ModaMust have

Miejski szyk – najnowsza kolekcja biżuterii Ani Kruk

My, kobiety, kochamy minimalizm, a jednocześnie pragniemy być zauważone. Nie inaczej jest w przypadku biżuterii – chętnie sięgamy więc po złote kolczyki koła, subtelne, ale jednocześnie rockowe chokery czy medaliki. Ta ostatnia stała się główną inspiracją Ani Kruk przy tworzeniu jej najnowszej kolekcji biżuterii URBAN CHIC.

Srebr­ne i pozła­ca­ne meda­li­ki w sty­lu vin­ta­ge to nostal­gicz­ny powrót do cza­sów, kie­dy zdo­bi­ły je głów­nie reli­gij­ne moty­wy. Tym razem pro­jek­tant­ka podą­ża­jąc śla­dem świa­to­wych tren­dów posta­no­wi­ła prze­wrot­nie umie­ścić na abso­lut­nie wyjąt­ko­wych, o nie­re­gu­lar­nych kształ­tach meda­lio­nach por­tre­ty sta­ro­żyt­nych bogiń, pro­fi­le antycz­nych boha­te­rów czy odci­śnię­te­go pega­za. Każ­dy z nich z powo­dze­niem może stać się wspa­nia­łym tali­zma­nem.

Kolek­cja URBAN CHIC to nie tyl­ko meda­li­ki: Ania Kruk zapro­jek­to­wa­ła tak­że naszyj­nik z mone­ta­mi, któ­ry poko­cha­ją wszyst­kie fashio­nist­ki. Nie­zwy­kle ele­ganc­ki i uni­wer­sal­ny – spraw­dzi się pod­czas każ­de­go wyj­ścia, a noszo­ny war­stwo­wo zapew­ni efek­tow­ny look.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka

Komentarze

komen­ta­rzy

Related posts
ModaMust havePolecane

Przepiękna biżuteria na lato

Jeże­li do tej pory let­nia biżu­te­ria koja­rzy­ła Ci się wyłącz­nie z bran­so­let­ka­mi z let­nich obo­zów czy muszel­ka­mi, czas ją odcza­ro­wać, mimo, że biżu­te­ria z nimi powra­ca w tym sezo­nie. Tego lata biżu­te­ria weszła na zupeł­nie…
Więcej
ModaNewsroom

ANIA KRUK nowa kampania lato 2019

Moc­ne wzo­ry ze sre­bra, łań­cu­chy, sygne­ty, wyra­zi­ste zawiesz­ki i mistycz­ne wzo­ry to pro­po­zy­cja mar­ki ANIA KRUK na sezon lato 2019. Pierw­sza kam­pa­nia mar­ki to peł­na sprzecz­no­ści i nie­oczy­wi­stych połą­czeń kom­po­zy­cja pre­zen­tu­ją­ca dwie naj­now­sze kolek­cje. ROSALIE…
Więcej
ModaNewsroom

Minimalistyczna biżuteria - poradnik where to buy

Praw­dzi­we pięk­no mie­ści się w pro­sto­cie. To dla­te­go tak bar­dzo kocha­my mini­ma­li­stycz­ną biżu­te­rię. Szla­chet­na, dys­kret­na, a jed­no­cze­śnie ele­ganc­ka i uni­wer­sal­na. Pasu­je nie­mal do wszyst­kie­go i potra­fi cudow­nie dopeł­nić cały nasz look. Prze­pięk­ne kol­czy­ki, pier­ścion­ki, bran­so­let­ki…
Więcej