MakijażUroda

Szminka, na punkcie której oszalał świat – Lip Kit by Kylie Jenner

97c2d31886f68a27b9f45b2ab4cf860c-2
Od jakie­goś cza­su wszyst­ko, co sygno­wa­ne jest nazwi­skiem „Kar­da­shian”  czy „Jen­ner” musi być ska­za­ne na suk­ces. I nic dziw­ne­go, w koń­cu to naj­bar­dziej roz­po­zna­wa­na rodzi­na na świe­cie, któ­ra nie­mal wszyst­ko cze­go dotknie, zamie­nia w zło­to.

Kwe­stią cza­su było więc roz­pę­ta­nie się naj­pierw medial­ne­go szu­mu na temat powięk­szo­nych ust naj­młod­szej z Kar­da­shia­nek- Kylie, któ­ra wyko­rzy­sta­ła zamie­sza­nie i posta­no­wi­ła stwo­rzyć… wła­sną linię kosme­ty­ków do ust. Trend na mato­we szmin­ki trwa i nie prze­wi­du­je­my, że szyb­ko się skoń­czy. Ale uwa­żaj: wyma­ga pre­cy­zji i sta­ran­no­ści- nie ma mowy o krzy­wo obry­so­wa­nych ustach! Dla­cze­go wła­śnie mat? Bo świet­nie pod­kre­śla ich peł­ny kształt, dodat­ko­wo uwy­dat­nia i jest nie­zwy­kle szy­kow­ny. Tak powstał Lip Kit by Kylie Jen­ner, któ­ry w dniu pre­mie­ry roz­sprze­dał się nie­mal w kil­ka godzin, a trend na mato­we usta stał się wzo­rem Kylie obiek­tem pożą­da­nia każ­dej dziew­czy­ny na świe­cie.

Zrzut ekranu 2016-06-09 o 15.17.11

Co pomoże w stworzeniu efektu idealnie pełnych, matowych ust? Znaleźliśmy dla was 5 tańszych odpowiedników.

MAC453-2

M.A.C, Diva-Mat­te – 86 pln

Bez­kon­ku­ren­cyj­ny M.A.C nie­mal nigdy nie zawo­dzi. Pięk­ne, kla­sycz­ne odcie­nie i trwa­łość. Cze­go chcieć wię­cej?

2

Cli­ni­que , High Impact Lip Colo­ur SPF15–  99 pln, Sephora.pl

Dla wyma­ga­ją­cych. Mak­sy­mal­ny efekt i ochro­na przed pro­mie­nia­mi UV. Dodat­ko­wo mimo mato­we­go wykoń­cze­nia, ide­al­nie nawil­ża. Fawo­ryt!

unspecified-2

Urban Decay VICE Com­for­te Mat­te – 86 pln *dostęp­na w sprze­da­ży od lip­ca 2016 na urban-decay.pl, w per­fu­me­riach Sepho­ra i na sephora.pl 

Wygod­na i szyb­ka apli­ka­cja, 100% zado­wo­le­nia. I te kolo­ry!

4

NYX Mat­te Lip­stick- 34,90 pln

Mar­ka NYX ofe­ru­je wybór mato­wych szmi­nek w naj­bar­dziej kla­sycz­nych odcie­niach- czer­wia­niach, nude, brą­zach.

5

Inglot Mat­te- 30 pln

Coś dla fanek pol­skich marek. A pol­skie wca­le nie ozna­cza gor­sze, wręcz prze­ciw­nie! Cał­kiem trwa­ła, duży wybór odcie­ni.

P.S. rada: dla trwalszego efektu możesz użyć konturówki w takim samym lub podobnym odcieniu.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we, pinterest.com

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Dziennikarka, pr-girl oraz redaktor działu moda, pracująca od wielu lat w branży modowej. Zwiedza cały świat w poszukiwaniu nowych inspiracji i pomysłów do tworzenia wyjątkowej treści dla VERS-24. Założycielka pierwszej w Polsce agencji kreatywnej, poświęconej budowaniu wizerunku na Instagramie - 2increatives. Nie może żyć bez swojego Instagrama, notatnika Moleskine oraz czarnej kawy.
  Avatar
  Related posts
  UrodaVers24 favorites

  Olejki do demakijażu - pielęgnują i odżywiają

  Kobie­ty je poko­cha­ły. Nic dziw­ne­go, sko­ro pie­lę­gnu­ją i odży­wia­ją – olej­ki do dema­ki­ja­żu twa­rzy, któ­re obec­nie są nie­od­łącz­ną czę­ścią codzien­nej pie­lę­gna­cji. I cho­ciaż do tej pory koja­rzy­ły się głów­nie z zasa­da­mi kore­ań­skiej pie­lę­gna­cji, mają znacz­nie…
  Więcej
  MakijażNewsroomUroda

  M∙A∙C COSMETICS GALACTIC GLITTER & GLOSS

  Kolek­cja bro­ka­tów M∙A∙C  COSMETICS wła­śnie wzbo­ga­ci­ła się o nowe odcie­nie! Od różo­we­go glit­te­ru w kształ­cie ser­du­szek po hip­no­ty­zu­ją­ce zło­to i sre­bro, któ­re pozwo­lą Ci poczuć się jak pro­fe­sjo­nal­ny maki­ja­ży­sta dosłow­nie w kil­ka chwil. Pro­duk­ty może­my…
  Więcej
  NewsroomUroda

  AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

  Pale­ta stwo­rzo­na z myślą o wie­czor­nych wypa­dach. Nasy­co­ne kolo­ry spraw­dzą się w każ­dej sytu­acji – nie­waż­ne, gdzie ponio­są Cię nogi! Sza­lo­na noc, czy roma­nycz­na kola­cja? Bez wzglę­du na to, jak pla­nu­jesz spę­dzić wie­czór pale­ta After­dark…
  Więcej