra, Ralph Lau­ren, Altuzarra

Damska część redakcji Vers-24 już zaopatrzyła się w najpotrzebniejsze zamszowe rzeczy na ten sezon, a Wy?

5

For Vers-24, Warsaw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
  Related posts
  ModaMust havePolecane

  10 rzeczy polskich marek, które musisz mieć w tym sezonie

  Jesz­cze kil­ka dobrych lat temu nikt nie śmiał by nawet pomy­śleć, że Pol­ska moda znaj­dzie się na tak wyso­kim, świa­to­wym pozio­mie.  Mag­da Butrym, Chy­lak to nazwi­ska, któ­re zna­la­zły się na liście pre­sti­żo­we­go skle­pu inter­ne­to­we­go Net-a-porter,…
  Więcej
  ModaPolecaneTrendy

  ROMANTYCZNE I W SEREK - KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

  Okres przej­ścio­wy i wio­sna 2019 to dosko­na­ły moment na wyję­cie z sza­fy ulu­bio­ne­go, ponad­cza­so­we­go kar­di­ga­nu, któ­ry zawsze znaj­du­je miej­sce w sza­fie Fran­cu­zek. Jakie ma walo­ry roz­pi­na­ny swe­ter? Jest funk­cjo­nal­ny i wszech­stron­ny, bo zało­żysz go i…
  Więcej
  ModaTrendy

  MARYNARSKIE TRENDY 2019

  W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *