Uroda

Cera trądzikowa - pielęgnacja krok po kroku 

Cera trą­dzi­ko­wa to z regu­ły stan przej­ścio­wy, któ­ry doty­ka głów­nie nasto­lat­ków, jed­nak nie tyl­ko – wie­le osób cier­pi na trą­dzik doro­sły. Cera trą­dzi­ko­wa to cera cho­ra. Łatwo roz­po­znać ją po ten­den­cji do wypry­sków, zaskór­ni­ków, poszarzeniu…

Więcej
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozoru…

Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glinka…

Więcej
NewsroomUroda

Jak przygotować skórę do opalania? 

Kie­ru­nek let­nie­go wyjaz­du obra­ny, pla­żo­wa gar­de­ro­ba skom­ple­to­wa­na, ale czy pod­czas przy­go­to­wań uwzględ­ni­łaś potrze­by swo­jej skó­ry? Zadbaj o jej kon­dy­cję zawcza­su, by po powro­cie z urlo­pu cie­szyć się atrak­cyj­nie wyglą­da­ją­cą opa­le­ni­zną. Deli­kat­ne muśnię­cie słoń­cem? A może…

Więcej