NewsroomUroda

JAK PIELĘGNOWAĆ SKÓRĘ Z PRZEBARWIENIAMI?

Gład­ka, napię­ta cera o rów­nym kolo­ry­cie? Marze­nie każ­dej z nas! Wła­śnie taką jędr­ną i zdro­wą buzią może poszczy­cić się nasza pol­ska model­ka Anja Rubik, któ­ra podob­no ten dar zawdzię­cza genom! Jed­nak co jeśli Two­ja skóra…

Więcej
Wydarzenia

Świąteczne spotkanie Vers-24 w TFH Koncept

Poznaj redak­cję VERS-24 oraz wybierz z nami pre­zen­ty dla Two­ich bli­skich! W czwar­tek, 14 grud­nia od godzi­ny 18:00 będzie­my na Was cze­kać w TFH Kon­cept, na Szpi­tal­nej 8, w War­sza­wie. Zapre­zen­tu­je­my Wam ory­gi­nal­ne pomy­sły na świą­tecz­ne prezenty…

Więcej
Wywiady

Kasia Wołejnio. Kobieta jest siłą.

Aktor­ka, pro­du­cent­ka, a od nie­daw­na agent­ka nie­ru­cho­mo­ści. Miesz­kan­ka Hol­ly­wo­od, któ­ra świat gwiazd zna od pod­szew­ki, ale nie to jest w niej naj­bar­dziej inte­re­su­ją­ce… Kasia Wołej­nio wie, cze­go chce i na pew­no to osią­gnie. Jak? Prze­ko­naj­cie się sami.

Więcej
Styl życia

Stolica w Świątecznym klimacie

Tekst: Moni­ka Koryś Zdję­cia: VERS-24 Od Miko­łaj­ko­we­go Świę­ta, czy­li od sobo­ty 6 grud­nia War­sza­wa nie tyl­ko jest peł­na bla­sku od towa­rzy­szą­cej Sta­rów­ce i tra­sie Trak­tu Kró­lew­skie­go tzw. Wiel­kiej Ilu­mi­na­cji, ale tak­że powstał jak już od kil­ku lat…

Więcej
ModaNewsroom

Modne płaszcze na jesień w nowej kolekcji New Look

W tym sezo­nie w New Look każ­da z nas znaj­dzie płaszcz dla sie­bie! Na sezon jesień ‑zima mar­ka pro­po­nu­je ide­al­nie skro­jo­ne okry­cia wierzch­nie, zain­spi­ro­wa­ne tren­da­mi pro­sto ze świa­to­wych wybie­gów. NEUTRAL TONES Postaw na mini­ma­lizm! Fanki…

Więcej
Zdrowie

Cytrynowe zdrowie

Tekst: Moni­ka Koryś Edy­cja: Karo­li­na Błasz­kie­wicz Cytry­na to owoc napraw­dę bar­dzo wyjąt­ko­wy. Gwa­ran­tu­je mnó­stwo zdro­wot­nych i pie­lę­gna­cyj­nych bene­fi­tów! Trze­ba tyl­ko korzy­stać z niej, ile się da w codzien­nej kosme­ty­ce cia­ła, zarów­no od wewnątrz, jak i na zewnątrz.…

Więcej
Vers24 Bloguje

Moje pierwsze spotkanie z kawą

Tekst: Yani­na Tra­pach­ka Edy­cja: Moni­ka Koryś Ilu­stra­cje:  Anto­ni­na Vik­ta­ro­vich Wiel­ką miło­śnicz­ką kawy zosta­łam po podró­ży do nie­sa­mo­wi­cie pięk­nych Włoch. Moje pierw­sze spo­tka­nie z wło­skim espres­so mia­ło miej­sce w małym barze na jed­nej z uli­czek we Flo­ren­cji. Pamiętam…

Więcej
JedzenieStyl życia

Orkiszowa pizza z kurkami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: Cia­sto: 200 g peł­no­ziar­ni­stej mąki orki­szo­wej 100 g mąki pszen­nej 1 łyżecz­ka cukru ½ łyżecz­ki soli hima­laj­skiej 20 g świe­żych droż­dży 2 łyż­ki oli­wy gazo­wa­na woda mine­ral­na Sos kur­ko­wy: 200 g gęstego…

Więcej
ModaNewsroom

Zakupy na miarę XXI wieku

Tekst: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: VERS-24, scre­en­shots, pinterest.com Asor­ty­ment eks­klu­zyw­nych domów mody już daw­no prze­stał być dostęp­ny tyl­ko dla wybra­nych. Dziś bez wycho­dze­nia z domu może­my stać się wła­ści­ciel­ka­mi naj­bar­dziej topo­wych akce­so­riów i ubrań, któ­re dopie­ro co…

Więcej
JedzenieStyl życia

Sernik z owocami leśnymi i rozmarynem

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 200 g her­bat­ni­ków 60 g masła 500 g mascar­po­ne 350 g mle­ka skon­den­so­wa­ne­go słod­kie­go pół szklan­ki soku z limon­ki i skór­ka gałąz­ki roz­ma­ry­nu owo­ce leśne Pora­dy:  Her­bat­ni­ki roz­drob­ni­łam blen­de­rem i wymie­sza­łam z…

Więcej
JedzenieStyl życia

Kasza perłowa z grzybami

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: 50 g kaszy jęcz­mien­nej per­ło­wej bulion warzyw­ny 30 dkg maśla­ków 2 duże cebu­le 2 ząb­ki czosn­ku pół pęcz­ka posie­ka­nej natki pie­trusz­ki gałąz­ka roz­ma­ry­nu 1 łyż­ka ole­ju rze­pa­ko­we­go 1 łyż­ka masła sól…

Więcej
JedzenieStyl życia

Krem ze skorzonery, ziemniaków i czosnku

Tekst: Nata­lia Nowak-Bar­tek Zdję­cia: Krew i mle­ko Skład­ni­ki: pęczek skor­zo­ne­ry 3 małe ziem­nia­ki 3 (lub wię­cej;)) ząb­ki czosn­ku 2 łyż­ki kwa­śnej śmie­ta­ny ok. 500 ml bulio­nu (zależ­nie od pre­fe­ro­wa­nej gęsto­ści zupy) sól, bia­ły pieprz, gał­ka musz­ka­to­ło­wa, parę kro­pel oleju…

Więcej