Uroda

Biała glinka – jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Biała glinka to wybór dla każdego rodzaju cery – przyjemnie złuszcza, ale nie przesusza i nie podrażnia nawet tej najbardziej delikatnej. Z jej pomocą przygotujemy odświeżającą cerę maseczkę lub… oczyszczający skórę głowy peeling.

Kosmetyki z białą glinką

Kosme­ty­ki z bia­łą glin­ką: Bio­lo­gi­que Recher­che maska VIP O2, PCA Skin pre­pa­rat oczysz­cza­ją­cy pory, EAU THERMALE AVENE maska oczysz­cza­ją­ca, Dec­la­re PURE BALANCE maska oczysz­cza­ją­co-nor­ma­li­zu­ją­ca, Natu­ral­Me glin­ka bia­ła koali­no­wa,  Bio­ma­ris YOUNG Maska oczyszczająco-pielęgnacyjana.

Bia­ła glin­ka to mine­rał, któ­ry zasto­so­wa­ny na skó­rę oczysz­cza ją i dzia­ła detok­sy­ku­ją­co. W dodat­ku koi skó­rę i ją odży­wia – może­my być sto­so­wa­na na całe cia­ło, łącz­nie z włosami.

Co to jest biała glinka

Glin­ka, któ­rą kupu­je­my w dro­ge­riach ma for­mę prosz­ku. To natu­ral­ny pro­dukt, któ­ry wydo­by­wa­ny jest ze złóż glin­ki. Zanim tra­fi na pół­ki jest jedy­nie oczysz­cza­na i suszona.

Bia­ła glin­ka to źró­dło wyjąt­ko­wych mine­ra­łów nie­zbęd­nych dla nasze­go zdro­wia, takich jak żela­zo, wapń, potas, magnez i krzem.

Nie uczu­la i ma pH neu­tral­ne dla skó­ry. To wie­lo­funk­cyj­ny i wszech­stron­ny kosme­tyk – z jed­nej stro­ny oczysz­cza i zwę­ża pory, z dru­giej odży­wia skó­rę.  Może być sto­so­wa­na nie­za­leż­nie od wie­ku i od rodza­ju pro­ble­mów skór­nych, a tak­że zapo­bie­gaw­czo – bia­ła glin­ka dzia­ła anty­bak­te­ryj­nie i przeciwstarzeniowo.

Jak stosować białą glinkę

Naj­prost­szym spo­so­bem na zasto­so­wa­nie bia­łej glin­ki jest stwo­rze­nie z jej pomo­cą nawil­ża­ją­cej masecz­ki. 

Skład­ni­ki:

  • łyż­ka bia­łej glinki
  • kil­ka kro­pel hydrolatu
  • kil­ka kro­pel ole­ju 

Może­my użyć dowol­ne­go hydro­la­tu lub wody oraz ulu­bio­ne­go, dobra­ne­go do nasze­go rodza­ju cery olej­ku lub serum ole­jo­we. Regu­lar­nie sto­su­jąc masecz­kę war­to manew­ro­wać pro­por­cja­mi – jeśli nie lubi­my, gdy masecz­ka zbyt szyb­ko prze­sy­cha, może­my zasto­so­wać wię­cej ole­ju, a jeśli chce­my uzy­skać gęst­szą kon­sy­sten­cję, może­my zmniej­szyć ilość pły­nów w sto­sun­ku do glinki.

Skład­ni­ki dokład­nie mie­sza­my i apli­ku­je­my na twarz za pomo­cą pędz­la do mase­czek. Pozo­sta­wia­my ją na skó­rze na oko­ło 20 minut, regu­lar­nie zra­sza­jąc  ją wodą lub hydro­la­tem po to, aby nie wysła. Wyschnię­ta glin­ka może być trud­na do usu­nię­cia, co spo­wo­du­je podraż­nie­nie skóry.

Bia­łej glin­ki może­my dodać do szam­po­nu i w ten spo­sób stwo­rzyć  dobry i tani peeling do skó­ry gło­wy. Oczy­ści nam pory z łoju, zmniej­sza prze­tłusz­cza­nie się wło­sów i odbi­ja je od nasa­dy. Taką mie­szan­kę wma­so­wu­je­my w wil­got­ną skó­rę gło­wy tuż przed myciem, ale uni­ka­my kon­tak­tu z wło­sa­mi na dłu­go­ści – tam glin­ka może być trud­na do usu­nię­cia. Peeling może­my wyko­ny­wać oko­ło raz w tygo­dniu. 

Tekst: Vers-24

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, poszarzeniu…
Więcej
Uroda

Przełom w walce z podrażnieniami -  najnowsza linia Cicalfate+ Eau Thermale Avène

Podraż­nie­nia i bli­zny, nie­rzad­ko umiej­sco­wio­ne bądź to w trud­no dostęp­nych, czy też w wyjąt­ko­wo widocz­nych miej­scach wpły­wa­ją nie tyl­ko na dys­kom­fort naszej skó­ry, ale i naszą samo­oce­nę. Dotych­czas, na ryn­ku może­my zna­leźć nie­wie­le der­ma­to­lo­gicz­nych, skutecznych…
Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozoru…
Więcej