ROMANTYCZNE I W SEREK – KARDIGANY NA WIOSNĘ 2019

Okres przejściowy i wiosna 2019 to doskonały moment na wyjęcie z szafy ulubionego, ponadczasowego kardiganu, który zawsze znajduje miejsce w szafie Francuzek. Jakie ma walory rozpinany sweter? Jest funkcjonalny i wszechstronny, bo założysz go i do spodni, i do spódnicy, na wyjście z przyjaciółmi i na randkę. Oto nasz przegląd najmodniejszych kardiganów w wiosennym sezonie 2019!

kardigan na wiosnę

Rouje, Rouje, Rouje, 303 Ave­nue

KARDIGANY – OD ROMANTYCZNYCH I DZIERGANYCH PO PRĄŻKOWANE

Wio­sną 2019 kar­di­ga­ny nabie­ra­ją lek­ko­ści – są dzier­ga­ne, spra­wia­ją­ce wra­że­nie bab­ci­nych czy rusty­kal­nych, ale jed­no­cze­śnie zato­pio­ne w roman­tycz­nych bar­wach, takich jak cukier­ko­wy róż, cytry­no­wa zie­leń czy gorą­ce kakao. Naj­mod­niej­sze swe­try nosi­my nie tyl­ko do dżin­sów o kro­ju mum fit, ale rów­nież do jedwab­nych spód­nic midi, sym­bo­li­zu­ją­cych wyra­fi­no­wa­nie, szla­chet­ność i ele­gan­cję. Kar­di­ga­ny to ten ele­ment gar­de­ro­by, któ­ry może prze­ła­mać ten­den­cje w sty­li­za­cji. Doda­je non­sza­lan­cji małym czar­nym sukien­kom zesta­wio­nym ze sne­aker­sa­mi i zegar­kiem, a przede wszyst­kim ogrze­wa i jest wygod­ny. Jeśli w Two­jej sza­fie bra­ku­je cie­płe­go, prak­tycz­ne­go swe­tra zain­spi­ro­wa­ne­go wize­run­kiem Kur­ta Coba­ina z Nirva­ny, się­gnij po beżo­wy prąż­ko­wa­ny kar­di­gan z dekol­tem w serek. 

biały kardigan

ALLUDE, & Other Sto­ries, H&M, & Other Sto­ries, Gan­ni

Spe­cjal­nie dla Cie­bie wybra­ły­śmy prze­gląd naj­mod­niej­szych kar­di­ga­nów na wio­snę 2019od roman­tycz­nych i dzier­ga­nych, po nie­co cięż­sze, zdo­bio­ne dekol­tem V.  Któ­ry model uroz­ma­ici Twój out­fit?

 

Tekst: Ilo­na Jawor­ska
Komentarze

komen­ta­rzy