PodróżeStyl życia

PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Dominikana, plaża, beach in Dominicana

Nic inne­go nie daje mi takie­go zastrzy­ku ener­gii, tylu inspi­ra­cji do dzia­ła­nia, co podró­żo­wa­nie, odkry­wa­nie nowych miejsc. Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­nych, piasz­czy­stych pla­żach. Wyda­wa­ło­by się, że nie ist­nie­je bar­dziej ide­al­ne miej­sce na zie­mi. To praw­da, ale tyl­ko pod warun­kiem, że odpo­wia­da Wam mniej aktyw­ny odpo­czy­nek. Jeśli nie, radzi­ła­bym wybrać Wam pół­noc­ne wybrze­ża wyspy, gdzie znaj­du­ją się ośrod­ki ide­al­ne do upra­wia­nia spor­tów wod­nych. Poni­żej znaj­dzie­cie 5 powo­dów, dla któ­rych war­to udać się na Domi­ni­ka­nę.

 flaming

Processed with VSCO with a5 preset

5 powo­dów, dla któ­rych war­to odwie­dzić Domi­ni­ka­nę:

1. Pięk­no przy­ro­dy

Teren wyspy poro­śnię­ty jest nie­zli­czo­ną ilo­ścią prze­pięk­nych, nie­spo­ty­ka­nych roślin. Mno­gość ich gatun­ków zachwy­ci nie­jed­ne­go miło­śni­ka natu­ry. Bogac­two fau­ny i flo­ry to nie jedy­na atrak­cja – na Domi­ni­ka­nie podzi­wiać moż­na napraw­dę róż­no­rod­ny kra­jo­braz – bez­kre­sne dzie­wi­cze pla­że, wiecz­nie zie­lo­ne lasy tro­pi­kal­ne, tere­ny gór­skie.

Dominikana, plaża, wyspa Dominikana

shell, duża muszla

2. Jed­ne z naj­pięk­niej­szych pla­ży świa­ta

Kry­sta­licz­nie czy­sta woda o odcie­niu lazu­ru i tem­pe­ra­tu­rze ok. 30 stop­ni Cel­sju­sza, bia­ły pia­sek, pal­my rosną­ce tuż przy wodzie – tak moż­na opi­sać pla­że na Domi­ni­ka­nie. Sze­ro­kie, piasz­czy­ste – są ide­al­nym miej­scem do bło­gie­go wyle­gi­wa­nia się na słoń­cu.

 3. Dostęp­ność

Od nie­daw­na na wyspę dotrzeć moż­na bez­po­śred­nim lotem z lot­ni­ska w War­sza­wie, co znacz­nie popra­wia kom­fort podro­ży w to bajecz­ne miej­sce.

czarna kawa, vogue i pączka, donut

4. Domi­ni­kań­ska kawa

Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska nie­od­łącz­nie zwią­za­na jest z tra­dy­cją pale­nia kawy. Kawa z Domi­ni­ka­ny jest zwy­kle bar­dzo moc­na i aro­ma­tycz­na. Raz w roku na wyspie orga­ni­zo­wa­ny jest festi­wal Festi­ca­fé, pod­czas któ­re­go  odwie­dza­ją­cy mogą zapo­znać się z taj­ni­ka­mi wyśmie­ni­te­go sma­ku i przy­rzą­dza­nia tego tra­dy­cyj­ne­go napo­ju.

mała wieś w Dominikanie

plaża w Dominikanie

5. Spor­ty wod­ne

Domi­ni­ka­na to praw­dzi­wy raj dla miło­śni­ków spor­tów wod­nych. Sta­le wie­ją­cy pasat pozwa­la na upra­wia­nie kite­sur­fin­gu i wind­sur­fin­gu przez cały rok. Znaj­dzie­my tam rów­nież pięk­ne rafy kora­lo­we – przez oku­la­ry do nur­ko­wa­nia jest na co popa­trzeć!

Processed with VSCO with a5 preset

Plaża i mieszkancy wysp Dominikana

piękna dziewczyna w Dominikanie

ananasy, świeże ananasy

najpiękniejsza plaża w Dominikanie

najpiękniejsza plaża w Dominikanie

najpiękniejsza plaża w Dominikanie

shadows in Dominica

Lobster for lunch in Dominica

Processed with VSCO with a5 preset

kościół w Dominikanie

palmy w Dominikanie

Processed with VSCO with a5 preset

Tekst/zdjęcia: VERS-24

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
PODRÓŻ Z INDIĄ. NOWA ZELANDIA.
PODRÓŻE Z INDIĄ: BORA-BORA
PODRÓŻE Z INDIĄ: NOWY JORK

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
PodróżeVers24 Bloguje

Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze aby zabrać ze sobą świet­ny humor – resz­ta się dopa­su­ję!…
Więcej
PodróżeVers24 Bloguje

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia, pięk­ne wspo­mnie­nia, ale też masę pozy­tyw­nej ener­gii do dzia­ła­nia. Jeste­ście…
Więcej
Styl życiaVers24 Bloguje

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *