ModaMust have

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI FEBA

Lato zbli­ża się wiel­ki­mi kro­ka­mi, a my jesz­cze nie mamy tego jedy­ne­go, wyma­rzo­ne­go… kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry stwo­rzy pla­żo­wy total look. Dla­te­go tym razem bie­rze­my pod lupę pol­ską mar­kę Feba, ofe­ru­ją­cą stro­je na waka­cje. Biki­ni, mono­ki­ni… Poznaj­cie naszą opi­nię na ich temat.

TESTUJEMY KOSTIUMY KĄPIELOWE OD POLSKIEJ MARKI

W tym roku, poza mod­ny­mi faso­na­mi i wzo­ra­mi, sta­wia­my na jakość. Poszu­ku­je­my kostiu­mu kąpie­lo­we­go, któ­ry będzie odpor­ny, wygod­ny, a zara­zem mod­ny. Doda nam szy­ku, a my poczu­je­my się dzię­ki nie­mu jak ryba w wodzie. W tym celu zaglą­da­my do kolek­cji pol­skiej mar­ki Feba, któ­ra dzia­ła w bran­ży od 20 lat. Testu­je­my ich pro­duk­ty. Zobacz­cie naszą recen­zję!

KOSTIUMY KĄPIELOWE – WYBÓR REDAKCJI VERS-24

Naj­bar­dziej podo­ba­ją nam się kwie­ci­ste biki­ni z fal­ba­ną w sty­lu fla­men­co oraz mono­ki­ni z hafto­wa­ny­mi wzo­rem lub trans­pa­rent­ny­mi akcen­ta­mi od mar­ki Feba. Skarb­ni­ca kolo­rów: szma­ragd, mali­no­wy róż, czerń w połą­cze­niu ze sre­brem. Jak na razie brzmi cie­ka­wie. Testo­wa­ły­śmy tak­że jed­no­czę­ścio­we stro­je kąpie­lo­we Feby na base­nie i przy­zna­je­my im piąt­kę z plu­sem za trwa­łość. Mode­le dobrze leżą na cie­le, są kom­for­to­we i odpor­ne na chlor.

KOSTIUMY KĄPIELOWE – FEBA I MUEHLMEIER

Wciąż jesz­cze nie­wie­le kobiet wie, że to misecz­ki wbu­do­wa­ne w biu­sto­nosz mają duży wpływ na kształt pier­si. Każ­da z nas marzy o ład­nie wypro­fi­lo­wa­nym biu­ście, któ­ry doda­je nam pew­no­ści sie­bie w waka­cje. Ide­al­ny kostium kąpie­lo­wy powi­nien albo optycz­nie powięk­szać pier­si, albo je mode­lo­wać. Waż­na jest tak­że funk­cja sta­bi­li­zu­ją­ca biust, tak aby aktyw­ność spor­to­wa w posta­ci pły­wa­nia lub bie­ga­nia spra­wia­ła przy­jem­ność. Wszyst­ko zale­ży od indy­wi­du­al­nych potrzeb.

Mar­ka Feba pod­ję­ła współ­pra­cę z fir­mą Muehl­me­ier, nie­miec­kim eks­per­tem w bran­ży pro­duk­cjiin­no­wa­cyj­nych mise­czek M‑BraCup do biu­sto­no­szy i biki­ni. Efekt? Od teraz kostium kąpie­lo­wy nie tyl­ko zdo­bi nas na pla­ży, ale tak­że nada­je biu­sto­wi ład­ny kształt. Jest to nie­zwy­kle cen­ny aspekt dla kobiet, któ­rym zale­ży na popra­wie­niu kształ­tu pier­si natu­ral­ny­mi meto­da­mi, bez inge­ro­wa­nia w pięk­no.

Kolek­cję kostiu­mów kąpie­lo­wych od pol­skiej mar­ki Feba znaj­dzie­cie w reno­mo­wa­nych skle­pach w salo­nach z bie­li­zną na tere­nie całej Pol­ski.

Pole­ca Redak­cja Vers-24!

Tekst: Ilo­na Jawor­ska

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust have

NAJMODNIEJSZE KOSTIUMY KĄPIELOWE 2018 – WYBÓR REDAKCJI

Zobacz­cie, co paku­je­my do naszej waliz­ki w te waka­cje! KOSTIUMY KĄPIELOWE: TRENDY 2018 W naszej podróż­nej waliz­ce nie brak kla­sy­ków, dla­te­go w tym sezo­nie posta­wi­ły­śmy na trzy czar­ne mode­le biki­ni mar­ki Feba, któ­re są ele­ganc­kie,…
Więcej
ModaNewsroom

KOSTIUMY KĄPIELOWE I BIELIZNA SPORTOWA - NAJMODNIEJSZE WZORY 2018

Chce­cie wie­dzieć jakie tren­dy we wzo­rach będą domi­no­wa­ły na pla­ży w 2018 roku? My jeste­śmy jak zawsze do przo­du i już dzi­siaj zdra­dza­my Wam tę tajem­ni­cę! KOSTIUMY KĄPIELOWE: NAJMODNIEJSZE WZORY 2018 Nie­waż­ne czy jed­no­czę­ścio­we, czy biki­ni…
Więcej
ModaNewsroom

NAJMODNIEJSZE KOLORY NA PLAŻĘ - PROGNOZA TRENDÓW NA LATO 2018

Upięk­sza­ją, doda­ją ener­gii lub tonu­ją – mówią o Tobie wię­cej niż myślisz! Oto naj­mod­niej­sze kolo­ry w sezo­nie wio­­se­n­no-let­nim 2018.  NAJMODNIEJSZE KOLORY 2018 Naj­lep­szy kolor to ten, któ­ry pasu­je do Cie­bie i spra­wi, że wyróż­nisz się…
Więcej