UrodaVers24 favorites

Szczęśliwa dziesiątka!

Tekst: Anna Jan­kow­ska
Wybór: India Indre Saka­le
Zdję­cia: mate­ria­ły pra­so­we

Benefit Big Easy - Korektor cery

1. Korek­tor cery Big Easy Bene­fit

Łączy wszyst­kie zale­ty kre­mów BB, a nawet zapew­nia nie­co wię­cej. Dosto­so­wu­je się do każ­de­go typu kar­na­cji, wyrów­nu­je kolo­ryt skó­ry, a efekt pudru wywo­łu­je mato­wie­nie świe­cą­cych frag­men­tów twa­rzy. Bez pro­ble­mu roz­pro­wa­dza się na skó­rze.

Cena: 169 zł

Bumble and bumble Surf Spray Mgiełka stylizująca

2. Mgieł­ka do wło­sów Surf Spray Bum­ble and bum­ble

Pozy­tyw­nie wpły­nie na każ­dy rodzaj wło­sów. Cien­kie i wysu­szo­ne nawil­ży oraz zwięk­szy ich obję­tość, trud­ne do okieł­zna­nia ujarz­mi i nada kształ­tu fal. Wszyst­ko za spra­wą dwóch skład­ni­ków – wycią­gu z glo­nu nor­we­skie­go oraz wodo­ro­stów. Ide­al­na na waka­cyj­ny bad hair day 😉

Cena: 65 zł

cacharel Amor Amor L'Eau Woda toaletowa

3. Woda toa­le­to­wa Amor Amor L’Eau Cacha­rel

Fuzja orzeź­wia­ją­cych cytru­sów, musu­ją­cej coli z lodem, zapa­chu piż­ma, wani­lii i woni kwia­tów. Miłość uno­si się w powie­trzu!

Cena: 139 zł (50 ml), 229 zł (100 ml)

clarins Eau des Jardins Żel pod Prysznic

4. Żel pod prysz­nic Eau des Jar­dins Cla­rins

Nie uczu­la, nawil­ża, pozo­sta­wia pięk­ny zapach. Oprócz tego odprę­ża i korzyst­nie wpły­wa na samo­po­czu­cie. Ide­al­ny nie tyl­ko na waka­cje!

Cena: 95 zł

clarins Tonik z Rumiankiem Cera normalna - sucha

5. Tonik do twa­rzy Cla­rins

Odpo­wied­nia pro­po­zy­cja dla osób z nor­mal­ną i suchą cerą. Ma napraw­dę wie­le zalet, do naj­istot­niej­szych nale­ży: oczysz­cza­nie pozo­sta­ło­ści po mlecz­ku do dema­ki­ja­żu, prze­dłu­ża­nie trwa­ło­ści maki­ja­żu. Spra­wia, że skó­ra twa­rzy sta­je się pro­mien­na i wypo­czę­ta, gdyż zawar­ty w nim rumia­nek łago­dzi podraż­nie­nia. Nie zawie­ra alko­ho­lu, pozo­sta­wia ph skó­ry w natu­ral­nej rów­no­wa­dze.

Cena: 95 zł (200 ml), 129 zł (400 ml)

clinique Super City Block Oil-Free Daily Face Protector SPF 40 Filtr

6. Filtr prze­ciw­sło­necz­ny Super City Block Oil – Free Daily

Face Cli­ni­qu­eOchro­na przed szko­dli­wy­mi pro­mie­nia­mi sło­necz­ny­mi na naj­wyż­szym pozio­mie (SPF 40). Moż­na go sto­so­wać jako bazę pod pod­kład lub samo­dziel­nie, jako krem. Dosto­so­wu­je się do każ­de­go rodza­ju skó­ry.

Cena: 79 zł

Dr Irena Eris Body Art Krystaliczny peeling cukrowy do ciała
7. Peeling do cia­ła Body Art Dr Ire­na Eris

Wygła­dze­nie skó­ry zapew­nia­ją obec­ne w nim gru­bo- i drob­no­ziar­ni­ste krysz­tał­ki cukru oto­czo­ne ole­jem mine­ral­nym. Peeling ten zawie­ra rów­nież dwie waż­ne wita­mi­ny – A i E, któ­re inten­sy­fi­ku­ją krą­że­nie i roz­pro­mie­nia­ją skó­rę. Po jego zasto­so­wa­niu skó­ra ma orzeź­wia­ją­cy zapach olej­ku Lemon­grass.

Cena: 75 zł

korres Masełko do ust w sztyfcie z masłem shea

8. Masło do ust Kor­res

Nawil­ża usta two­rząc war­stwę chro­nią­cą przed pro­mie­nio­wa­niem sło­necz­nym. Jego wyjąt­ko­we skład­ni­ki – masło Shea, ole­jek z man­da­ryn­ki oraz wosk sło­necz­ni­ko­wy – zapew­nia­ją odży­wie­nie i nawil­że­nie ust.

Cena: od 55 zł do 59 zł (w zależ­no­ści od odcie­nia)

Sephora Color Hit Lakier do paznokci

9. Lakier do paznok­ci Color Hit Sepho­ra

Inten­syw­ny kolor w odcie­niach od pudro­we­go różu, przez impo­nu­ją­cy kolor tira­mi­su i cze­ko­la­dy, koń­cząc na sre­brze zarę­czy­no­we­go pier­ścion­ka. Już same nazwy pobu­dza­ją nasz ape­tyt! Każ­dy z nich zawie­ra żywi­cę i wosk, dzię­ki któ­rym nasze paznok­cie lśnią przez 5 dni. Dodat­ko­wy atut to eko­no­micz­ne opa­ko­wa­nie (obję­tość – 5 ml), któ­re zaosz­czę­dzi miej­sca w naszych wypeł­nio­nych po brze­gi waliz­kach. Czy może być pięk­niej i bar­dziej kolo­ro­wo? 🙂

Cena: 19 zł

Shiseido Maskara

10. Maska­ra Shi­se­ido

Zacznij­my od jej naj­więk­szej zale­ty, jaką jest duża odpor­ność na pot, łzy i sebum (waż­ne zwłasz­cza w okre­sie upa­łów!). Poza tym roz­pro­wa­dza się z dużą łatwo­ścią, wydłu­ża, roz­cze­su­je i pod­krę­ca rzę­sy, dba­jąc przy oka­zji o ich wła­ści­we odży­wie­nie.

Cena: 120 zł

 For Vers-24, War­saw

_____

WIĘCEJ:
sephora.com
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komen­ta­rzy

About author

Articles

Uważa, że nie ma rzeczy niemożliwych. Wszystko można osiągnąć ciężką pracą i wiarą w swoje siły. Uczennica V liceum w Krakowie, amatorka podróży i dobrych filmów. Nieustannie kursuje między Krakowem i Warszawą. Uwielbia zaczynać dzień od dobrej kawy i włoskiego Vogue'a. Żyje chwilą, marzy o studiach projektowania ubioru w Mediolanie oraz przeszklonym penthousie w Nowym Jorku. Kocha modę, sztukę nowoczesną i piękne wnętrza. Ponad wszystko ceni chwile spędzone w towarzystwie najbliższych przyjaciół oraz okazje poznania nowych zakątków świata.
  Avatar
  Related posts
  Uroda

  Retinol w walce o nieskazitelną cerę

  Czym jest reti­nol, o któ­re­go wyko­rzy­sta­niu w licz­nych kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych tak czę­sto sły­szy­my? Czy­sty reti­nol to nic inne­go, jak for­ma wita­mi­ny A prze­kształ­ca­ją­ca się w komór­kach skó­ry w aktyw­ny kwas reti­no­wy, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się efek­tyw­nym,…
  Więcej
  Uroda

  Jak rozpoznać swój typ cery?

  Sucha, wraż­li­wa, a może naczyn­ko­wa? Dokład­ne okre­śle­nie swo­je­go typu cery jest nie­zmier­nie waż­ne. Od tego zale­ży prze­cież cała nasza pie­lę­gna­cja. Jeśli źle go okre­śli­my, zamiast poma­gać swo­jej skó­rze, może­my jej zaszko­dzić. Ponad to wraz z…
  Więcej
  NewsroomUroda

  NOWOŚĆ od Clinique! Witamina C&A!

  Co to jest: Sys­tem podwój­ne­go wspar­cia – na dzień, ze świe­żą wita­mi­ną C (kwas askor­bi­no­wy 10%) i na noc, ze świe­żą wita­mi­ną A (reti­nol). For­mu­ły wza­jem­nie uzu­peł­nia­ją się zapew­nia­jąc efek­ty jak w wio­dą­cych for­mu­łach na…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *