PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Tym razem jako miejsce na upragniony urlop wybrałam rajską wyspę Dominikanę, leniuchowanie na jej pięknych, piaszczystych plażach.

Tekst/zdjęcia: VERS-24

Processed with VSCO with a5 preset

Nic inne­go nie daje mi takie­go zastrzy­ku ener­gii, tylu inspi­ra­cji do dzia­ła­nia, co podró­żo­wa­nie, odkry­wa­nie nowych miejsc. Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­nych, piasz­czy­stych pla­żach. Wyda­wa­ło­by się, że nie ist­nie­je bar­dziej ide­al­ne miej­sce na zie­mi. To praw­da, ale tyl­ko pod warun­kiem, że odpo­wia­da Wam mniej aktyw­ny odpo­czy­nek. Jeśli nie, radzi­ła­bym wybrać Wam pół­noc­ne wybrze­ża wyspy, gdzie znaj­du­ją się ośrod­ki ide­al­ne do upra­wia­nia spor­tów wod­nych. Poni­żej znaj­dzie­cie 5 powo­dów, dla któ­rych war­to udać się na Domi­ni­ka­nę.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

5 powo­dów, dla któ­rych war­to odwie­dzić Domi­ni­ka­nę:

1. Pięk­no przy­ro­dy

Teren wyspy poro­śnię­ty jest nie­zli­czo­ną ilo­ścią prze­pięk­nych, nie­spo­ty­ka­nych roślin. Mno­gość ich gatun­ków zachwy­ci nie­jed­ne­go miło­śni­ka natu­ry. Bogac­two fau­ny i flo­ry to nie jedy­na atrak­cja – na Domi­ni­ka­nie podzi­wiać moż­na napraw­dę róż­no­rod­ny kra­jo­braz – bez­kre­sne dzie­wi­cze pla­że, wiecz­nie zie­lo­ne lasy tro­pi­kal­ne, tere­ny gór­skie.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

2. Jed­ne z naj­pięk­niej­szych pla­ży świa­ta

Kry­sta­licz­nie czy­sta woda o odcie­niu lazu­ru i tem­pe­ra­tu­rze ok. 30 stop­ni Cel­sju­sza, bia­ły pia­sek, pal­my rosną­ce tuż przy wodzie – tak moż­na opi­sać pla­że na Domi­ni­ka­nie. Sze­ro­kie, piasz­czy­ste – są ide­al­nym miej­scem do bło­gie­go wyle­gi­wa­nia się na słoń­cu.

 3. Dostęp­ność

Od nie­daw­na na wyspę dotrzeć moż­na bez­po­śred­nim lotem z lot­ni­ska w War­sza­wie, co znacz­nie popra­wia kom­fort podro­ży w to bajecz­ne miej­sce.

650

4. Domi­ni­kań­ska kawa

Repu­bli­ka Domi­ni­kań­ska nie­od­łącz­nie zwią­za­na jest z tra­dy­cją pale­nia kawy. Kawa z Domi­ni­ka­ny jest zwy­kle bar­dzo moc­na i aro­ma­tycz­na. Raz w roku na wyspie orga­ni­zo­wa­ny jest festi­wal Festi­ca­fé, pod­czas któ­re­go  odwie­dza­ją­cy mogą zapo­znać się z taj­ni­ka­mi wyśmie­ni­te­go sma­ku i przy­rzą­dza­nia tego tra­dy­cyj­ne­go napo­ju.

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

5. Spor­ty wod­ne

Domi­ni­ka­na to praw­dzi­wy raj dla miło­śni­ków spor­tów wod­nych. Sta­le wie­ją­cy pasat pozwa­la na upra­wia­nie kite­sur­fin­gu i wind­sur­fin­gu przez cały rok. Znaj­dzie­my tam rów­nież pięk­ne rafy kora­lo­we – przez oku­la­ry do nur­ko­wa­nia jest na co popa­trzeć!

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

Processed with VSCO with a5 preset

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
PODRÓŻ Z INDIĄ. NOWA ZELANDIA.
PODRÓŻE Z INDIĄ: BORA-BORA
PODRÓŻE Z INDIĄ: NOWY JORKKomentarze

komen­ta­rzy