Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redakcję VERS-24 oraz wybierz z nami prezenty dla Twoich bliskich!

W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w Warszawie.

Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne pre­zen­ty oraz zesta­wy z róż­nych półek ceno­wych. Z ubrań i dodat­ków dostęp­nych w TFH przy­go­tu­je­my dla Was spe­cjal­ny wie­szak „Wybór Vers-24”, gdzie znaj­dzie­cie naj­cie­kaw­sze pro­po­zy­cje na zimo­wo-świą­tecz­ne kreacje.

Spe­cjal­nym gościem wie­czo­ru będzie Pani Sabi­na z fir­my Phe­no­mé, któ­ra zapre­zen­tu­je mar­kę i pomo­że w dobo­rze kosme­ty­ków. Cze­kać na Was będą świą­tecz­ne prze­ką­ski oraz kok­taj­le alko­ho­lo­we przy­go­to­wa­ne na bazie ginu Beefe­ater. Znaj­dzie­my rów­nież czas na to, by poroz­ma­wiać i wspól­nie prze­ży­wać ten przed­świą­tecz­ny czas. A wszyst­ko to odbę­dzie się w prze­pięk­nie, świą­tecz­nie ude­ko­ro­wa­nym TFH Koncept.

PS Dla pierw­szych gości mamy spe­cjal­ny pre­zent – notes Vers-24!

***
TFH Kon­cept to jedy­ny con­cept sto­re w cen­trum War­sza­wy, gdzie na 150 mkw łączy się moda, design oraz sztu­ka. Tutaj histo­rię two­rzy zarów­no miej­sce – zabyt­ko­wa Kamie­ni­ca Wedla oraz selek­cja marek m.in. z Pol­ski, Wiel­kiej Bry­ta­nii, Litwy, czy Ukra­iny. Jest to ide­al­ne miej­sca na zakup pre­zen­tów, na każ­dą okazję.
Sklep onli­ne: www.TFHkoncept.com

***
TFH Kon­cept, Szpi­tal­na 8
14 grud­nia, g. 18:00

Komentarze

komentarzy

Related posts
NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…
Więcej
FilmKultura

Kino dla feministki. 5 filmów, które warto obejrzeć

Jakie mamy być? Takie, jak chce­my – sil­ne mimo sła­bo­ści, pięk­ne wbrew temu, co nam się w sobie nie podo­ba, szczę­śli­we bez narzu­co­ne­go męskie­go ramie­nia. Do tego doszły boha­ter­ki obra­zów ze zna­kiem „Girl Power”. Rozsiądźmy…
Więcej
Wywiady

Kasia Wołejnio. Kobieta jest siłą.

Aktor­ka, pro­du­cent­ka, a od nie­daw­na agent­ka nie­ru­cho­mo­ści. Miesz­kan­ka Hol­ly­wo­od, któ­ra świat gwiazd zna od pod­szew­ki, ale nie to jest w niej naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce… Kasia Wołej­nio wie, cze­go chce i na pew­no to osią­gnie. Jak? Prze­ko­naj­cie się sami.
Więcej