Kolekcja KOPI na sezon wiosna/lato 2018

W poniedziałek, 14 maja, odbyła się prezentacja najnowszej kolekcji i promującej ją kampanii marki KOPI. Motywem przewodnim są perły o nieregularnych kształtach, które zdobią kolczyki, nausznice, pierścionki i naszyjniki.

Nata­lia Kopisz­ka, wła­ści­ciel­ka i pro­jek­tant­ka mar­ki KOPI, inspi­ra­cje naj­czę­ściej czer­pie ze sztu­ki. Jej naj­now­sze pro­po­zy­cje zain­spi­ro­wa­ne zosta­ły dzie­ła­mi arty­sty, Ale­xan­dra Calder’a, a kon­kret­niej, rucho­my­mi rzeź­ba­mi prze­strzen­ny­mi, poru­sza­ny­mi powie­wem powie­trza.

Wszyst­kie mode­le z naj­now­szej kolek­cji wyko­na­ne zosta­ły ze zło­ta lub z meta­li pozła­ca­nych 24karatowym zło­tem. Zdo­bią je per­ły o nie­sy­me­trycz­nych kształ­tach, któ­re nada­ją biżu­te­rii wykoń­cze­nia jak z dzieł Cal­de­ra. Poza kol­czy­ka­mi do złu­dze­nia przy­po­mi­na­ją­cy­mi słyn­ne mobi­le arty­sty, wśród pro­jek­tów nie bra­ku­je tak­że deli­kat­nych naszyj­ni­ków i pier­ścion­ków.

Mobi­le, przy­po­mi­na­ją­cy dzie­ła Calder’a, zdo­bił moją witry­nę od same­go otwar­cia buti­ku. Bar­dzo chcia­łam wyko­rzy­stać ten motyw tak­że w mojej kolek­cji. Stwo­rzy­łam więc dosyć nie­oczy­wi­ste mode­le kol­czy­ków i prze­strzen­ne nausz­ni­ce. Nie zre­zy­gno­wa­łam jed­nak z kla­sy­ki. Naszyj­nik, czy duże koła wykoń­czo­ne pereł­ką to pro­duk­ty, któ­re polu­bią tak­że fan­ki mini­ma­li­stycz­nych form” – tak o swo­ich naj­now­szych dzie­łach mówi pro­jek­tant­ka, Nata­lia Kopisz­ka.

Kli­mat naj­now­szej kolek­cji ide­al­nie odda­ją zdję­cia z pro­mu­ją­cej ją kam­pa­nii, któ­ra zosta­ła wypro­du­ko­wa­na przez war­szaw­ski kolek­tyw New Order. Deli­kat­ne, efe­me­rycz­ne kadry w natu­ral­nym świe­tle sło­necz­nym przy­wo­łu­ją na myśl lek­kość i bez­tro­skę, zupeł­nie jak pra­ce Calder’a, któ­ry­mi inspi­ro­wa­ła się pro­jek­tant­ka.

Nowa kolek­cja od 14 maja dostęp­na jest w sta­cjo­nar­nym buti­ku KOPI przy uli­cy Nowo­grodz­kiej 40 w War­sza­wie, a tak­że onli­ne na www.kopi.com.pl

Zdję­cia: Gosia Tur­czyń­ska
Model­ka: Nicole/ D’vision
Pro­duk­cja: Kasia Kulig / NEW ORDER
Make-up: Iza Kuc­mie­row­ska
Sty­li­za­cja: Nata­lia Kopisz­ka
Sce­no­gra­fia: Anna Wit­ko

Tekst: mate­ria­ły pra­so­we
Komentarze

komen­ta­rzy