UrodaVers24 favorites

Zatrzymać czas i blask – najlepsze kremy nie tylko na zimę!

Tekst: Karo­li­na Błaszkiewicz
Zdję­cia: sephora.pl
Gra­fi­ka: Ivan Torchilov

KOSMETYKI

StriVectin LABS

1.     Eks­tre­mal­nie nawil­ża­ją­cy krem Trans­for­ma­cja i Rege­ne­ra­cja – Strivectin

Pro­po­zy­cja mar­ki dla tych, któ­re myślą o przy­szło­ści, nawet tej dale­kiej. Jeśli nie­ob­ce jest ci powie­dze­nie: Czym sko­rup­ka nasiąk­nie za mło­du… ;), powin­naś spró­bo­wać tego kre­mu. Co robi? Nawil­ża, łącząc odpo­wied­nie do tego czą­stecz­ki – ugęsz­cza­ją­ce, wypeł­nia­ją­ce i odży­wia­ją­ce two­ją deli­kat­ną skó­rę. Posia­da oczy­wi­ście skład­ni­ki do wal­ki ze sta­rze­niem. W tym wypad­ku dzia­ła obco brzmią­ca tech­no­lo­gia NIA-114™, cokol­wiek to zna­czy – jak zapew­nia pro­du­cent – dzia­ła! Wzmac­nia bowiem barie­rę ochron­ną, chro­niąc jed­no­cze­śnie przed czyn­ni­ka­mi zewnętrz­ny­mi. Dodat­ko­wo poma­ga tu Com­ple­xe Oxy­géné Ener­gi­sant, czy­li ele­ment dotle­nia­ją­cy, któ­re roz­pro­mie­ni twój i tak pięk­ny wize­ru­nek. Zapo­mnisz o zmarszczkach!

Clinique Turnaround Overnight Krem regenerująco-nawilżający na noc

2.     Tur­na­ro­und over­ni­ght. Krem Rege­ne­ru­ją­co – Nawil­ża­ją­cy. Clinique

 Kie­dy smacz­nie śpisz, on złusz­cza oraz nawil­ża two­ją skó­rę. Nie zdziw się, kie­dy po prze­bu­dze­niu poczu­jesz gład­kość i odprę­że­nie. Na zewnątrz zmia­na będzie rów­nie widocz­na! Krem doda two­jej twa­rzy bla­sku, szyb­ko zapo­mnisz więc o zmęczeniu.

Shiseido Krem nawilżający dzienno-nocny.

3.     Shi­se­ido Ibu. Krem nawil­ża­ją­cy dzienno-nocny

Koniec z szu­ka­niem ide­al­ne­go kre­mu na dzień i na noc. Zapo­mnij o zaku­pie dwóch, bo od teraz masz w ręku coś wie­lo­funk­cyj­ne­go! Kon­dy­cja skó­ry, a tak­że jej wygląd szyb­ko ule­gnie popra­wie, i to widocz­nej. Skó­ra zosta­nie nawil­żo­na, widocz­ność porów zmniej­szy się, podob­nie jak nie­do­sko­na­ło­ści, na któ­re jesz­cze narze­kasz. Refi­ning Moistu­ri­zer Enri­ched dodat­ko­wo ide­al­nie się wchła­nia, nie zosta­wia­jąc uczu­cia lepkości.

DR Irena Eris Vitaceric Krem rewitalizujący

4.     Dr Ire­na Eris Vita­ce­ric. Krem rewitalizujący

Potrze­bu­jesz zmian? Szu­kasz inno­wa­cyj­no­ści? Ire­na Eris pro­po­nu­je ci dzia­ła­nie anty­ok­sy­dan­tów, któ­re wspo­ma­ga olej z orze­chów lasko­wych. Cie­ka­wie? Czy­taj dalej. Krem pobu­dza wzrost oraz rege­ne­ra­cję komó­rek skó­ry, spo­wal­nia­jąc pro­ces jej sta­rze­nia – eli­mi­nu­jąc jesz­cze wcze­sne ozna­ki. Odzy­sku­jesz ela­stycz­ność, gład­kość, mło­dy wygląd i to bez więk­sze­go wysił­ku. Cud? Nie, nauka!

Korres Krem na dzień z wyciągiem z kory magnolii

5.     Kor­res. Krem na dzień z wycią­giem z kory magnolii

Nie wiesz, czym są wol­ne rod­ni­ki? To nie ma zna­cze­nia, bo i tak dzia­ła­ją na nie­ko­rzyść two­jej cery. Wyciąg z kory magno­lii sku­tecz­nie je powstrzy­mu­je – usu­wa drob­ne zmarszcz­ki, chro­niąc przed sta­nem zapal­nym, a tak­że opóź­nia zada­nie wewnętrz­nych czyn­ni­ków: postarzanie.

Estee Lauder Re-Nutriv Odżywczy krem do twarzy

6.     Estee Lau­der. Re-Nutriv, odżyw­czy krem do twarzy

Kolej­na pro­po­zy­cja do wal­ki z upły­wa­ją­cym cza­sem ma zapew­niać natych­mia­sto­we odży­wie­nie 24 h na dobę. Prze­su­sze­nie skó­ry, zosta­wia­ją­ce widocz­ne linie, prze­sta­nie być pro­ble­mem. Wszyst­ko dzię­ki kom­plek­so­wi Omega3 Phy­to, a więc nie­zbęd­ne­go skład­ni­ka nawil­ża­ją­ce­go, dają­ce­mu ci kom­fort w każ­dych warunkach.

Helena Rubinstein Hydra Collagenist Pielęgnacja Nawilżająca na Dzień

7.     Hele­na Rubin­ste­in. Hydra Col­la­ge­nist, Pie­lę­gna­cja nawil­ża­ją­ca na dzień

Labo­ra­to­ria Hele­na Rubin­ste­in, wyka­za­ły rolę macie­rzy kola­ge­no­wej skó­ry wła­ści­wej w nawil­ża­niu: czą­stecz­ki kola­ge­nu, sta­no­wią­ce „mikro-wychwy­ty­wa­cze” wody posia­da­ją wła­ści­wo­ści wią­za­nia wody w wewnętrz­nych war­stwach skó­ry. Tyle pro­du­cent, a co to zna­czy dla Cie­bie? Po pierw­sze: Nawil­że­nie! For­mu­ła Hydra Col­la­ge­nist zatrzy­mu­je wodę  w war­stwach, naj­bar­dziej jej potrze­bu­ją­cych – sto­pień nawil­że­nia jest więc więk­szy, a skó­ra wyda­je się młodsza.

Eisenberg

8.     Eisen­berg Paris. Krem Nawil­ża­ją­cy SPF15

Nie bój się wysta­wiać twa­rzy do słoń­ca! Eisen­berg zadba o nią z pomo­cą prze­ciw­u­tle­nia­czy: kwa­su hia­lu­ro­no­we­go, alo­esem, wita­mi­na­mi A i E. Do tego, jak mówi nazwa, fil­try UVA/UVB ochro­nią skó­rę przed szko­dli­wym (nawet zimą) pro­mie­nio­wa­niem. Emul­sja roz­ja­śnia­ją­ca prze­szko­dzi w prze­bar­wie­niu pigmentacyjnym.

 

For Vers-24, Warsaw

_____

WIĘCEJ:
sephora.pl
POLECAJCIE:

 

Komentarze

komentarzy

About author

Articles

Artysta, poeta, projektant mody, fashion illustrator & collagist. W jego życiu sztuka, moda i poezja noszą niemal obsesyjny charakter. Inspiracje czerpie z filmów Fellini'ego, baletów Diagilewa i poezji e.e. cummings'a. Fascynuje się polską sztuką plakatu i francuską ilustracją początku XX wieku. Jego prace propagują harmonię treści i formy, estetykę romantyzmu i filozofię Beat Generation. Prowadzi portal internetowy o artystyczno-poetyckim charakterze.
  Related posts
  Uroda

  Retinol w walce o nieskazitelną cerę

  Czym jest reti­nol, o któ­re­go wyko­rzy­sta­niu w licz­nych kre­mach prze­ciw­zmarszcz­ko­wych tak czę­sto sły­szy­my? Czy­sty reti­nol to nic inne­go, jak for­ma wita­mi­ny A prze­kształ­ca­ją­ca się w komór­kach skó­ry w aktyw­ny kwas reti­no­wy, któ­ry cha­rak­te­ry­zu­je się efektywnym,…
  Więcej
  Uroda

  Cera mieszana - jak ją pielęgnować?

  Z jed­nej stro­ny się prze­su­sza, z dru­giej ma ten­den­cję do prze­tłusz­cza­nia. Czę­sto mówi się, że cera mie­sza­na to jed­na z naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych cer. Jak więc o nią dbać, aby wyglą­da­ła pięk­nie i była zdro­wa? Cera…
  Więcej
  Uroda

  Nowość od Estée Lauder - Advance Night Repair Synchronized Multi - Recovery Complex 

  Po raz kolej­ny mar­ka Estée Lau­der posta­no­wi­ła ulep­szyć swo­je kul­to­we serum, nada­jąc mu szyb­ko wchła­nia­ją­ce się wła­ści­wo­ści napraw­czo-odmła­dza­ją­ce.  Naj­now­sza for­mu­ła Advan­ced Night Repa­ir Syn­chro­ni­zed Mul­ti-Reco­­ve­­ry Com­plex chro­nio­na paten­tem do 2033 roku zosta­ła opar­ta o prawdziwe…
  Więcej

  Dodaj komentarz

  Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *