Uroda

Naturalna i holistyczna pielęgnacja - Slowglow.pl

Każ­dy lubi  czuć się pięk­nym i ma pra­wo zadbać o sie­bie. Powsta­ły w lip­cu tego roku con­cept sto­re Slowglow.pl to praw­dzi­wa kopal­nia natu­ral­nych, nie­te­sto­wa­nych na zwie­rzę­tach pro­duk­tów pol­skich pro­du­cen­tów, takich jak: ala natu­ral beau­ty, Oio,…

Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozoru…

Więcej