Uroda

Odmłodzenie bez skalpela

Ujędr­nia­ją, uela­stycz­nia­ją skó­rę twa­rzy i spra­wia­ją, że bez zbęd­nych zabie­gów w salo­nach kosme­tycz­nych męż­czy­znom uby­wa zmarsz­czek. Dro­dzy Pano­wie, poznaj­cie osiem pre­pa­ra­tów do twa­rzy, któ­re dzię­ki swo­im nie­ty­po­wym skład­ni­kom posia­da­ją nie­mal magicz­ne właściwości!

Więcej