NewsroomUroda

AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Paleta stworzona z myślą o wieczornych wypadach. Nasycone kolory sprawdzą się w każdej sytuacji – nieważne, gdzie poniosą Cię nogi! Szalona noc, czy romanyczna kolacja? Bez względu na to, jak planujesz spędzić wieczór paleta Afterdark na pewno Cię nie zawiedzie! Z Urban Decay zawsze możes być pewna, że Twój look będzie wyjątkowy!

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta zawie­ra 10 pory­wa­ją­cych kolo­rów – 7 zupeł­nie nowych i 3 kul­to­we, uwiel­bia­ne przez wszyst­kie dziew­czy­ny zakrę­co­ne na punk­cie mej­ka­pu. Kie­dy zacho­dzi słoń­ce, wszyst­ko może się zda­rzyć – to hasło głów­nie inspi­ro­wa­ło twór­ców pale­ty After­dark. Ten pro­dukt ma wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz do stwo­rze­nia wie­czor­ne­go maki­ja­żu. Zawie­ra meta­licz­ne odcie­nie, któ­re zmie­nia­ją bar­wę w zależ­no­ści od tego, jak pada na nie świa­tło. Nikt nie będzie mógł ode­rwać od Cie­bie wzro­ku, a prze­cież o to cho­dzi!

Prze­ko­nasz się sama, żę dzię­ki tej pale­cie Two­je życie nabie­rze kolo­ru!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
NewsroomUroda

UZALEŻNIAJĄCE, INTENSYWNE I AKSAMITNE - VICE LIQUID LIPSTICK OD URBAN DECAY

Urban Decay pre­zen­tu­je Vice Liqu­id Lip­stick. Co spra­wia, że Vice jest inna? Prze­ło­mo­wa, nowo­cze­sna for­mu­ła zapew­nia trwa­łość i zero roz­ma­zy­wa­nia. Podob­nie jak jej poprzed­nicz­ka, Vice Liqu­id Lip­stick gwa­ran­tu­je kry­cie ust głę­bo­kim kolo­rem. Pomad­ka daje kom­fort…
Więcej
MakijażUroda

Nowości od Urban Decay

Czy błysz­czą­ca cera ruj­nu­je Twój maki­jaż? Marzysz o per­fek­cyj­nej skó­rze w jed­no­li­tym kolo­rze? Szu­kasz ide­al­nej bazy pod mej­kap? Urban Decay pre­zen­tu­je bazy pod maki­jaż, któ­re gwa­ran­tu­ją per­fek­cyj­ny look każ­de­go dnia. DE-SLICK COMPLEXION PRIMER Lek­ka, absor­bu­ją­ca nad­miar…
Więcej
MakijażUroda

Urban decay: zostań królową nocy

Chcesz zabły­snąć? Przy­cią­gać wzrok? Chcesz zostać kró­lo­wą impre­zy? Z Urban Decay masz to jak w ban­ku! Niech sypie się bro­kat, a impre­za trwa do bia­łe­go rana! Kar­na­wał to ide­al­na oka­zja, by bez­kar­nie zasza­leć z mej­ka­pem…
Więcej