NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…

Więcej
MakijażUroda

Nowości od Urban Decay

Czy błysz­czą­ca cera ruj­nu­je Twój maki­jaż? Marzysz o per­fek­cyj­nej skó­rze w jed­no­li­tym kolo­rze? Szu­kasz ide­al­nej bazy pod mej­kap? Urban Decay pre­zen­tu­je bazy pod maki­jaż, któ­re gwa­ran­tu­ją per­fek­cyj­ny look każ­de­go dnia. DE-SLICK COMPLEXION PRIMER Lek­ka, absor­bu­ją­ca nad­miar…

Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem…

Więcej
NewsroomUroda

Barwne święta z Urban Decay

Jakie są świę­ta z Urban Decay? Kolo­ro­we i rado­sne. Pozba­wio­ne nudy, zaska­ku­ją­ce i peł­ne nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. Barw­ny Urban Decay spra­wi, że świą­tecz­ny czas na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci Waszych naj­bliż­szych. Jeśli zasta­na­wiasz się nad…

Więcej
MakijażUroda

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Po porad­niku, jak w kil­ku pro­stych kro­kach wyko­nać “Make up no make up”  oraz tuto­ria­lu “Jak optycz­nie powięk­szyć oczy”, przy­szedł czas na usta! Poni­żej znaj­dzie­cie wska­zów­ki, jak wyko­nać per­fek­cyj­ny i trwa­ły maki­jaż ust. KOREKTOR NAKED…

Więcej
MakijażUroda

JAK ZROBIĆ ,,MAKEup NO MAKEup”?

Wyko­na­nie per­fek­cyj­ne­go maki­ja­żu dzien­ne­go, któ­ry uwy­dat­ni atu­ty i sub­tel­nie pod­kre­śli uro­dę, wca­le nie musi być trud­ne! Spe­cjal­nie dla Was przy­go­to­wa­li­śmy krót­ki porad­nik, jak w kil­ku pro­stych kro­kach uzy­skać bar­dzo natu­ral­ny efekt.  Wypo­czę­ta,  roz­świe­tlo­na skó­ra, deli­kat­nie…

Więcej