Uroda

Cera wrażliwa – jak o nią dbać?

Cera wrażliwa nie jest łatwa w pielęgnacji. Wymaga cierpliwości, rozwagi w wybieraniu kosmetyków i uważności. Zebrałyśmy wskazówki, które pomogą w codziennym dbaniu o skłonną do podrażnień cerę.

skóra wrażliwa

Cera wraż­li­wa – jak o nią dbać? PCA Skin deli­kat­ny ole­jek, Bogna Skin The Wild Rose nawil­ża­ją­cy tonik, Chi­to­ne­Ca­re deli­kat­na pian­ka, iS Cli­ni­cal Genexc Serum, SeS­DER­MA SAMAY serum prze­ciw­sta­rze­nio­we, Bio­lo­gi­que Recher­che łago­dzą­cy krem nawil­ża­ją­cy do skó­ry wraż­li­wej, Avène Eau Ther­ma­le Toléran­ce Extrême – krem do twa­rzy, PEVONIA łagod­ne mlecz­ko oczyszczające.

Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozo­ru nie­groź­nych czyn­ni­ków. Czę­sto idzie w parze z cho­ro­ba­mi skó­ry, taki­mi jak ato­po­we czy łojo­to­ko­we zapa­le­nie skó­ry. Zwy­kle po pro­stu rodzi­my się z taką skó­rą i musi­my żyć z nią przez całe życie. Rzad­ko zda­rza się, aby cera nagle sta­ła się wraż­li­wa, a jeśli się tak dzie­je, wyni­ka to z nad­mier­ne­go uszko­dze­nia war­stwy lipidowej.

Jak rozpoznać cerę wrażliwą

Cera wraż­li­wa pie­cze, czer­wie­ni się i prze­su­sza. Przy­czy­ny jej podraż­nie­nia może­my podzie­lić na dwa rodza­je: zewnętrz­ne i wewnętrz­ne. Zewnętrz­ne to draż­nią­ce kosme­ty­ki, pocie­ra­nie skó­ry, ale tak­że wiatr i mróz. Wewnętrz­ne to reak­cja na stres, pot i zabu­rze­nia hormonalne.

Wraż­li­wa skó­ra rumie­ni się i reagu­je podraż­nie­niem na róż­ne czyn­ni­ki w zależ­no­ści od oso­by, czę­sto jest to też trud­ne do prze­wi­dze­nia. Wyróż­nia się jed­nak czte­ry typy reak­cji cery wrażliwej:

  1. Typ cery wraż­li­wej, któ­ra reagu­je rumie­niem na stres, emo­cje, pokarm, alko­hol, zmia­nę temperatury.
  2. Typ cery wraż­li­wej, któ­ra reagu­je rumie­niem, ścią­gnię­ciem, łusz­cze­niem na czyn­ni­ki zewnętrz­ne takie jak wiatr, suche powie­trze, mróz
  3. Typ cery wraż­li­wej, któ­ra reagu­je nagle na kon­takt z draż­nią­cym ją kosme­ty­kiem uczu­ciem mro­wie­nia, zaczer­wie­nie­nia, ściągnięcia
  4. Typ cery wraż­li­wej, któ­ra reagu­je rumie­niem na zmia­ny zwią­za­ne z hor­mo­na­mi i menstruacją.

Jak dbać o cerę wrażliwą

Nie­za­leż­nie od tego, któ­ry typ cery wraż­li­wej posia­da­my, jej pie­lę­gna­cja nie jest pro­sta. Powin­na być jed­no­cze­śnie oszczęd­na jeśli cho­dzi o ilość kosme­ty­ków, ale i bar­dzo świa­do­ma pod wzglę­dem zawar­tych skład­ni­ków. Więk­szo­ści wraż­li­wych cer szko­dzi alko­hol, kwa­sy, wita­mi­na C, reti­nol. Ewen­tu­al­ne pro­wa­dze­nie tych sub­stan­cji do pie­lę­gna­cji powin­no odby­wać się powo­li i w małych stę­że­niach, a jeśli wystą­pi zaczer­wie­nie­nie, zaprze­stać na jakiś czas ich stosowanie.

Sytu­ację dodat­ko­wo kom­pli­ku­je fakt, że cera wraż­li­wa może być przy oka­zji sucha, mie­sza­na lub tłu­sta, co tak­że ma wpływ na osta­tecz­ny wybór kosme­ty­ków do twa­rzy. 

Mając cerę wrażliwą warto jednak przestrzegać kilku zasad:

  1. Oczysz­czać skó­rę deli­kat­nym pły­nem, bez pocie­ra­nia. 
  2. Nie sto­so­wać pary wod­nej, nie myć twa­rzy gorą­cą wodą
  3. Sto­so­wać deli­kat­ne pian­ki i żele bez drobinek.
  4. Się­gać po kosme­ty­ki do skó­ry ato­po­wej, bez SLS’ów, z cera­mi­da­mi, kwa­sem hia­lu­ro­no­wym i pantenolem.
  5. Sto­so­wać tyl­ko peelin­gi enzy­ma­tycz­ne, nie czę­ściej niż raz w tygodniu.
  6. Uży­wać fil­trów prze­ciw­sło­necz­nych przez cały rok – cera wraż­li­wa nie lubi kon­tak­tu ze słoń­cem. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, poszarzeniu…
Więcej
Uroda

Naturalna i holistyczna pielęgnacja - Slowglow.pl

Każ­dy lubi  czuć się pięk­nym i ma pra­wo zadbać o sie­bie. Powsta­ły w lip­cu tego roku con­cept sto­re Slowglow.pl to praw­dzi­wa kopal­nia natu­ral­nych, nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach pro­duk­tów pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: ala natu­ral beau­ty, Oio,…
Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glinka…
Więcej
Uroda

W trosce o skórę najbliższych - Eau Thermale Avène 

Warto przeczytać