AFTERDARK PALETTE – nowość od Urban Decay

Paleta stworzona z myślą o wieczornych wypadach. Nasycone kolory sprawdzą się w każdej sytuacji – nieważne, gdzie poniosą Cię nogi! Szalona noc, czy romanyczna kolacja? Bez względu na to, jak planujesz spędzić wieczór paleta Afterdark na pewno Cię nie zawiedzie! Z Urban Decay zawsze możes być pewna, że Twój look będzie wyjątkowy!

AFTERDARK PALETTE - nowość od Urban Decay

Pale­ta zawie­ra 10 pory­wa­ją­cych kolo­rów – 7 zupeł­nie nowych i 3 kul­to­we, uwiel­bia­ne przez wszyst­kie dziew­czy­ny zakrę­co­ne na punk­cie mej­ka­pu. Kie­dy zacho­dzi słoń­ce, wszyst­ko może się zda­rzyć – to hasło głów­nie inspi­ro­wa­ło twór­ców pale­ty After­dark. Ten pro­dukt ma wszyst­ko, cze­go potrze­bu­jesz do stwo­rze­nia wie­czor­ne­go maki­ja­żu. Zawie­ra meta­licz­ne odcie­nie, któ­re zmie­nia­ją bar­wę w zależ­no­ści od tego, jak pada na nie świa­tło. Nikt nie będzie mógł ode­rwać od Cie­bie wzro­ku, a prze­cież o to cho­dzi!

Prze­ko­nasz się sama, żę dzię­ki tej pale­cie Two­je życie nabie­rze kolo­ru!

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy