UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE – VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay prezentuje Vice Liquid Lipstick. Co sprawia, że Vice jest inna? Przełomowa, nowoczesna formuła zapewnia trwałość i zero rozmazywania. Podobnie jak jej poprzedniczka, Vice Liquid Lipstick gwarantuje krycie ust głębokim kolorem. Pomadka daje komfort i nie wysusza ust.

VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Wybie­raj spo­śród 30 odcie­ni i 2 wykoń­czeń – com­fort mat­te oraz metal­li­zed. Od neu­tral­nych odcie­ni do śmia­łych barw, na któ­re zde­cy­du­ją się ama­tor­ki odważ­nych sty­li­za­cji. W linii znaj­dziesz kolo­ry must-have z kolek­cji poma­dek Vice Lip­stick, a tak­że odcie­nie z limi­to­wa­nych edy­cji, na któ­re od daw­na cze­kasz. Meta­licz­ne odcie­nie peł­ne są drob­nych pere­łek, dzię­ki cze­mu nie mają sobie rów­nych.

VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Od kolo­rów Big Bang po Back­talk i 1993. Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je nie­koń­czą­cy się kolor w trzech kro­kach. Po pierw­sze: obry­suj kon­tur ust apli­ka­to­rem i nałóż jed­ną war­stwę. Nie zaci­ska­my warg! Pozwa­la­my pomad­ce wyschnąć. Dla lep­sze­go efek­tu nakła­da­my dru­gą war­stwę. Ponow­nie pozo­sta­wia­my do wyschnię­cia i efekt goto­wy!

Przy­wo­dząc na myśl kla­sycz­ną Vice Lip­stick, Vice Liqu­id Lip­stick dostęp­na jest w prze­zro­czy­stym pude­łecz­ku, ozdo­bio­nym zło­ty­mi akcen­ta­mi. Dłu­gi apli­ka­tor z pła­skim zakoń­cze­niem gwa­ran­tu­je ide­al­ną daw­kę kolo­ru. Pła­ska stro­na pozwa­la uzy­skać dokład­ne kry­cie już za pierw­szym pocią­gnię­ciem, a koń­ców­ka ofe­ru­je moż­li­wość pre­cy­zyj­nych linii – na przy­kład w kąci­kach ust.

Prze­ło­mo­wa, wodo­od­por­na for­mu­ła zapew­nia boga­ty, nasy­co­ny pig­men­ta­mi kolor, któ­ry trwa bez koń­ca

Tekst/zdjęcia: infor­ma­cje pra­so­we

 
Komentarze

komen­ta­rzy