ModaMust have

Torebki z frędzlami - jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za Kola­że: Ivan Tor­chi­lov Frędz­le to jeden z naj­sil­niej­szych tren­dów sezo­nu wiosna/lato 2015. Poja­wia­ją się wszę­dzie, ale domi­nu­ją głów­nie na toreb­kach, któ­re na dobre wku­pi­ły się w łaski stre­et sty­le­’u. Razem z Vers-24 zer­k­nij­cie…

Więcej
ModaTrendy

Zamsz - jak nosić trend z wybiegów

Tekst: Gosia Bere­za Kola­że: Ivan Tor­chi­lov Trend bez­po­śred­nio zwią­za­ny z lata­mi 70. wró­cił do łask i zawład­nął wybie­ga­mi.  Dziś Vers-24 robi zoom na zamsz, któ­ry domi­nu­je w kolek­cjach ready-to-wear u wie­lu pro­jek­tan­tów. W sezo­nie wiosna/lato 2015…

Więcej
Uroda

Forever Young. Jak zachować młody wygląd skóry?

Tekst: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Zegar tyka. Pierw­sze zmarszcz­ki poja­wia­ją się już oko­ło 25 roku życia, po 30-ce możesz narze­kać jesz­cze na „kurze łap­ki”, w wie­ku 40 lat sta­ją się już one bar­dziej widocz­ne.…

Więcej
RunwayWydarzenia

Pokaz Roberta Kupisza „Opera“ – ZIMA 2015/2016

Mroź­ny, gru­dnio­wy wie­czór spę­dzi­li­śmy na poka­zie Rober­ta Kupi­sza. Pre­zen­ta­cja jego ósmej kolek­cji zaty­tu­ło­wa­nej „Ope­ra“ na sezon zima 2015/2016 odby­ła się w indu­strial­nych halach Soho Fac­to­ry w War­sza­wie. Wyda­rze­nie, któ­re począt­ko­wo mia­ło być nie­zwy­kle kame­ral­ne, osta­tecz­nie…

Więcej
ModaTrendy

Jesień w letnich barwach

Tekst:  Anna Jan­kow­ska Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Nie­win­ne paste­le jesien­ną porą? Jak naj­bar­dziej! Inspi­ra­cje czer­pie­my gar­ścia­mi z wybie­gów Guc­ci, Chri­sto­pher Kane, Derek Lam czy Giam­bat­ti­sty Val­le­go. Kie­dy myśli­my o jesie­ni, mamy na uwa­dze przede wszyst­kim płasz­cze. Te naj­bar­dziej…

Więcej
UrodaVers24 favorites

Zatrzymać czas i blask – najlepsze kremy nie tylko na zimę!

W Vers-24 przy­glą­da­my się pro­po­zy­cjom pro­du­cen­tów kosme­tycz­nych i pod­po­wia­da­my ci, na co war­to zwró­cić uwa­gę. Pierw­sze chło­dy zapo­wia­da­ją pro­ble­my ze skó­rą twa­rzy, ale dzia­ła­jąc już teraz, możesz im zapo­biec. Zmę­cze­nie i upływ cza­su rów­nież da się powstrzy­mać. Oto nasze redak­cyj­ne pro­po­zy­cje:

Więcej
Moda

NA CUDZYCH PLECACH LEKKO SIĘ NIESIE. ŁADUJEMY W KOSTKĘ.

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov   Ple­cak. Rzecz zde­cy­do­wa­nie wygod­na. Wystar­czy raz zastą­pić tor­bę faj­nym ple­ca­kiem, żeby doce­nić jego nie­zli­czo­ne atu­ty: bo funk­cjo­nal­ny, bo pojem­ny,  bo korzyst­ny dla zdro­wia oraz – bo wyglą­da sty­lo­wo. Dobierz­my pra­wi­dło­wo model…

Więcej
Styl życia

SPORTY DŻENTELMEŃSKIE. GRA, NIE ZABAWA.

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov Praw­dzi­wi dżen­tel­me­ni oczy­wi­ście mogą nie prze­pa­dać za bok­sem, ale ich obo­wiąz­kiem jest trzy­mać się twar­do, kie­dy przyj­mu­ją cios. Sio­dło zaś ma koja­rzyć się im nie tyl­ko z rowe­rem. Pił­ka noż­na – idąc…

Więcej
Styl życia

KONIEC EPOKI „METROSEXUAL”? CZYLI KIM SĄ SPORNOSEKSUALIŚCI?

Tekst/grafika: Ivan Tor­chi­lov Dzi­siaj defi­ni­cja „metro­sek­su­alizm” wraz z wize­run­kiem prze­bra­nych dan­dy­sów z począt­ków nasze­go stu­le­cia, stop­nio­wo wycho­dzi z mody. Ustę­pu­je miej­sca nowym tren­dom w życiu współ­cze­snych przed­sta­wi­cie­li „brzyd­kiej płci” oraz aktu­al­nym wzor­com męskiej uro­dy. Pew­nie…

Więcej
ModaTrendy

Owocowe wariacje

Tekst: Anna Jan­kow­ska Wybór: Yani­na Tra­pach­ka Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov Na taki widok wca­le nie mamy miny, jak po zje­dze­niu kwa­śnej cytry­ny! Motyw gra­ficz­ny w posta­ci owo­ców cytru­so­wych przy­brał ogrom­ne roz­mia­ry nie tyl­ko w tym sezo­nie. Już…

Więcej