Co zabiera ze sobą na wakacje diaryofdays, dyrektor działu moda VERS-24?

Po powro­cie z  mojej inspi­ru­ją­cych podró­ży do malow­ni­czych Włoch, posta­no­wi­łam podzie­lić się z Wami kil­ko­ma rze­cza­mi, któ­re pole­cam zabrać na waka­cje 🙂 Pamię­taj­cie, że naj­waż­niej­sze…

Jak spędza wakacje redakcja VERS-24?

Waka­cyj­ne podró­że, małe i te bar­dziej odle­głe – to pod­czas nich ładu­je­my aku­mu­la­to­ry na cały nad­cho­dzą­cy rok, wypo­czy­wa­my, zwie­dza­my. Wra­ca­jąc, przy­wo­zi­my nie tyl­ko pamiąt­ki, zdję­cia,…

Jak zmotywować się do pracy latem?

Twoi zna­jo­mi świet­nie bawią się na waka­cyj­nych wyjaz­dach, a Ty sie­dzisz w pra­cy za biur­kiem i masz ocho­tę rzu­cić to wszyst­ko tu i teraz, i dołą­czyć do nich? Chy­ba każ­dy zna to uczu­cie. Sprawdź kil­ka pro­stych sztu­czek, dzię­ki któ­rym a nowo poczu­jesz się zmo­ty­wo­wa­na do dzia­ła­nian, a czas do wyma­rzo­ne­go urlo­pu upły­nie Ci znacz­nie szyb­ciej.

Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go…

PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­nych, piasz­czy­stych pla­żach.

Chorwacja wita!

Chor­wa­cja cie­szy się nie­słab­ną­cą popu­lar­no­ścią wśród tury­stów z kil­ku przy­naj­mniej powo­dów. Przede wszyst­kim jest to jeden z naj­bar­dziej sło­necz­nych kra­jów Euro­py, w któ­rym na dosko­na­łą…

Co musisz wiedzieć, zanim wypłyniesz w rejs żeglarski?

Waka­cje bez lap­to­pa, obia­dy w kam­bu­zie i noc w mesie. Czym zasko­czyć może rejs żeglar­ski, jeśli wybie­ra­my się na pierw­sze waka­cje na jach­cie? Tekst: infor­ma­cje…

Letnie rodzinne weekendy w stolicy

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cie: um.warszawa.pl  Od począt­ku czerw­ca do koń­ca waka­cji w każ­dy week­end w sto­li­cy funk­cjo­no­wać będzie War­szaw­ska Stre­fa Rodzin­na. Jej orga­ni­za­to­rzy (przed­sta­wi­cie­le Urzę­du…

Polak na wakacjach – gdzie jeździmy, co lubimy

W minio­nym sezo­nie tury­stycz­nym Pola­cy naj­czę­ściej wypo­czy­wa­li w kra­ju. Gdy już decy­do­wa­li­śmy się na urlop za gra­ni­cą naj­czę­ściej wybie­ra­li­śmy kra­je euro­pej­skie – Niem­cy, Chor­wa­cję, Wło­chy i Cze­chy.

Włoskie plaże przepisem na idealne wakacje

Ide­al­na pla­ża musi gwa­ran­to­wać kry­sta­licz­nie czy­stą wodę i oto­cze­nie, a tak­że dosko­na­łe warun­ki. Zapew­nia je Nie­bie­ska Fla­ga, czy­li mię­dzy­na­ro­do­we wyróż­nie­nie przy­zna­wa­ne przez fun­da­cję na rzecz nauki o śro­do­wi­sku. W tym roku rekor­do­wą ilość (aż 269 plaż!) otrzy­ma­li oby­wa­te­le Włoch.

Nie wszystkie drogi prowadzą do Rzymu

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: trendland.com Zbli­ża się pora waka­cyj­nych wyjaz­dów, któ­re naj­le­piej spę­dzić w miłym towa­rzy­stwie, odkry­wa­jąc mało zna­ne i tajem­ni­cze miej­sca. Takie jest wło­skie mia­sto Mate­ra…