PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le
Retusz zdjęć: Ola Kowal­ska

 _MG_2213p-650

Nowy Jork to naj­bar­dziej zalud­nio­ne mia­sto w Sta­nach Zjed­no­czo­nych. Miej­sce, w któ­rym spo­ty­ka­ją się ludzie z całe­go świa­ta, biz­nes­me­ni i arty­ści. Jest fascy­nu­ją­ce i kuszą­ce. W 1664 roku Angli­cy prze­mia­no­wa­li je na Nowy Jork, wcze­śniej kon­tro­lę nad tym obsza­rem mie­li Holen­drzy. Jego dyna­micz­ny roz­wój nastą­pił w XIX wie­ku. Dla wie­lu osób ucho­dzi za mia­sto ide­al­ne.  Spa­ce­ru­jąc uli­ca­mi, wśród wyso­kich budyn­ków i tłu­mu ludzi moż­na mimo wszyst­ko poczuć się ano­ni­mo­wo.

Uwiel­biam podró­żo­wać jed­nak muszę przy­znać, że Nowy Jork jest jed­nym z miast, w któ­rym nie chcia­ła­bym miesz­kać. Wiel­ko­miej­skość, któ­ra jest fascy­nu­ją­ca, na dłuż­szą metę może być męczą­ca. Więk­szość ludzi w tym mie­ście jest zde­cy­do­wa­nie skon­cen­tro­wa­na na karierze/zarabianiu pieniędzy/sobie. Bliż­szy moje­mu ide­ało­wi jest Ber­lin (haha, ale jesz­cze zosta­ję w War­sza­wie :)). Mimo tego, kie­dy jestem w samo­lo­cie w dro­dze powrot­nej z Nowe­go Jor­ku zawsze marzę żeby tam wró­cić. Każ­dy może widzieć to mia­sto ina­czej, przez pry­zmat  swo­ich prze­żyć i doświad­czeń.

Mój Nowy Jork jest bar­dzo cie­ka­wym mia­stem. Lubię po pro­stu spa­ce­ro­wać uli­ca­mi w oko­li­cach Soho czy Wil­liams­bur­gu, gdzie moż­na spo­tkać cie­ka­we oso­bo­wo­ści, zna­leźć dużo inspi­ra­cji i miło odpo­cząć. Moż­na tu zna­leźć mnó­stwo gale­rii i cie­ka­wych buti­ków. Przy­jem­ność spra­wia mi picie kawy w małych kawiar­niach takich jak The Butcher’s Dau­gh­ter czy sie­dze­nie w Star­bucks i przy­glą­da­nie się jak wszy­scy dooko­ła „bie­gną“.

Zawsze kie­dy tu jestem odwie­dzam moje ulu­bio­ne restau­ra­cje: na lunch – EATALY (adres: 200 Fifth Ave­nue | New York, NY 10010), na kola­cję  – The Bre­slin (adres: 16 W 29th St, New York, NY 10001), dla wszyst­kich fanów fil­mu “For­rest Gump” - BUBBA GUMP (adres: 1501 Broad­way, New York, NY 10036). Oso­by będą­ce na die­cie glu­ten free znaj­dą tu rów­nież bar­dzo dużo opcji, np. Hu Kit­chen (adres: 78 Fifth Ave.) oraz Wild NYC (adres: Bed­ford Ave., Wil­liams­burg).

Uwiel­biam sztu­kę, oprócz wszyst­kich wymie­nia­nych w prze­wod­ni­kach muze­ów jak Metro­po­li­tan, Moma czy Gug­gen­he­im war­to wyróż­nić – The Whit­ney (adres: 99 Gan­se­vo­ort St, New York, NY 10014). Muzeum to pre­zen­tu­je głów­nie sztu­kę arty­stów ame­ry­kań­skich. Swo­je retro­spek­ty­wy mie­li tu tacy arty­ści jak: Jasper Johns czy Cin­dy Sher­man. Nowy budy­nek Whit­ney jest zapro­jek­to­wa­ny przez Ren­zo Pia­no i zlo­ka­li­zo­wa­ny nad rze­ką Hud­son.

Koniecz­nie war­to odwie­dzić The High Line – park zbu­do­wa­ny na nie­czyn­nej esta­ka­dzie kole­jo­wej. Wśród licz­nych atrak­cji znaj­dzie­my tu pięk­ne wido­ki na mia­sto, rze­kę Hud­son i wspa­nia­łe rośli­ny, któ­rych jest tu ponad 200 gatun­ków.

A co jesz­cze urze­kło mnie w Nowym Jor­ku? Moje zdję­cia opo­wie­dzą Wam wię­cej,  zapra­szam więc do oglą­da­nia 🙂

_MG_2208p-650

_MG_2157p-650

_MG_2055p-650

_MG_2047p-650

_MG_1934p-650

_MG_1898p-650

_MG_1891p-650

_MG_1763p-650

_MG_1875p-650

_MG_1751p-650

_MG_1787p-650

_MG_1548p-650

_MG_1492p-650

_MG_2160p-2-650

_MG_1435p-650

_MG_1482p-650

_MG_1654p-650

_MG_1675p-650

_MG_2334p-650

_MG_2015p-650

_MG_1677p-650

_MG_1977p-650

_MG_1996p-650

_MG_1990p-650

_MG_1986p-650

_MG_1766p-650

_MG_2077p-650

_MG_2089p-650

_MG_2187p-650

_MG_2190p-650
_MG_2200p-650

_MG_2271p-650

_MG_2521pa-650

_MG_2479p-650

_MG_2468p-650

_MG_2443p-650

_MG_2554p-650

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
PODRÓŻ Z INDIĄ. NOWA ZELANDIA.
PODRÓŻE Z INDIĄ: BORA-BORAKomentarze

komen­ta­rzy