Jedzenie

Słodkie babeczki bez glutenu

Banal­nie pro­ste w przy­go­to­wa­niu i nie­wia­ry­god­nie pysz­ne. W dodat­ku bez glu­te­nu, więc nada­ją się dla aler­gi­ków. Gwa­ran­tu­je­my, że te słod­kie babecz­ki bez glu­te­nu przy­pad­ną Wam do gustu do tego stop­nia, że nie będzie­cie mogli się…

Więcej
FilmKultura

Lista filmów, które trzeba zobaczyć

Kino jest tema­tem nie­zwy­kle obszer­nym. Z roku na rok powsta­je coraz wię­cej fil­mów, bar­dziej roz­wi­nię­tych, zaawan­so­wa­nych tech­no­lo­gicz­nie. Widzo­wi jest nie­zwy­kle łatwo się zgu­bić. Mając ocho­tę obej­rzeć napraw­dę dobry film, trze­ba się spo­ro naszu­kać, dokład­nie prze­grze­bać…

Więcej
ModaStreet style

Street Style by Vers-24

Rusza­my z nowym cyklem “Stre­et Sty­le by Vers-24”. Jeśli chce­cie być w naszej gale­rii pisz­cie do nas w komen­ta­rzach pod postem ! Chęt­nie się z wami spo­tka­my i sfo­to­gra­fu­je­my Wasze sty­li­za­cje !

 

Więcej
ModaMust have

Czas na BODY

Czas naj­wyż­szy przyj­rzeć się naj­bar­dziej gorą­ce­mu tren­do­wi tego sezo­nu. Wio­sną body z hukiem wkro­czy­ło w świat mody, alby wraz z nadej­ściem lata stać się praw­dzi­wym must-have. Tak mod­ne zeszłe­go lata crop topy scho­dzą na dru­gi…

Więcej
KulturaMuzyka

Let It Go James Bay powrót!

Lubi­cie nucić Jame­sa Bay­’a?  Koniecz­nie zobacz­cie nowy tele­dy­sku do świet­nie zna­ne­go już hitu “Let it go” Nowa for­ma wizu­al­no-muzycz­nej, bar­dzo smacz­na i inspi­ru­ją­ca!

Więcej
Wywiady

Wrzenie Świata w służbie literatury. Rozmowa z Mariuszem Szczygłem

Roz­ma­wia­ła: Anna Jan­kow­ska Zdję­cia: Vers-24 W samym ser­cu War­sza­wy, na tyłach uli­cy Nowy Świat, znaj­du­je się Wrze­nie Świa­ta – kawia­r­nio-księ­­ga­r­nia, któ­ra łączy miło­śni­ków kawy i dobrej lite­ra­tu­ry non-fic­tion. Jej zało­ży­cie­la­mi są wybit­ni pol­scy repor­ta­ży­ści: Mariusz Szczy­gieł, Woj­ciech Toch­man…

Więcej
ModaMust have

Złota zasada

Co powie­cie na połą­cze­nie szla­chet­ne­go zło­ta i pro­stych kon­struk­cji pod posta­cią mini­ma­li­stycz­nej biżu­te­rii? Dziś zupeł­nie pro­ste ozdo­by mają prze­wa­gę nad boga­to zdo­bio­ną i wyszu­ka­ną w for­mie biżu­te­rią, choć i one nie są wca­le pozba­wio­ne fine­zji!…

Więcej
ModaMust have

Sezon na golf

Trud­no mówić o wiel­kim powro­cie gol­fów w sezo­nie zimo­wym 2016, bo ten ele­ment kobie­cej (choć rów­nież męskiej!) gar­de­ro­by, począw­szy od wie­ku XIX aż po dziś, świę­ci trium­fy popu­lar­no­ści, zwłasz­cza gdy nad­cho­dzi jesien­na i zimo­wa pora.…

Więcej
Wywiady

Jakub Gierszał. Drogą nie na skróty

Tak ide­ali­stycz­ne podej­ście do zawo­du jest dziś wśród mło­dych akto­rów rzad­ko­ścią. Do tego wiel­ki talent, któ­ry spra­wia, że wia­ry­god­ny pozo­sta­je w skraj­nie odmien­nych rolach. Z Jaku­bem Gier­sza­łem roz­ma­wiam o war­to­ści kina, prze­kra­cza­niu wła­snych barier oraz…

Więcej
Styl życia

Pomysł na świąteczne drzewko!

Bywa tak, że gdy kupi­my już ozdo­by cho­in­ko­we lub dosta­nie­my je w spad­ku, to zosta­ją z nami przez lata. Co jed­nak powie­dzie­li­by­ście na małą rewo­lu­cję? Przy­go­to­wa­li­śmy dla was kil­ka pro­po­zy­cji, jak łatwo i szyb­ko odświe­żyć…

Więcej