Barwne święta z Urban Decay

Jakie są świę­ta z Urban Decay? Kolo­ro­we i rado­sne. Pozba­wio­ne nudy, zaska­ku­ją­ce i peł­ne nie­ocze­ki­wa­nych zwro­tów akcji. Barw­ny Urban Decay spra­wi, że świą­tecz­ny czas na dłu­go pozo­sta­nie w pamię­ci Waszych naj­bliż­szych.

kolorowe-swieta-z-urban-decay1

Jeśli zasta­na­wiasz się nad tra­fio­nym pre­zen­tem dla sza­lo­nej sio­stry lub przy­ja­ciół­ki, to odpo­wiedź nasu­wa się sama: Pale­ta Full Spec­trum. 21 legen­dar­nych odcie­ni, od odważ­nych i sza­lo­nych, po sto­no­wa­ne i spo­koj­ne. To praw­dzi­wa tęcza, któ­ra roz­ja­śni każ­dy zimo­wy dzień. To tra­fio­ny pre­zent, dla tych, któ­re lubią eks­pe­ry­men­to­wać i dać się ponieść fan­ta­zji.

Szu­kasz wyjąt­ko­we­go pre­zen­tu dla kogoś o nie­co spo­koj­niej­szym tem­pe­ra­men­cie? Urban Decay daje nie­ogra­ni­czo­ny wybór – pale­ty z serii Naked to zawsze tra­fio­ny wybór – Naked Ulti­ma­te Basic, Naked Basic, Naked2, Naked3 – to zesta­wy utrzy­ma­ne w brą­zo­wo-sza­rym odcie­niu, bar­dzo kobie­ce i ide­al­ne na każ­dą oka­zję. To pre­zent, z któ­rym obda­ro­wa­na nie będzie się roz­sta­wać.

Dla miło­śni­czek poma­dek, Urban Decay, przy­go­to­wał Jun­kie Lip­stick Palet­te – 12 kolo­rów poma­dek w 6 róż­nych wykoń­cze­niach! Szmin­ki zamknię­te są w wygod­nym opa­ko­wa­niu, dzię­ki cze­mu zawsze moż­na nosić je przy sobie, a pre­cy­zyj­ny pędze­lek pozwo­li na apli­ka­cję szmin­ki w każ­dych warun­kach.

Dobrym pomy­słem na pre­zent są zawsze zesta­wy kosme­ty­ków. Urban Decay przy­go­to­wał Total Per­ver­sion Relo­aded – tusz do rzęs i eyeli­ner, któ­re będą tra­fio­nym pre­zen­tem dla wszyst­kich kobiet lubią­cych pod­kre­ślić swo­je spoj­rze­nie. Dla bar­dziej zaawan­so­wa­nych mamy zestaw pędz­li UD PRO Brush Set – dzię­ki nim mamy gwa­ran­cję stwo­rze­nia nie­sa­mo­wi­cie pre­cy­zyj­ne­go maki­ja­żu.

Świę­ta z pre­zen­ta­mi od Urban Decay będą barw­ne i rado­sne, czy­li takie jak być powin­ny.

Tekst/kolaże: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy