Miejski szyk – najnowsza kolekcja biżuterii Ani Kruk

My, kobiety, kochamy minimalizm, a jednocześnie pragniemy być zauważone. Nie inaczej jest w przypadku biżuterii – chętnie sięgamy więc po złote kolczyki koła, subtelne, ale jednocześnie rockowe chokery czy medaliki. Ta ostatnia stała się główną inspiracją Ani Kruk przy tworzeniu jej najnowszej kolekcji biżuterii URBAN CHIC.

Srebr­ne i pozła­ca­ne meda­li­ki w sty­lu vin­ta­ge to nostal­gicz­ny powrót do cza­sów, kie­dy zdo­bi­ły je głów­nie reli­gij­ne moty­wy. Tym razem pro­jek­tant­ka podą­ża­jąc śla­dem świa­to­wych tren­dów posta­no­wi­ła prze­wrot­nie umie­ścić na abso­lut­nie wyjąt­ko­wych, o nie­re­gu­lar­nych kształ­tach meda­lio­nach por­tre­ty sta­ro­żyt­nych bogiń, pro­fi­le antycz­nych boha­te­rów czy odci­śnię­te­go pega­za. Każ­dy z nich z powo­dze­niem może stać się wspa­nia­łym tali­zma­nem.

Kolek­cja URBAN CHIC to nie tyl­ko meda­li­ki: Ania Kruk zapro­jek­to­wa­ła tak­że naszyj­nik z mone­ta­mi, któ­ry poko­cha­ją wszyst­kie fashio­nist­ki. Nie­zwy­kle ele­ganc­ki i uni­wer­sal­ny – spraw­dzi się pod­czas każ­de­go wyj­ścia, a noszo­ny war­stwo­wo zapew­ni efek­tow­ny look.

Tekst: Mar­le­na Wysoc­ka
Komentarze

komen­ta­rzy