Kreta – raj na Morzu Śródziemnym

Po chłod­nej, ponu­rej zimie w Pol­sce chy­ba wszy­scy jeste­śmy spra­gnie­ni pro­mie­ni sło­necz­nych. Jeśli tyl­ko mamy taką moż­li­wość, wybie­ra­my się wów­czas na waka­cje do jakie­goś cie­plej­sze­go…

PODRÓŻE Z INDIĄ: Dominikana

Tym razem jako miej­sce na upra­gnio­ny urlop wybra­łam raj­ską wyspę Domi­ni­ka­nę, leniu­cho­wa­nie na jej pięk­nych, piasz­czy­stych pla­żach.

Twoja prywatna wyspa

Tekst: Moni­ka Mat­zul­lok Zdję­cia: laucala.com, pinterest.com, caribbeanway.com W samym środ­ku zimy marzy­my o egzo­tycz­nych waka­cjach na naszej wła­snej bez­lud­nej oazie spo­ko­ju. Lau­ca­la (Fidżi) jest naj­bar­dziej eks­klu­zyw­ną wysep­ką na…