Uroda

W trosce o skórę najbliższych – Eau Thermale Avène 

Już od najmłodszych lat warto zaszczepiać w dzieciach dbanie o higienę i codzienną pielęgnację. Z najnowszą linią dermokosmetyków Eau Thermale Avène dla mamy i dziecka, zamienisz nudną rytuję malucha w fascynującą podróż do krainy dorosłych. Poznajcie idealne rozwiązanie na ratunek wrażliwej skórze, które zamienia się w codzienny, wspólny rytuał oparty na miłości i profesjonalnej trosce o skórę – najważniejszych wartościach Avène.

produkty dla suchej skóry - Eau Thermale Avène 

 

Czas spę­dzo­ny pod­czas codzien­nej pie­lę­gna­cji skó­ry wraż­li­wej i ato­po­wej z naj­waż­niej­szą oso­bą w życiu – rodzi­cem spra­wi, że nawet naj­bar­dziej uciąż­li­we czyn­no­ści oka­żą się przy­jem­ne. przy­jem­ni nawet naj­bar­dziej uciąż­li­we czyn­no­ści. 

Xera­Calm A.D. to bowiem inno­wa­cyj­na gamą emo­lien­tów opar­ta na bio­tech­no­lo­gicz­nym skład­ni­ku aktyw­nym I‑Modulia, wywo­dzą­cym się z natu­ral­nej, kul­to­wej wody ter­mal­nej Avène. Linia w sku­tecz­ny spo­sób zadba o suchą i ato­po­wą skó­rę, uzu­peł­nia­jąc lipi­dy w war­stwie naskór­ka i niwe­lu­jąc swę­dze­nie, dzię­ki wyjąt­ko­we­mu skład­ni­ko­wi aktyw­ne­mu ‑I-modu­lia®. Prócz kre­mu i kon­cen­tra­tu koją­ce­go, wśród pro­duk­tów znaj­dzie­my tak­że kost­kę myją­ca o ultra­bo­ga­tej kon­sy­sten­cji, oczysz­cza­ją­cy ole­jek uzu­peł­nia­ją­cy lipi­dy oraz balsam.

Der­mo­ko­sme­ty­ki z linii Toléran­ce Extrême to kolej­na, koją­co – nawil­ża­ją­ca pie­lę­gna­cja, któ­ra pozo­sta­je w har­mo­nii ze skó­rą. Każ­dy pro­dukt zawie­ra jedy­nie nie­zbęd­ne skład­ni­ki, któ­re nie naru­sza­ją flo­ry bak­te­ryj­nej naskór­ka. Dodat­ko­wo, zarów­no  pro­duk­ty z linii Xera­Calm A.D oraz Toléran­ce Extrême nale­żą do kate­go­rii Kosme­ty­ku Ste­ryl­ne­go, któ­ry zapew­nia wyso­ki poziom bez­pie­czeń­stwa, ale i sku­tecz­no­ści. Nie mogło zabrak­nąć więc: oczysz­cza­ją­ce­go mlecz­ka do mycia twa­rzy, któ­re usu­wa zanie­czysz­cze­nia i łago­dzi podraż­nie­nia, szyb­ko wchła­nia­ją­cej się emul­sji, nawil­ża­ją­ce­go kre­mu łago­dzą­ce­go wszel­kie podraż­nie­nia oraz masecz­ki, któ­ra dzia­ła już po 5 minu­tach od apli­ka­cji, ratu­jąc w kry­zy­so­wych sytuacjach.

Ponad­to, po raz pierw­szy w histo­rii mar­ka Eau Ther­ma­le Avène wpro­wa­dza na rynek kosme­ty­ki ste­ryl­ne nowej gene­ra­cji, któ­re będą dostęp­ne w dużej, eko­no­micz­nej pojem­no­ści. Naj­now­szy sys­tem pomp­ko­we­go dozo­wa­nia, stwo­rzo­ny w opar­ciu  o kon­cept „kosme­ty­ku ste­ryl­ne­go” dosko­na­le spraw­dza się w eko­no­micz­nym for­ma­cie i sta­no­wi dosko­na­łe roz­wią­za­nie dosto­so­wa­ne do potrzeb skó­ry z prze­wle­kły­mi dole­gli­wo­ścia­mi, któ­ra wyma­ga szcze­gól­nej, codzien­nej pielęgnacji.

Tekst: Mar­le­na Wysocka

Komentarze

komentarzy

Related posts
Uroda

Przełom w walce z podrażnieniami -  najnowsza linia Cicalfate+ Eau Thermale Avène

Podraż­nie­nia i bli­zny, nie­rzad­ko umiej­sco­wio­ne bądź to w trud­no dostęp­nych, czy też w wyjąt­ko­wo widocz­nych miej­scach wpły­wa­ją nie tyl­ko na dys­kom­fort naszej skó­ry, ale i naszą samo­oce­nę. Dotych­czas, na ryn­ku może­my zna­leźć nie­wie­le der­ma­to­lo­gicz­nych, skutecznych…
Więcej
Uroda

Biała glinka - jakie ma właściwości i jak ją stosować?

Bia­ła glin­ka to wybór dla każ­de­go rodza­ju cery – przy­jem­nie złusz­cza, ale nie prze­su­sza i nie podraż­nia nawet tej naj­bar­dziej deli­kat­nej. Z jej pomo­cą przy­go­tu­je­my odświe­ża­ją­cą cerę masecz­kę lub… oczysz­cza­ją­cy skó­rę gło­wy peeling. Bia­ła glinka…
Więcej
Uroda

Kultowa woda termalna Eau Thermale Avène

Nic dziw­ne­go, że kul­to­wy pro­dukt mar­ki Avène to woda ter­mal­na. Jej wła­ści­wo­ści są wszak zna­ne już od ponad 200 lat. Począt­ki Eau Ther­ma­le Avène zwią­za­ne są z nie­wiel­ką miej­sco­wo­ścią leżą­cą na połu­dniu Fran­cji, mia­stecz­ku Avène…
Więcej
Uroda

Olejek z dzikiej róży - właściwości i zastosowanie

Warto przeczytać