UrodaVers24 favorites

Zatrzymać czas i blask – najlepsze kremy nie tylko na zimę!

W Vers-24 przy­glą­da­my się pro­po­zy­cjom pro­du­cen­tów kosme­tycz­nych i pod­po­wia­da­my ci, na co war­to zwró­cić uwa­gę. Pierw­sze chło­dy zapo­wia­da­ją pro­ble­my ze skó­rą twa­rzy, ale dzia­ła­jąc już teraz, możesz im zapo­biec. Zmę­cze­nie i upływ cza­su rów­nież da się powstrzy­mać. Oto nasze redak­cyj­ne propozycje:

Więcej
Uroda

Odmłodzenie bez skalpela

Ujędr­nia­ją, uela­stycz­nia­ją skó­rę twa­rzy i spra­wia­ją, że bez zbęd­nych zabie­gów w salo­nach kosme­tycz­nych męż­czy­znom uby­wa zmarsz­czek. Dro­dzy Pano­wie, poznaj­cie osiem pre­pa­ra­tów do twa­rzy, któ­re dzię­ki swo­im nie­ty­po­wym skład­ni­kom posia­da­ją nie­mal magicz­ne właściwości!

Więcej