ModaTrendy

MARYNARSKIE TRENDY 2019

W tym sezo­nie kró­lu­ją mary­nar­skie tren­dy pod­pa­trzo­ne u żegla­rzy i pie­cho­ty mor­skiej. Pro­jek­tan­ci prze­wi­dzie­li miej­sce dla spodni typu chi­no­sy, szwe­dów, kla­sycz­nej bre­ton­ki oraz blu­zek z moty­wem kotwi­cy czy lin. Te mor­skie wykoń­cze­nia spra­wia­ją, że wakacje…

Więcej
ModaTrendy

Lime green - najgorętszy trend jesieni

Kto powie­dział, że jesień musi być nud­na i ponu­ra? Pra­da, Ken­zo, Maison Mar­gie­la, Valen­ti­no – pro­jek­tan­ci osza­le­li na punk­cie neo­nów, fun­du­jąc nam skrzą­ce, rzu­ca­ją­ce się w oczy sukien­ki, swe­try, gol­fy czy spód­ni­ce w kolo­rach zakreślaczy.…

Więcej
ModaZOOM ON

ZOOM ON: ZYNE

Barw­ne Maro­ko na uli­cach naj­więk­szych sto­lic mody? Mogły je spro­wa­dzić tyl­ko kobie­ty, ponie­waż dla przy­ja­ció­łek Zineb i Lau­ry nie ma nic nie­moż­li­we­go. Poznaj­cie ZYNE – mar­kę rów­nie kolo­ro­wą co jej „babo­uche” i zało­ży­ciel­ki, któ­re z…

Więcej
ModaNewsroom

Personalizacja, czyli zaskakująca strategia Louis Vuitton

Jed­na z naj­bar­dziej roz­po­zna­wal­nych marek na świe­cie, syno­nim luk­su­su, fran­cu­ski dom mody Louis Vuit­ton posta­no­wił wyjść na prze­ciw ocze­ki­wa­niom swo­ich klie­n­tów- wła­śnie wpro­wa­dził rewo­lu­cyj­ne roz­wią­za­nie dają­ce moż­li­wość mody­fi­ka­cji naj­słyn­niej­szych mode­li toreb, a całość zapo­wia­da niezwykle…

Więcej
ModaTrendy

TRENDY SS 2017- Bluzy oversize

  Pro­jek­tan­tów od zawsze inspi­ro­wa­ła uli­ca, jed­nak od kil­ku sezo­nów to oni (dosłow­nie!) zaczę­li dosłow­nie prze­no­sić ją na naj­waż­niej­sze poka­zy high fashion. I tak wygod­ny, nie­zo­bo­wią­zu­ją­cy styl stał się nie­od­łącz­nym ele­men­tem nie­mal każ­dej z kolekcji.…

Więcej
ModaMust have

KOLCZYKI, W KTÓRE WARTO ZAINWESTOWAĆ

Któ­ra z kobiet nie ma sła­bo­ści do pięk­nych, war­to­ścio­wych kol­czy­ków, sta­no­wią­cych ozdo­bę twa­rzy i pod­kre­śla­ją­cych jej typ uro­dy oraz fry­zu­rę? Wybór tych wła­ści­wych to nie lada wyzwa­nie. Naj­lep­sze dodat­ki w 2017 roku są mini­ma­li­stycz­ne, bo…

Więcej
ModaMust have

Hit sezonu - różowa koszula

Gdy po raz pierw­szy poja­wi­ła się na poka­zie Guc­ci Spring 2016, zesta­wio­na z krwi­sto czer­wo­ną ołów­ko­wą spód­ni­cą i eks­cen­trycz­ny­mi dodat­ka­mi zda­wa­ło się, że coś tak cha­rak­te­ry­stycz­ne­go i krzy­kli­we­go jak różo­wa koszu­la nie ma szans na…

Więcej
ModaMust have

Najlepsze jeansy w stylu mom fit

Jean­sy mom fit powra­ca­ją do łask! Część z was z pew­no­ścią pamię­ta te kul­to­we spodnie, bar­dzo popu­lar­ne w latach 80-tych oraz 90-tych. Świat mody wró­cił do nich już w zeszłym roku, jed­nak dopie­ro teraz stały…

Więcej
ModaMust have

Sezon na golf

Trud­no mówić o wiel­kim powro­cie gol­fów w sezo­nie zimo­wym 2016, bo ten ele­ment kobie­cej (choć rów­nież męskiej!) gar­de­ro­by, począw­szy od wie­ku XIX aż po dziś, świę­ci trium­fy popu­lar­no­ści, zwłasz­cza gdy nad­cho­dzi jesien­na i zimo­wa pora.…

Więcej
Wywiady

Olivia Kijo i jej podwójne życie artystyczne

Dosko­na­le inter­pre­tu­je tren­dy ze świa­to­wych wybie­gów, na swo­im blo­gu poka­zuj styl, któ­ry cięż­ko pod­ro­bić. Mini­ma­lizm zesta­wio­ny z ide­al­nie wywa­żo­ny­mi ele­men­ta­mi gla­mo­ur to jest to co cechu­je blo­ger­kę Oli­vię Kijo. Pora­nek zaczy­nam od… Panicz­ne­go stra­chu i nerwowego…

Więcej
ModaNewsroom

10 faktów, których nie wiesz o H&M

Wszy­scy mają przy­naj­mniej jed­ną rzecz w swo­im domu z H&M’u. Nic dziw­ne­go, to jed­na z naj­po­pu­lar­niej­szych marek odzie­żo­wych na świe­cie. Pocho­dzą­ca ze Szwe­cji mar­ka jest ulu­bie­ni­cą dzie­ci, mło­dzie­ży, kobiet i męż­czyzn, a nawet kobiet w ciąży.…

Więcej
ModaNewsroom

Czy Victoria’s Secret grozi upadek? #ImNoAngel

Lane Bry­ant idzie na woj­nę z bie­liź­niar­skim gigan­tem. Dla­cze­go? Bo zamiast anioł­ków o ide­al­nych kształ­tach woli kobie­ty, któ­rych twa­rze i cia­ła nie pod­da­je się obrób­ce gra­ficz­nej. W ten spo­sób chce hono­ro­wać nas wszyst­kie i uży­wa do tego … hasztagu.

Więcej