Uroda

Cera trądzikowa – pielęgnacja krok po kroku 

Cera trądzikowa to z reguły stan przejściowy, który dotyka głównie nastolatków, jednak nie tylko – wiele osób cierpi na trądzik dorosły. Cera trądzikowa to cera chora. Łatwo rozpoznać ją po tendencji do wyprysków, zaskórników, poszarzeniu i zapchaniu.

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa – pie­lę­gna­cja krok po kro­ku: PCA Skin Acne Gel, Der­ma­Qu­est Der­maC­le­ar Serum, CHANEL tonik LOTION PURETÉ, iS Cli­ni­cal Pro-Heal Serum Advan­ce+ Vit.C, Der­mo­Me­di­ca Lipid Con­trol Cle­an­ser, Neo­Stra­ta emul­sja nawil­ża­ją­ca SPF She­er Hydra­tion SPF 40, Medik8 Baku­chiol Pep­ti­des – ROŚLINNY reti­nol, /Skin Regimen/ Reti­nol Booster, Bio­lo­gi­que Recher­che maska Vivant.

Cera trą­dzi­ko­wa zde­cy­do­wa­nie wyma­ga spe­cjal­nej pie­lę­gna­cji. Nie jest to łatwe, szcze­gól­nie jeśli dotych­czas mie­li­śmy cerę nor­mal­ną, suchą bądź mie­sza­ną, ale pod wpły­wem na przy­kład hor­mo­nów ujaw­nił się na naszej twa­rzy trą­dzik. Zebra­ły­śmy pod­sta­wo­we zasa­dy pie­lę­gna­cji tej cery, krok po kro­ku. 

Jak oczyszczać cerę trądzikową

Oczysz­cza­nie to jeden z naj­waż­niej­szych punk­tów codzien­nej pie­lę­gna­cji, w szcze­gól­no­ści w przy­pad­ku cery trą­dzi­ko­wej. Dokład­ny dema­ki­jaż i mycie twa­rzy jest klu­czo­we, aby unik­nąć nad­mier­ne­go zapcha­nia skó­ry i spo­wo­do­wa­nia nowych niedoskonałości.

Przy cerze trą­dzi­ko­wej bar­dzo dobrze spraw­dzi się dwu­eta­po­we oczysz­cza­nie cery. Pierw­szy krok to olej – roz­pu­ści sebum i maki­jaż. Następ­nie nale­ży umyć twarz żelem lub pian­ką, koniecz­nie bez peelin­gu­ją­cych dro­bi­nek, aby nie podraż­nić cery. Mycie twa­rzy war­to powtó­rzyć nawet dwu­krot­nie. 

Oko­ło raz w tygo­dniu trze­ba wyko­nać złusz­cza­ją­cy peeling – naj­le­piej enzy­ma­tycz­ny lub kwa­so­wy, nigdy gru­bo­ziar­ni­sty. Cera trą­dzi­ko­wa powin­na uni­kać wszel­kie­go rodza­ju zabie­gów z parą wodą na twarz – to dobre dla tych z nas, któ­rzy bory­ka­ją się z poje­dyn­czy­mi zaskór­ni­ka­mi. Wągrów i prysz­czy nie nale­ży tak­że wyci­skać w domo­wych warun­kach, moż­na w ten spo­sób prze­nieść bak­te­rie i spo­wo­do­wać jesz­cze więk­szy wysyp. 

Jak nawilżać cerę trądzikową

Pomi­mo tego że cera z trą­dzi­kiem lubi się prze­tłusz­czać, nigdy nie powin­ni­śmy dopu­ścić do jej prze­su­sze­nia. Spo­wo­du­je to zamknię­te koło – zbyt wysu­szo­na cera zacznie pro­du­ko­wać wię­cej łoju, przez co my będzie­my uży­wać matu­ją­cych kre­mów i tak w kół­ko. 

Waż­ne jest jed­nak, aby sto­so­wać takie nawil­ża­ją­ce pro­duk­ty, któ­re nie zapy­cha­ją dodat­ko­wo porów. Zba­wien­ny będzie krem na bazie wody lub serum z kwa­sem hia­lu­ro­no­wym. Nawil­ża­ją­cy krem nale­ży nakła­dać codzien­nie rano na umy­tą i sto­ni­zo­wa­ną twarz, następ­nie, jeśli czu­je­my taką potrze­bę, może­my zasto­so­wać krem lub bazę z micą i sub­stan­cja­mi hamu­ją­cy­mi wydzie­la­nie sebum. 

Krem na noc dla cery trądzikowej

Dla cery trą­dzi­ko­wej, tak jak dla każ­de­go inne­go rodza­ju, bar­dzo waż­na jest pie­lę­gna­cja noc­na. To wte­dy ma czas na rege­ne­ra­cje i wyle­cze­nie zmian. Aby jej w tym pomóc, nie­zbęd­ne będą skład­ni­ki moc­no złusz­cza­ją­ce skó­rę. Mając cerę trą­dzi­ko­wą war­to wybie­rać krem lub serum na noc z:

  • reti­no­lem – zaczy­na­jąc od małej daw­ki 0,5% budu­je­my tole­ran­cję na wita­mi­nę A;
  • baku­chio­lem – dla wraż­li­wej skó­ry, mogą z nie­go korzy­stać rów­nież kobie­ty w ciąży;
  • kwa­sem mig­da­ło­wy – 5 lub 10%, jeden z deli­kat­niej­szych kwa­sów, war­to od nie­go zacząć;
  • kwa­sem aze­la­ino­wy – jed­no­cze­śnie złusz­cza i nawil­ża, jeden z naj­lep­szych kwa­sów na trą­dzik, nie jest fotouczulający;
  • kwas sali­cy­lo­wy – jeden z moc­niej­szych kwa­sów, bar­dzo dobrze pene­tru­je skó­rę, ale może powo­do­wać podrażnienia;

Jeśli mimo sto­so­wa­nia kwa­sów i wita­mi­ny A o stę­że­niach dostęp­nych w dro­ge­riach lub w apte­kach bez recep­ty pro­blem trą­dzi­ku nie zni­ka, nie­zbęd­na będzie wizy­ta u der­ma­to­lo­ga. Lekarz może zde­cy­do­wać o tym, że w lecze­niu cery trą­dzi­ko­wej potrzeb­na będzie anty­bio­ty­ko­te­ra­pia – musi­my pamię­tać, że trą­dzik czę­sto spo­wo­do­wa­ny jest przez bak­te­rie bytu­ją­ce na naszej skó­rze. Bar­dzo dobre efek­ty daje tak­że doust­ne sto­so­wa­nie wita­mi­ny A pod okiem der­ma­to­lo­ga – taka kura­cja zmniej­sza wydzie­la­nie sebum i ‘usy­pia’ gru­czo­ły łojo­we. To szcze­gól­nie pole­ca­na meto­da dla tych z nas, któ­rych cera moc­no się prze­tłusz­cza, co powo­du­je wypry­ski. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niego

Nie da się ukryć, że miłość wisi w powie­trzu! Nie­za­leż­nie od tego, czy Walen­tyn­ki obcho­dzo­ne 14 lute­go to dla Was wyjąt­ko­we świę­to, na próż­no unik­nąć w tym mie­sią­cu sym­bo­li miło­ści. Pozo­sta­ły ostat­nie dni, aby zdobyć…
Więcej
Uroda

Najlepsze Walentynkowe prezenty dla Niej

Począ­tek lute­go może ozna­czać tyl­ko jed­no: ofi­cjal­ny począ­tek sezo­nu zako­cha­nych! Jed­no­cze­śnie, to tak­że inten­syw­ny czas  poszu­ki­wań pre­zen­tów walen­tyn­ko­wych. Kwia­ty, słod­ko­ści,  bie­li­zna, a może luk­su­so­we kosme­ty­ki? 14 lute­go to nie tyl­ko tra­dy­cyj­ny dzień zako­cha­nych. Ten dzień może być…
Więcej
Uroda

4 najpiękniejsze zapachy Chanel

Przy­wo­dzą na myśl naj­pięk­niej­sze wspo­mnie­nia, uwo­dzą, koją i cza­ru­ją – zapa­chy towa­rzy­szą nam każ­de­go dnia i potra­fią sil­nie oddzia­ły­wać na nasz nastrój. Mimo, że może­my wybie­rać spo­śród tysią­ca naj­róż­niej­szych zapa­chów, żaden z nich nie zada…
Więcej