MakijażUroda

PERFEKCYJNY MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Po porad­niku, jak w kil­ku pro­stych kro­kach wyko­nać “Make up no make up”  oraz tuto­ria­lu “Jak optycz­nie powięk­szyć oczy”, przy­szedł czas na usta! Poni­żej znaj­dzie­cie wska­zów­ki, jak wyko­nać per­fek­cyj­ny i trwa­ły maki­jaż ust.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

  1. KOREKTOR NAKED SKIN – DOBRANY W KOLORZE UST LUB TON JAŚNIEJSZY – ZAAPLIKUJ NA USTA ORAZ ICH KONTUR.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

2. KONTUR UST OBRYSUJ KONTURÓWKĄ LIP PENCIL 24/7 W ODCIENIU CZERWIENI, WYRÓWNUJĄCĄ WSZYSTKIE NIERÓWNOŚCI ORAZ BRAKI PIGMENTACYJNE W „CZERWIENI WARGOWEJ”.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

3. WYPEŁNIJ USTA TĄ SAMĄ KONTURÓWKĄ LIP PENCIL 24/7 W ODCIENIU CZERWIENI; BĘDZIE ONA STANOWIŁA DOSKONAŁĄ BAZĘ DO DALSZYCH ETAPÓW MAKIJAŻU UST.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

4. NA USTA NANIEŚ POMADKĘ DO UST W KOLORZE CZERWONYM Z KOLEKCJI VICE URBAN DECAY.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

5. DLA UZYSKANIA EFEKTU „MOKRYCH UST” ZAAPLIKUJ NA POMADKĘ BŁYSZCZYK DO UST NAKED SKIN W KOLORZE BESO.

MAKIJAŻ UST KROK PO KROKU

Maki­jaż: Tomek Paw­ło­wicz, maki­ja­ży­sta Urban Decay
Model­ka: Lau­ra Dłu­tow­ska
Gify: VERS-24

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

Jak dbać o usta? 

Zebra­li­śmy zdro­we rytu­ały, któ­re war­to wpro­wa­dzić do swo­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji, aby jesz­cze lepiej zadbać o usta. W koń­cu wszy­scy chce­my, aby były zawsze peł­ne, gład­kie i po pro­stu pięk­ne! O pie­lę­gna­cji ust łatwo zapo­mnieć, szcze­gól­nie…
Więcej
NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…
Więcej
NewsroomUroda

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje kom­fort…
Więcej