Odmłodzenie bez skalpela

Ujędrniają, uelastyczniają skórę twarzy i sprawiają, że bez zbędnych zabiegów w salonach kosmetycznych mężczyznom ubywa zmarszczek. Drodzy Panowie, poznajcie osiem preparatów do twarzy, które dzięki swoim nietypowym składnikom posiadają niemal magiczne właściwości!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Zdję­cia pro­duk­tów: Sephora.pl
Gra­fi­ka: Ivan Tor­chi­lov

cream

 

Natu­ral­ny lifting

Rener­gy 3D Lifting, Lan­co­me

Pro­dukt zde­cy­do­wa­nie pole­ca­ny jest męż­czy­znom powy­żej 40. roku życia. Kolo­idal­ne mikro­czą­stecz­ki krze­mo­we w połą­cze­niu z pro­te­ina­mi sojo­wy­mi wywo­łu­ją efekt naprę­że­nia skó­ry niczym po liftin­gu. Kosme­tyk odpo­wied­ni dla każ­de­go rodza­ju skó­ry.

Cena: 309, 00 zł

Wzmoc­nie­nie skó­ry

Advan­ced Mari­ne Bio­lo­gy Revi­ta­li­zing Emul­sion, La Pra­irie

Pro­mien­nie lśnią­ca skó­ra to zasłu­ga kre­mo­wo – żelo­wej kon­sty­sten­cji emul­sji, zawie­ra­ją­cej skład­ni­ki pocho­dze­nia mor­skie­go. Pro­dukt mini­ma­li­zu­je ozna­ki sta­rze­nia, wzmac­nia barie­rę ochron­ną skó­ry oraz odbu­do­wu­je ją.

Cena: 519, 00 zł

Stop sta­rze­niu!

Anti – Age Moistu­ri­zer, Cli­ni­que

 Pre­pa­rat prze­zna­czo­ny do pie­lę­gna­cji skó­ry z widocz­ny­mi ozna­ka­mi sta­rze­nia. Głę­bo­ko nawil­ża.

Cena: 205, 00 zł

Odmła­dza­ją­ce ochło­dze­nie

Ener­gi­zing For­mu­la, Shi­se­ido

Zmę­cze­nie moż­na wyeli­mi­no­wać cho­ciaż­by w nie­wiel­kim stop­niu, sto­su­jąc krem ochła­dza­ją­cy skó­rę. Natych­miast po jego uży­ciu daje uczu­cie odświe­że­nia, odprę­że­nia i nawil­że­nia, ponad­to nie zaty­ka porów.

Cena: 179, 00 zł

Kom­plek­so­wa rege­ne­ra­cja

Skin Mine­rals, Gior­gio Arma­ni

Jego zale­ty moż­na­by wymie­niać bez koń­ca. Zwięk­sza gęstość i jędr­ność skó­ry, mini­ma­li­zu­je bruz­dy i zmarszcz­ki, dzia­ła na każ­dą war­stwę macie­rzy skó­ry w tym samym cza­sie. Po jego uży­ciu skó­ra twa­rzy spra­wia wra­że­nie odmło­dzo­nej.

Cena: 429, 00 zł

 

Wyrów­na­nie kolo­ry­tu skó­ry

For­ce Supre­me, Bio­therm Hom­me

Jego skład opie­ra się na wycią­gu z pąków drze­wa cedro­we­go, dzię­ki cze­mu ma wła­ści­wo­ści odży­wia­ją­co – wypeł­nia­ją­ce. Poza tym, zawar­tość fil­tru SPF 12 zapew­nia zmniej­sza­nie widocz­no­ści prze­bar­wień pig­men­ta­cyj­nych oraz ciem­nych plam. Peł­ni fun­cję koją­ce­go bal­sa­mu, któ­ry nie pozo­sta­wia tłu­stych śla­dów i jest odpo­wied­ni dla każ­de­go rodza­ju skó­ry, tak­że tej wraż­li­wej.

Cena: 299, 00 zł

 

Żeń-szeń i kasz­tan – połą­cze­nie odbu­do­wu­ją­ce

Mega­lift, Eisen­berg Paris

Ide­al­ny pro­dukt do skó­ry zmę­czo­nej i pozba­wio­nej basku. To żelo­we serum ujędr­nia­ją­ce zawie­ra Żeń-szeń Wła­ści­wy, dzia­ła­ją­cy rege­ne­ru­ją­co i ujędr­nia­ją­co. Jego for­mu­ła opar­ta jest na wycią­gu z kasz­ta­na i kwa­sie hia­lu­ro­no­wym, któ­re odblo­ko­wu­ją pory i nawil­ża­ją. Wchła­nia się od razu po nało­że­niu.

Cena: 359, 00 zł

For Vers-24, War­saw

_____

POLECAJCIE:

 

 
Komentarze

komen­ta­rzy