PodróżeVers24 Bloguje

Podróż z Indią. Nowa Zelandia.

Nowa Zelandia

Mimo tego, że nie uda­ło mi się wypić kawy z naj­bar­dziej zna­ną pro­jek­tant­ką Karen Wal­ker, i tak nie żału­ję, że odwie­dzi­łam Nową Zelan­dię. Od dzie­ciń­stwa marzy­łam, aby wybrać się tam, praw­do­po­dob­nie przez książ­ki o tym nie­zwy­kłym kra­ju z nie­sa­mo­wi­tą przy­ro­dą, któ­re mie­li­śmy w domu. Kie­dy tyl­ko nada­rzy­ła się oka­zja żeby poje­chać, od razu powie­dzia­łam tak. Chwi­lę póź­niej poja­wi­ła się chwi­la zwąt­pie­nia. Pomy­śla­łam  sobie, że mam małe dziec­ko, rodzi­nę, pra­cę. Musia­ła­bym to wszyst­ko zosta­wić, aż na cały mie­siąc! Na odmo­wę było jed­nak za póź­no. 

Moja dro­ga do celu byla dlu­ga, naj­pierw lecia­lam do Stam­bu­lu, potem do Ban­ko­ku, następ­nie do Sid­ney. W koń­cu wylą­do­wa­łam w Nowej Zelan­dii.

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia plaża

Nowa Zelandia

Odwie­dzi­łam wszyst­kie oko­licz­ne tere­ny, są nie­sa­mo­wi­cie malow­ni­cze, robią­ce ogrom­ne wra­że­nie. Do sto­li­cy ­ Wel­lin­gon jecha­łam pocią­giem i pły­nę­łam stat­kiem, pijąc kawę i spo­glą­da­jąc przez okno w pocią­gu na prze­pięk­ne góry.

Wellington, Nowa Zelandia

Wel­ling­ton

Wel­ling­ton mimo tego, że jest sto­li­cą, jest mniej­sze od Auc­kland. Mia­łam wra­że­nie, że miesz­kań­cy tych miast nie darzą się zbyt dużą sym­pa­tią, a nawet są do sie­bie wro­go nasta­wie­ni. Mi oso­bi­ście bar­dziej podo­ba­ło się w Auc­kland.

Podró­że to moja pasja, mia­łam oka­zję bywać w wie­lu miej­scach, lecz Auc­kland zali­czam do takich miast, do któ­rych chęt­nie bym wró­ci­ła. Zro­bi­ło na mnie duże wra­że­nie –modo­wa kla­sy­ka z nutą sza­leń­stwa.

Auckland, Nowa Zelandia

Auc­kland

Auckland, Nowa Zelandia

Auc­kland

Auckland, Nowa Zelandia

Auc­kland

Cie­ka­wym doświad­cze­niem były odwie­dzi­ny Chri­st­church ­ naj­więk­sze­go mia­sta na wschod­nim wybrze­żu Wyspy Połu­dnio­wej. Wie­dzia­łam, że w 2012 roku zosta­ło ono znisz­czo­ne przez trzę­sie­nie zie­mi. Do tej pory nie­któ­re budyn­ki jesz­cze nie zosta­ły odbu­do­wa­ne. Mimo tego, moż­na  było zauwa­żyć dużo sta­rań arty­stów, któ­rzy zago­spo­da­ro­wa­li tą prze­strzeń. Ponie­waż w mie­ście wyczuć moż­na było dużo pozy­tyw­nej ener­gii, w myślach Chri­st­church sko­ja­rzy­łam ze sty­lem mody boho.

Christchurch, Nowa Zelandia

Chri­st­church

Christchurch, Nowa Zelandia

Chri­st­church

Jeśli chcie­li­by­ście kie­dyś wybrać się do Nowej Zelan­dii pora­dzi­ła­bym Wam, aby koniecz­nie odwie­dzić:

  • Chri­st­church,
  • Aka­ora,
  • Pic­ton,
  • Weling­ton,
  • Roto­rua,
  • Auc­kland.

 

Akaora, Nowa Zelandia

Aka­ora

Akaora, Nowa Zelandia

Aka­ora

Akaora, Nowa Zelandia

Aka­ora

Rotorua, Nowa Zelandia

Roto­rua

Rotorua, Nowa Zelandia

Roto­rua

Nowa Zelandia

Nowa Zelandia

Moja dłu­ga podróż nie zakoń­czy­ła się w Nowej Zelan­dii. Cze­kaj­cie na dal­sze rela­cje…

Tekst/zdjęcia: India Indre Saka­le
Retusz zdjęć: Rena­ta Cięż­kow­ska

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
Podróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W BARCELONIE

Bar­ce­lo­na to dru­gie co do wiel­ko­ści mia­sto w Hisz­pa­nii. Sto­li­ca Kata­lo­nii sta­no­wi ulu­bio­ne miej­sce tury­stów z całe­go świa­ta. Może dla­te­go, że łączy w sobie prze­pięk­ną archi­tek­tu­rę z nad­mor­ską loka­li­za­cją. Pierw­szym sko­ja­rze­niem, któ­re zapew­ne przyj­dzie Wam…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W WARSZAWIE

War­sza­wa to nie tyl­ko sto­li­ca Pol­ski i jej naj­więk­sze mia­sto, to przede wszyst­kim wspa­nia­łe budow­le i uro­cze zakąt­ki, gdzie histo­rycz­ne zabyt­ki sąsia­du­ją z nowo­cze­sną archi­tek­tu­rą. Pięk­ne zabyt­ki, z któ­ry­mi może­my się tutaj spo­tkać zosta­ły zauwa­żo­ne…
Więcej
MiejscaPodróże

VERS-24 FAVORITES: MIESZKANIA Z AIRBNB W AMSTERDAMIE

Amster­dam to jed­no z wiel­kich małych miast świa­ta, a dla­cze­go? To świa­to­wa i atrak­cyj­na metro­po­lia, sto­li­ca Holan­dii, mia­sto sztu­ki, kul­tu­ry i desi­gnu, mody, a jed­no­cze­śnie atrak­cyj­ne tury­stycz­nie, nie aż tak wiel­kie mia­sto. Atrak­cyj­ność Amster­da­mu opar­ta…
Więcej

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *