Uroda

ChitoneCare – hydrożel w codziennej pielęgnacji

Hydrożele chitozanowe ChitoVelum PRO to magiczny produkt wykorzystywany w produktach kosmetycznych i opatrunkowych w dwóch wariantach: ChitoVelum® (chitozan + woda + kwas organiczny np. mlekowy) oraz opatentowanego ChitoVelum® PRO (chitozan + woda + dwutlenek węgla). Ten produkt to najlepszy dowód na to, że zasada zero waste może obowiązywać także w przypadku składu kosmetyków – nie tylko ich opakowań. 

Żel pod prysznic, pianka oczyszczająca do twarzy czy płyn micelarny ChitoneCare zostały stworzone na bazie hydrożelu ChitoVelum®

Żel pod prysz­nic, pian­ka oczysz­cza­ją­ca do twa­rzy czy płyn mice­lar­ny Chi­to­ne­Ca­re zosta­ły stwo­rzo­ne na bazie hydro­że­lu Chi­to­Ve­lum®, któ­re­go głów­nym skład­ni­kiem jest chi­to­zan wytwa­rza­ny z pan­ce­rzy sko­ru­pia­ków, sta­no­wią­cych nie­po­trzeb­ną pozo­sta­łość w prze­my­śle spo­żyw­czym. W taki spo­sób połą­czo­no wyjąt­ko­we wła­ści­wo­ści hydro­że­lu z mini­mal­ną ilo­ścią innych skład­ni­ków, uzy­sku­jąc  w ten spo­sób inno­wa­cyj­ne kosme­ty­ki o pie­lę­gna­cyj­nych i nawil­ża­ją­cych wła­ści­wo­ściach prze­zna­czo­nych do  naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cych typów skóry.

Na każ­dej z ety­kiet kosme­ty­ków Chi­to­ne­Ca­re znaj­dzie­my spe­cjal­ne ozna­cze­nie wska­zu­ją­ce na to, w jakim stop­niu natu­ral­ny jest dany pro­dukt. Natu­ral Ori­gin Index to bowiem mię­dzy­na­ro­do­wa nor­ma, któ­ra zawie­ra wytycz­ne do sta­no­wie­nia o stop­niu natu­ral­no­ści, orga­nicz­no­ści i pocho­dze­nia natu­ral­ne­go skład­ni­ków kosme­tycz­nych. Dzię­ki tak trans­pa­rent­ne­mu podej­ściu moż­na przed­sta­wiać indeks pocho­dze­nia natu­ral­ne­go dla każ­de­go z pro­duk­tów Chi­to­ne­Ca­re – w przy­pad­ku żelu pod prysz­nic jest to 93,2%, pian­ki do mycia twa­rzy 95,6%, pian­ki to higie­ny intym­nej 98,6%, a pły­nu mice­lar­ne­go 100%. Ponad­to, kolej­ny sym­bol infor­mu­je w przej­rzy­sty spo­sób, dla jakie­go typu skó­ry prze­zna­czo­ny jest dany pro­dukt. Ze wzglę­du na swój skład i rege­ne­ra­cyj­ne wła­ści­wo­ści chi­to­za­nu, więk­szość z kosme­ty­ków spraw­dza się ide­al­nie dla każ­de­go rodza­ju skó­ry – tak­że tej podraż­nio­nej, z pro­ble­ma­mi der­ma­to­lo­gicz­ny­mi czy nad­wraż­li­wej na inne pro­duk­ty do pie­lę­gna­cji. Co wię­cej, pro­duk­ty są pozba­wio­ne sub­stan­cji zapa­cho­wych, co też niwe­lu­je moż­li­wość reak­cji aler­gicz­nych. Dodat­ko­wo, zosta­ły prze­te­sto­wa­ne przez ludzi, dzię­ki cze­mu z peł­ną świa­do­mo­ścią i odpo­wie­dzial­no­ścią mogą być sprze­da­wa­ne klien­tom. 

Skład? Zale­d­wie kil­ka skład­ni­ków, mini­mum czte­ry, mak­sy­mal­nie – dzie­więć, w tym m.in. woda, D‑Panthenol i chi­to­zan, będą­cy skła­do­wą hydro­że­lu Chi­to­Ve­lum®. Hydro­żel Chi­to­Ve­lum® to natu­ral­na alter­na­ty­wa dla kon­ser­wan­tów i sta­bi­li­za­to­rów i efekt wie­lo­let­nich badań nad tech­no­lo­gią wyko­rzy­sta­nia szcze­gól­nych cech chi­to­za­nu – natu­ral­ne­go surow­ca pozy­ski­wa­ne­go z chi­ty­ny, czy­li głów­ne­go skład­ni­ka pan­ce­rzy sko­ru­pia­ków mor­skich. Jest on w 100% bio­kom­pa­ty­bil­ny z komór­ka­mi skó­ry i wspa­nia­le rege­ne­ru­je, oczysz­cza oraz nawil­ża. Klu­czo­wym zada­niem hydro­że­lu jest bowiem zmi­ni­ma­li­zo­wa­nie pro­ble­mu cho­rób skó­ry, coraz czę­ściej wywo­ła­nych na sku­tek jej kon­tak­tu z róż­ny­mi sub­stan­cja­mi che­micz­ny­mi, któ­re zawar­te są przede wszyst­kim w kosme­ty­kach. Dzię­ki takie­mu zasto­so­wa­niu nie mar­nu­je się surow­ca, jakim są nie­po­trzeb­ne w prze­my­śle spo­żyw­czym pan­ce­rze. Tech­no­lo­gia hydro­że­li odpo­wia­da za sta­bil­ność mikro­bio­lo­gicz­ną i kon­sy­sten­cję, co pozwa­la wyeli­mi­no­wać kon­ser­wan­ty, zagęst­ni­ki oraz sta­bi­li­za­to­ry – zazwy­czaj nie­zbęd­ne w skła­dzie kosme­ty­ków, ale nega­tyw­nie wpły­wa­ją­ce na ich dzia­ła­nie. 

Wyjąt­ko­we, inno­wa­cyj­ne pro­duk­ty, w tym żel do mycia cia­ła, pian­ka do mycia twa­rzy, pian­ka do higie­ny intym­nej oraz woda mice­lar­na znaj­dzie­cie na stro­nie https://chitonecare.com/

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Uroda

Te składniki opóźniają starzenie się skóry 

Warto przeczytać