PodróżeStyl życia

PODRÓŻE Z INDIĄ: Nowy Jork

Nowy Jork to najbardziej zaludnione miasto w Stanach Zjednoczonych. Miejsce, w którym spotykają się ludzie z całego świata, biznesmeni i artyści. Jest fascynujące i kuszące. W 1664 roku Anglicy przemianowali je na Nowy Jork, wcześniej kontrolę nad tym obszarem mieli Holendrzy. Jego dynamiczny rozwój nastąpił w XIX wieku. Dla wielu osób uchodzi za miasto idealne.  Spacerując ulicami, wśród wysokich budynków i tłumu ludzi można mimo wszystko poczuć się anonimowo.

 Nowy Jork, ulica nowego yorku, street in New York, taxi cab in New York

Uwiel­biam podró­żo­wać jed­nak muszę przy­znać, że Nowy Jork jest jed­nym z miast, w któ­rym nie chcia­ła­bym miesz­kać. Wiel­ko­miej­skość, któ­ra jest fascy­nu­ją­ca, na dłuż­szą metę może być męczą­ca. Więk­szość ludzi w tym mie­ście jest zde­cy­do­wa­nie skon­cen­tro­wa­na na karierze/zarabianiu pieniędzy/sobie. Bliż­szy moje­mu ide­ało­wi jest Ber­lin (haha, ale jesz­cze zosta­ję w War­sza­wie :)). Mimo tego, kie­dy jestem w samo­lo­cie w dro­dze powrot­nej z Nowe­go Jor­ku zawsze marzę żeby tam wró­cić. Każ­dy może widzieć to mia­sto ina­czej, przez pry­zmat  swo­ich prze­żyć i doświad­czeń.

Mój Nowy Jork jest bar­dzo cie­ka­wym mia­stem. Lubię po pro­stu spa­ce­ro­wać uli­ca­mi w oko­li­cach Soho czy Wil­liams­bur­gu, gdzie moż­na spo­tkać cie­ka­we oso­bo­wo­ści, zna­leźć dużo inspi­ra­cji i miło odpo­cząć. Moż­na tu zna­leźć mnó­stwo gale­rii i cie­ka­wych buti­ków. Przy­jem­ność spra­wia mi picie kawy w małych kawiar­niach takich jak The Butcher’s Dau­gh­ter czy sie­dze­nie w Star­bucks i przy­glą­da­nie się jak wszy­scy dooko­ła „bie­gną“.

Zawsze kie­dy tu jestem odwie­dzam moje ulu­bio­ne restau­ra­cje: na lunch – EATALY (adres: 200 Fifth Ave­nue | New York, NY 10010), na kola­cję  – The Bre­slin (adres: 16 W 29th St, New York, NY 10001), dla wszyst­kich fanów fil­mu “For­rest Gump” - BUBBA GUMP (adres: 1501 Broad­way, New York, NY 10036). Oso­by będą­ce na die­cie glu­ten free znaj­dą tu rów­nież bar­dzo dużo opcji, np. Hu Kit­chen (adres: 78 Fifth Ave.) oraz Wild NYC (adres: Bed­ford Ave., Wil­liams­burg).

Uwiel­biam sztu­kę, oprócz wszyst­kich wymie­nia­nych w prze­wod­ni­kach muze­ów jak Metro­po­li­tan, Moma czy Gug­gen­he­im war­to wyróż­nić – The Whit­ney (adres: 99 Gan­se­vo­ort St, New York, NY 10014). Muzeum to pre­zen­tu­je głów­nie sztu­kę arty­stów ame­ry­kań­skich. Swo­je retro­spek­ty­wy mie­li tu tacy arty­ści jak: Jasper Johns czy Cin­dy Sher­man. Nowy budy­nek Whit­ney jest zapro­jek­to­wa­ny przez Ren­zo Pia­no i zlo­ka­li­zo­wa­ny nad rze­ką Hud­son.

Koniecz­nie war­to odwie­dzić The High Line – park zbu­do­wa­ny na nie­czyn­nej esta­ka­dzie kole­jo­wej. Wśród licz­nych atrak­cji znaj­dzie­my tu pięk­ne wido­ki na mia­sto, rze­kę Hud­son i wspa­nia­łe rośli­ny, któ­rych jest tu ponad 200 gatun­ków.

A co jesz­cze urze­kło mnie w Nowym Jor­ku? Moje zdję­cia opo­wie­dzą Wam wię­cej,  zapra­szam więc do oglą­da­nia 🙂

taxi cab in New York city, Nowy York, ulica w Nowym Yorku

kamienicy w Nowym Yorku, buildings in New York city, street art in New York

street life in NY, ulica w Nowym Yorku

street life in New York, ulica w nowym jorku

street life in New York, ulica w nowym jorku, yellow taxi cab

street life in New York, ulica w nowym jorku, old buildings in  Manhattan

street life in New York, ulica w nowym jorku, yellow taxi cab in NY

buildings in New York

old buildings in New York, kamienicy w Nowym Jorku

Chine town in New York

Broadway street in New York

old buildings in New York, stare kamienice w Nowym Jorku

Flatiron building in New York, Flatiron kamienica w Nowym Jorku

The Butchers Daughter in New York, Kawiarna The Butchers Daughter w Nowym Jorku

Manhattan, Nowy Jork

Grand Central in Manhattan, Nowy Jork GRand Central

Brooklin Bridge in New York, Brooklin most w Nowym Jorku

Brooklin Bridge in New York, Brooklin most w Nowym Jorku

Brooklin Bridge in New York, Brooklin most w Nowym Jorku

Subway in New York, metro w Nowym Jorku

Brooklin Nowy Jork

bazar starości w Nowym Jorku

Nowy Jork drzwi

artysta w Nowym Jorku

laundry in Brooklin

street cafe

statua wolności w Nowym Jorku

Manhattan Nowy Jork

central park w nowym Jorku

central park w nowym Jorku, people walking in central park
building in Manhattan

grey hair girl in new york

The Highline in Manhattan

Manhattan fashion week

Manhattan love is the answer

model waking in New York

The Highline in Manhattan

For Vers-24, War­saw

_____

PRZECZYTAJ TEZ:
PODRÓŻ Z INDIĄ. NOWA ZELANDIA.
PODRÓŻE Z INDIĄ: BORA-BORA

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ne tury­stycz­nie, nie aż tak wiel­kie mia­sto. Atrak­cyj­ność Amster­da­mu opar­ta…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *