MakijażUroda

Nowości od Urban Decay

Czy błysz­czą­ca cera ruj­nu­je Twój maki­jaż? Marzysz o per­fek­cyj­nej skó­rze w jed­no­li­tym kolo­rze? Szu­kasz ide­al­nej bazy pod mej­kap? Urban Decay pre­zen­tu­je bazy pod maki­jaż, któ­re gwa­ran­tu­ją per­fek­cyj­ny look każ­de­go dnia.

DE-SLICK COMPLEXION PRIMER

Lek­ka, absor­bu­ją­ca nad­miar sebum for­mu­ła, nie tyl­ko kon­tro­lu­je świe­ce­nie, ale spra­wia rów­nież, że maki­jaż wyglą­da świe­żo i utrzy­mu­je się przez cały dzień. De-Slick Com­ple­xion Pri­mer jest part­ne­rem ide­al­nym – dzia­ła nawet w naj­bar­dziej eks­tre­mal­nych warun­kach. Matu­je i wygła­dza twarz, zmniej­sza­jąc jed­no­cze­śnie widocz­ność porów. Cie­li­sty odcień, szyb­ko­sch­ną­ca, roz­pły­wa­ją­ca się na skó­rze kon­sy­sten­cja – to gwa­ran­cja uda­ne­go retu­szu!

FORMUŁA

Pozba­wio­na ole­jów i para­be­nów for­mu­ła zawie­ra nowo­cze­sną matu­ją­cą kom­po­zy­cję veegum (pochod­na natu­ral­nej glin­ki)
i krze­mion­ki (może wchło­nąć trzy razy tyle sebum, ile sama waży!). Rezul­ta­ty? Per­fek­cyj­na, mato­wa skó­ra i zwę­żo­ne pory. W De-Slick znaj­dzie­my rów­nież skład­ni­ki, popra­wia­ją­ce kon­dy­cję cery, takie jak: eks­trakt z alo­esu.

OPTICAL ILLUSION COMPLEXION PRIMER

Aksa­mit­na, lek­ka baza ma sub­tel­nie różo­wy odcień, aby roz­świe­tlić cerę przed nało­że­niem maki­ja­żu. Po wyschnię­ciu two­rzy czę­ścio­wo trans­pa­rent­ne, mato­we wykoń­cze­nie. Jak suge­ru­je nazwa pro­duk­tu, Opti­cal Illu­sion dzia­ła na zasa­dzie optycz­nej prze­sło­ny, któ­ra roz­pra­sza świa­tło z efek­tem soft-focus. Rezul­ta­ty? Ide­al­na por­ce­la­no­wa cera. For­mu­ła Urban Decay z łatwo­ścią wypeł­nia zmarszcz­ki i wygła­dza cerę, gwa­ran­tu­jąc cudow­ne, pudro­we wykoń­cze­nie.

FORMUŁA

Deli­kat­na for­mu­ła zawie­ra pig­men­ty, któ­re optycz­nie “masku­ją” nie­do­sko­na­ło­ści, pozo­sta­wia­jąc cerę ide­al­nie gład­ką i ujed­no­li­co­ną. Połą­cze­nie arga­nu, owo­cu gło­gu oraz wycią­gu z Lim­nan­thes alba nawil­ża i prze­ciw­dzia­ła uszko­dze­niom wywo­ły­wa­nym przez wol­ne rod­ni­ki. Wita­mi­na E odży­wia skó­rę.

SELF-ADJUSTING COMPLEXION PRIMER

Pro­dukt kory­gu­je kolo­ryt, dzię­ki dopa­so­wu­ją­cym sie do kar­na­cji barw­nym pig­men­tom. To naj­now­sza tech­no­lo­gia- mikro­kap­suł­ki
z barw­ni­kiem są zawie­szo­ne w for­mu­le, a w cza­sie nakła­da­nia przy­le­ga­ją do skó­ry i dopa­so­wu­ją się do jej kolo­ry­tu. Per­fek­cyj­nie ujed­no­li­co­ną cerę masz teraz w zasię­gu ręki! Self-Adju­sting Com­ple­xion Pri­mer two­rzy ide­al­ny efekt soft-focus – nie­do­sko­na­ło­ści zni­ka­ją jak za dotknię­ciem cza­ro­dziej­skiej różdż­ki, a Twój maki­jaż jest świe­ży przez cały dzień. Kon­sy­sten­cja pozwa­la na wypeł­nie­nie zmarsz­czek, zwę­że­nie porów i absorb­cję nad­mia­ru sebum. Lek­ka i aksa­mit­na, natych­miast wysy­cha
i ofe­ru­je mato­we wykoń­cze­nie.

FORMUŁA

W for­mu­le moż­na dostrzec dro­bin­ki pig­men­tu. Kom­po­zy­cja skła­da się ponad­to z odżyw­czej wita­mi­ny E i pudru kuku­ry­dzia­ne­go, któ­ry wchła­nia sebum i kon­tro­lu­je błysz­cze­nie.

Wszyst­kie bazy zamknię­te są w butel­kach z próż­nio­wy­mi dozow­ni­ka­mi – dzię­ki temu przy apli­ka­cji nie ma szans na uro­nie­nie nawet kro­pli pro­duk­tu.

De-Slick Com­ple­xion Pri­mer, De-Slick Com­ple­xion Pri­mer, Self-Adju­sting Com­ple­xion Pri­mer (165zł) dostęp­ne są w skle­pie www.urban-decay.pl, w sie­ci Sepho­ra oraz onli­ne pod adre­sem www.sephora.pl.

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Kola­że: Vers-24

 

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…
Więcej
NewsroomUroda

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje kom­fort…
Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem…
Więcej