MakijażNewsroomUroda

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Nowość od Ubran Decay: paleta Naked Ultimate Basics

Naked! Jeśli raz poczu­jesz jak to jest być Naked, już nigdy z tego nie zre­zy­gnu­jesz. Urban Decay pre­zen­tu­je Naked Ulti­ma­te Basics — pale­tę neu­tral­nych, mato­wych cie­ni do oczu. W opa­ko­wa­niu znaj­dziesz 12 nowych, neu­tral­nych odcie­ni. Olbrzy­mi wybór mato­wych barw i jed­na pół-mato­wa – ide­al­na do roz­świe­tla­nia – spra­wią, że zwa­riu­jesz na punk­cie Naked Ulti­ma­te Basic. Każ­dy ele­ment jest tu nie tyl­ko nowy, ale rów­nież dostęp­ny jedy­nie w tej kolek­cji. Naked Ulti­ma­te Basics w niczym nie przy­po­mi­na Naked Basics czy Naked2 Basics.

Od cie­płych do zim­nych barw, od bar­dziej do mniej nasy­co­nych tonów – ist­ne mato­we sza­leń­stwo! Naked Ulti­ma­te Basics jest na tyle neu­tral­na, że dopa­su­je się do każ­dej kar­na­cji. Do każ­dej sty­li­za­cji doda­je­my kro­plę: Extra Bit­ter (pięk­ne­go cie­nia w kolo­rze palo­nej poma­rań­czy ubie­ga­ją­ce­go się o mia­no kul­to­we­go), albo odro­bin­kę Lethal (uni­kal­ny czer­wo­no-brą­zo­wy). Spró­buj naszych mato­wych cie­ni i daj się zasko­czyć. Każ­dy cień z kolek­cji Naked Ulti­ma­te Basics jest dosko­na­le maśla­ny, per­fek­cyj­nie się nakła­da i two­rzy sta­łe związ­ki z inny­mi bar­wa­mi.

paleta Naked Ultimate Basics paleta Naked Ultimate Basics

Pędze­lek Blen­ding Brush per­fek­cyj­nie łączy kolo­ry, a Smud­ger Brush roz­pro­wa­dza cie­nie. Teraz masz już wszyst­ko, żeby być Naked. Apli­kuj pro­dukt za pomo­cą szer­sze­go pędzel­ka dla dokład­ne­go kry­cia i ide­al­ne­go roz­pro­wa­dze­nia. Pig­ment Infu­sion Sys­temTM nada­je każ­de­mu odcie­nio­wi aksa­mit­ną kon­sy­sten­cję, ide­al­ną głę­bię i trwa­łość.

Naked Ulti­ma­te Basics (249zł) jest dostęp­na w skle­pie www.urban-decay.pl w per­fu­me­riach sie­ci Sepho­ra oraz na www.sephora.pl

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we, instagram.com/vers24

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  NewsroomUroda

  AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

  Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…
  Więcej
  NewsroomUroda

  UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

  Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje kom­fort…
  Więcej
  MakijażUroda

  Nowości od Urban Decay

  Czy błysz­czą­ca cera ruj­nu­je Twój maki­jaż? Marzysz o per­fek­cyj­nej skó­rze w jed­no­li­tym kolo­rze? Szu­kasz ide­al­nej bazy pod mej­kap? Urban Decay pre­zen­tu­je bazy pod maki­jaż, któ­re gwa­ran­tu­ją per­fek­cyj­ny look każ­de­go dnia. DE-SLICK COMPLEXION PRIMER Lek­ka, absor­bu­ją­ca nad­miar…
  Więcej