MakijażUroda

LIMITOWANA KOLEKCJA SHOUROUK DLA SEPHORA

Tekst/zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we   Zaska­ku­ją­ce zesta­wie­nia, nowo­cze­sne i śmia­łe połą­cze­nia kolo­rów oraz orna­men­tów – oto styl kul­to­wej mar­ki, któ­ra burzy tra­dy­cyj­ne kody jubi­ler­stwa – Sho­uro­uk. Nie­po­kor­ny duch mar­ki Sepho­ra ide­al­nie współ­gra ze świa­tem kre­owa­nym przez…

Więcej
Uroda

Odmłodzenie bez skalpela

Ujędr­nia­ją, uela­stycz­nia­ją skó­rę twa­rzy i spra­wia­ją, że bez zbęd­nych zabie­gów w salo­nach kosme­tycz­nych męż­czy­znom uby­wa zmarsz­czek. Dro­dzy Pano­wie, poznaj­cie osiem pre­pa­ra­tów do twa­rzy, któ­re dzię­ki swo­im nie­ty­po­wym skład­ni­kom posia­da­ją nie­mal magicz­ne właściwości!

Więcej
UrodaVers24 favorites

Szczęśliwa dziesiątka!

Sezon let­ni uwiel­bia­my za waka­cyj­ne woja­że, bez­tro­ski odpo­czy­nek na świe­żym powie­trzu oraz wod­ne i sło­necz­ne kąpie­le. W tym okre­sie czę­sto zapo­mi­na­my jed­nak, że naszej skó­rze tak­że nale­ży się zasłu­żo­ny odpo­czy­nek. Co zro­bić, aby zabez­pie­czyć ją przed prze­bar­wie­nia­mi i nad­mier­nym wysu­sze­niem? Poznaj­cie listę kosme­tycz­nych pere­łek na lato, któ­re wybra­ły nasze redak­tor­ki. Mamy nadzie­ję, że nie będzie­cie mia­ły już dyle­ma­tu czym wypeł­nić swo­je waka­cyj­ne kosmetyczki!

Więcej
Uroda

Prawdziwy facet według Tous

Tekst/Zdjęcia: mate­ria­ły pra­so­we Tous Man Inten­se to pro­po­zy­cja dla męż­czy­zny o sil­nym cha­rak­te­rze, tajem­ni­cze­go, o szcze­rej oso­bo­wo­ści. To na nim sku­pia się cała uwa­ga oto­cze­nia. Męż­czy­zna cha­ry­zma­tycz­ny, tajem­ni­czy to oso­bo­wość Tous Man Inten­se Zapach z…

Więcej