Uroda

Naturalna i holistyczna pielęgnacja – Slowglow.pl

Każdy lubi  czuć się pięknym i ma prawo zadbać o siebie. Powstały w lipcu tego roku concept store Slowglow.pl to prawdziwa kopalnia naturalnych, nietestowanych na zwierzętach produktów polskich producentów, takich jak: ala natural beauty, Oio, Mokosh czy Bogna Skin. Od teraz możesz swobodnie zaopatrzyć się w produkty do pielęgnacji, ponieważ każde z nich, dostępne na slowglow.pl są bezpieczne nie tylko dla Twojej skóry, ale i planety dzięki opakowaniom zero waste. Prócz wyselekcjonowanego asortymentu, team slowglow.pl zapewnia profesjonalne i indywidualne doradztwo  przy doborze kosmetyków, zarówno pod względem typu skóry czy rodzaju porowatości włosów.

Naturalna i holistyczna pielęgnacja - Slowglow.pl

Natu­ral­na i holi­stycz­na pie­lę­gna­cja – Slowglow.pl

Cia­ło to nie wstyd. Dba­nie o nie też nie” to hasło, któ­re przy­świe­ca idei kon­cep­tu slowglow.pl - to bowiem nie tyl­ko sklep, ale i całe holi­stycz­ne podej­ście do pie­lę­gna­cji. Plat­for­ma posze­rza świa­do­mość spo­łe­czeń­stwa i zaszcze­pia miłość do wyse­lek­cjo­no­wa­nych, pol­skich marek, pre­kur­so­rów w natu­ral­nych pro­duk­tach do pielęgnacji.

Wystar­czy choć na chwi­lę odwró­cić wzrok od kolo­ro­wych bane­rów i dro­ge­ryj­nych półek peł­nych dro­gich, zna­nych kosme­ty­ków, po to, aby zachwy­cić się róż­no­rod­no­ścią pol­skich marek, któ­re nie­jed­no­krot­nie o wie­le bar­dziej dba­ją o jakość skła­dów, dzia­ła­jąc w zgo­dzie z natu­rą, w porów­na­niu do wio­dą­cych na ryn­ku, zagra­nicz­nych bran­dów kosme­tycz­nych. Ten wyjąt­ko­wy con­cept sto­re to nie tyl­ko plat­for­ma ofe­ru­ją­ca kosme­ty­ki, ale miej­sce, w któ­rym nade wszyst­ko glo­ry­fi­ku­je się samo­ak­cep­ta­cję i róż­no­rod­ność. Tu stwo­rzysz bowiem swój codzien­ny rytu­ał pie­lę­gna­cyj­ny, któ­ry sta­nie się przy­jem­no­ścią, a jed­no­cze­śnie będzie ide­al­nie dopa­so­wa­ny do indy­wi­du­al­nych potrzeb  Two­jej skó­ry. Slowglow.pl wyzna­je, że pięk­na skó­ra i lśnią­ce wło­sy to nie wszyst­ko, a do swo­je­go wyglą­du i samo­po­czu­cia nale­ży pod­cho­dzić z dużą dozą ostroż­no­ści, zaś przede wszyst­kim – holi­stycz­nie. Dopie­ro wów­czas moż­na osią­gnąć naj­lep­sze efek­ty, zarów­no na zewnątrz, jak i osią­gnąć wewnętrz­ną równowagę.

Slowglow.pl to przede wszyst­kim natu­ral­ność, odpo­wie­dzial­ność i lokal­ność. Znaj­dziesz tu pełen wachlarz sta­ran­nie wyse­lek­cjo­no­wa­nych pro­duk­tów kosme­tycz­nych pol­skich marek, ale tak­że suple­men­ty czy pro­duk­ty do domu. To prze­strzeń dla osób świa­do­mie doko­nu­ją­cych wybo­rów na każ­dym kro­ku swo­je­go życia. Wykwa­li­fi­ko­wa­ny zespół dora­dzi i zare­ko­men­du­je odpo­wied­nie pro­duk­ty – zarów­no w kwe­stii pie­lę­gna­cji zewnętrz­nej, jak i wewnętrz­nej. Dzię­ki takie­mu roz­wią­za­niu, poprzez wspar­cie i edu­ka­cję swo­ich klien­tów – nie­za­leż­nie od wie­ku, płci czy roz­mia­ru, con­cept może w peł­ni reali­zo­wać swo­je zało­że­nia. 

W slowglow.pl znaj­dzie­cie mnó­stwo natu­ral­nych, bez­piecz­nych pro­duk­tów, m.in. emul­sje, kre­my, sera, a tak­że hydro­la­ty z prze­zna­cze­niem do róż­nych rodza­jów skó­ry. Nowy con­cept sto­re w nie­kon­wen­cjo­nal­ny spo­sób prze­ła­mu­je tabu nie­do­sko­na­ło­ści, nazy­wa­jąc je po imie­niu i poka­zu­jąc pięk­no bez retu­szu czy ogra­ni­czeń. Skó­ra naczyn­ko­wa? Prze­bar­wie­nia? Zmarszcz­ki? A może cel­lu­lit lub ato­po­we zapa­le­nie skó­ry? Slowglow.pl podej­mie każ­de wyzwanie.

Co wię­cej, w ofer­cie znaj­dzie­cie mnó­stwo pro­duk­tów stwo­rzo­nych zgod­nie z filo­zo­fią zero waste – pako­wa­nych w mate­ria­ły już prze­two­rzo­ne lub nada­ją­ce się do cał­ko­wi­te­go recy­klin­gu. Sze­ro­ką gamę sta­no­wią kosme­ty­ki wegań­skie, a naj­bar­dziej wyma­ga­ją­cym klien­tom z pew­no­ścią przy­pad­nie do gustu kate­go­ria „cer­ty­fi­ko­wa­ne”. 

Mając na wzglę­dzie dłu­gie, zimo­we i przy­tul­ne wie­czo­ry (w szcze­gól­no­ści w tym roku) spę­dza­ne w domu, war­to potrak­to­wać ten czas jako szan­sę na wpro­wa­dze­nie zmian w swo­jej codzien­nej pie­lę­gna­cji, ale i zwró­ce­nia się w kie­run­ku bar­dziej har­mo­nij­ne­go sty­lu życia – takie­go, któ­ry będzie zgod­ny nie tyl­ko z potrze­ba­mi nasze­go orga­ni­zmu, ale i potrze­ba­mi pla­ne­ty. Małe zmia­ny i codzien­ne wybo­ry, choć z pozo­ru nie­istot­ne, z pew­no­ścią mają ogrom­ne zna­cze­nie, w szcze­gól­no­ści w  dłuż­szej per­spek­ty­wie – do cze­go  zachę­ca i wspie­ra swo­ich klien­tów slowglow.pl

Tekst: mate­ria­ły prasowe/Marlena Wysocka
Zdję­cia: mate­ria­ły prasowe

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Cera wrażliwa - jak o nią dbać?

Cera wraż­li­wa nie jest łatwa w pie­lę­gna­cji. Wyma­ga cier­pli­wo­ści, roz­wa­gi w wybie­ra­niu kosme­ty­ków i uważ­no­ści. Zebra­ły­śmy wska­zów­ki, któ­re pomo­gą w codzien­nym dba­niu o skłon­ną do podraż­nień cerę. Cera wraż­li­wa nad­mier­nie reagu­je na wie­le, z pozoru…
Więcej