Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam…

Lista filmów, które trzeba zobaczyć

Kino jest tema­tem nie­zwy­kle obszer­nym. Z roku na rok powsta­je coraz wię­cej fil­mów, bar­dziej roz­wi­nię­tych, zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie. Widzo­wi jest nie­zwy­kle łatwo się zgu­bić. Mając ocho­tę…

Street Style by Vers-24

Rusza­my z nowym cyklem “Stre­et Sty­le by Vers-24”. Jeśli chce­cie być w naszej gale­rii pisz­cie do nas w komen­ta­rzach pod postem ! Chęt­nie się z wami spo­tka­my i sfo­to­gra­fu­je­my Wasze sty­li­za­cje !

 

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się praw­dzi­wym…

ELIE SAAB Bridal

ELIE SAAB libań­ski pro­jek­tant mody poin­for­mo­wał na swo­im Face­bo­oku o wpro­wa­dze­niu na rynek linii ślub­nej : ELIE SAAB Bri­dal

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!

22. FESTIWAL FILMOWY WIOSNA FILMÓW

PONAD 80 NAJLEPSZYCH fil­mów 

z NAJWAŻNIEJSZYCH festi­wa­li świa­ta

w 9 SEKCJACH

22. Festi­wal Fil­mo­wy WIOSNA FILMÓW odbę­dzie się w tym roku w dniach 15 – 24 kwiet­nia, jak zwy­kle w War­sza­wie. Sean­se odby­wać się będą w kinach PRAHA oraz APOLONIA. Orga­ni­za­to­rzy przy­go­to­wu­ją praw­dzi­wie kró­lew­ską ucztę dla kino­ma­nów, a tak­że wie­le imprez towa­rzy­szą­cych wyda­rze­niu.

Po tamtej stronie drzwi

Psy­cho­lo­gicz­ny film gro­zy, utrzy­ma­ny w sty­lu słyn­ne­go „Szó­ste­go zmy­słu”.

BVRS & GLASS HUNTERS w NIEBO. Powrót do lat 90!

Żyli­śmy jak zwie­rzę­ta. Bez iPa­dów, LTE i Inter­ne­tu. Dziew­czy­ny bobry mia­ły zaro­śnię­te. Rzad­ko goli­ły nogi. Nic nie było wyje­ba­ne w kosmos. Nic nie było zapi­sa­ne…

Burza- balet w Operze Narodowej

Ten spek­takl Krzysz­to­fa Pasto­ra jest owo­cem współ­pra­cy Pol­skie­go Bale­tu Naro­do­we­go z Het Natio­na­le Bal­let w Amster­da­mie. Powstał tam w 2014 roku, a w tym sezo­nie poja­wi się w wyko­na­niu nasze­go…

Król Swingu. Maciej Stuhr i Kuba Badach

Ple­ja­da gwiazd, zachwy­ca­ją­ca muzy­ka w wyko­na­niu orkie­stry, ogrom­na daw­ka humo­ru oraz histo­ria, któ­ra zachwy­ci wszyst­kich – zapra­sza­my na musi­cal Król Swin­gu opar­ty o fabu­łę fil­mu “EXCENTRYCY”…

Hardcore Henry premiera już dzisiaj!

Kino zre­ali­zo­wa­ne bez tary­fy ulgo­wej. Akcja non-stop, stu­pro­cen­to­wy realizm i zero lito­ści!

Peter Farago i Ingela Klementz Farago. Women in Chanel.

Po ogrom­nym suk­ce­sie “Nor­thern Women in Cha­nel” arty­ści Peter Fara­go i Inge­la Kle­mentz Fara­go pre­zen­tu­ją pro­jekt “Women in Cha­nel” w Muzeum Rzeź­by w Kró­li­kar­ni. W…